BTC City www
Vstopna stran › Misija: Zeleno › Misija: Odpadki za surovine

Misija: Odpadki za surovine

A A A Besedilo Natisni

Pripnite varnostne pasove: odpadki krožijo in postajajo vrednost

Zaradi naraščanja števila prebivalstva, omejenosti naravnih virov in surovin ter prekomernega kopičenja odpadkov Evropska unija spodbuja prehajanje iz linearnega na krožno gospodarstvo. Gre za koncept, ki nastajanje odpadkov znižuje proti ničelni stopnji. Pomembno je, da se tega podjetja zavedajo že pri zasnovi izdelkov, ki naj omogočajo kroženje uporabljenih materialov. Cilj je, da odpadki ene industrije postanejo vhodna surovina za drugo. Aktivno sodelovanje je tako nujno za uspeh. Trajnostna rast tudi družbo BTC usmerja v koncept krožnega gospodarstva. Pri tem z ločevanjem odpadkov zmanjšujemo breme za okolje na eni strani in z njihovo ponovno uporabo prihranimo energijo in surovine na drugi.

Skladno s smernicami za sistem ravnanja z okoljem, ki so zapisane v standardu ISO 14001, v družbi BTC uresničujemo okoljevarstvena načela in izvajamo okoljske programe – tudi na področju odgovornega ravnanja z odpadki. Dosledno uresničujemo pomembna cilja na tem področju: povečati delež ločenih sekundarnih surovin v celotnih odpadkih, ki jih posredujemo v reciklažo, in zmanjšati delež mešanih komunalnih odpadkov.

Odgovorno ravnanje z odpadki se začne z našimi ključnimi deležniki

V družbi BTC imamo vzpostavljen dober in učinkovit sistem načrtnega in sprotnega zbiranja ter ločevanja odpadkov na izvoru. Tako so zaposlenim v poslovnih prostorih na voljo triprekatni koši za ločevanje odpadkov, za obiskovalce smo postavili ekološke otoke z ločevalnimi koši, za najemnike prostorov pa smo za ločevanje odpadkov uredili sortirna mesta. V štirih enotah (BTC City Ljubljana, Novo mesto in Murska Sobota ter BTC Logistični center) imamo tudi svoje ekološke postaje in stiskalnice odpadkov.

Pri vseh dejavnostih v družbi BTC večji del odpadkov ustvarijo podjetja in le manjši del obiskovalci. Kontinuirano informiranje, osveščanje in spodbujanje vseh deležnikov, še posebej poslovnih partnerjev, je ključno za pozitivne premike na področju odgovornega ravnanja z odpadki.

Prizadevamo si za več sekundarnih surovin in manj mešanih komunalnih odpadkov

V letu 2016 smo v družbi BTC zbrali kar 3.831 ton različnih odpadkov, ki smo jih na svojih ekoloških postajah skrbno ločili na 28 frakcij, od tega 18 frakcij sekundarnih surovin. Te frakcije, združene v širše kategorije, predstavljajo naslednje vrste sekundarnih surovin: papirna in kartonska embalaža, biološko razgradljivi odpadki, gradbeni odpadki, mešana embalaža, plastična embalaža, lesena embalaža, steklena embalaža, kovine in kovinska embalaža.

Od celotne količine zbranih odpadkov smo v letu 2016 že na samem izvoru ločili 63% sekundarnih surovin. Za ravnanje z mešanimi komunalnimi odpadki je zadolženo komunalno podjetje v sortirnici odpadkov na centralni ekološki postaji, kjer se iz njih pridobi nadaljnjih 40% surovin.

V letu 2016 smo na področju zbiranja, ločevanja in odvažanja odpadkov izvedli naslednje projekte:

  • nova mobilna stiskalnica odpadkov na Tržnici BTC City,
  • nakup vozičkov Rolli in ponjav z namenom zmanjšanja količine odpadne folije v BTC Logističnem centru,
  • ureditev lovilcev olj v BTC Cityju Murska Sobota. Rezultati projektov za modernizacijo sistema ravnanja z odpadki in ozaveščanje javnosti o odgovornem ravnanju se kažejo v povečevanju deleža sekundarnih surovin in zmanjševanju deleža komunalnih odpadkov.

Od leta 2000, ko smo začeli sistematično ravnati z njimi, nam je uspelo delež ločenih odpadkov povečati z 20% na 63%.

Glavne vrste sekundarnih surovin v letu 2016

Upravljanje BTC Cityev

BTC City danes ne označuje le največje nakupovalno središče., temveč postaja pomemben poslovni center, mesto s športnimi in kulturnimi vsebinami ter prostor ustvarjalnih in poslovnih zamisli. >>Več ›Controller: Home
Action : Content
View :