BTC City www
Vstopna stran › Misija: Zeleno › Misija: Energetska učinkovitost

Misija: Energetska učinkovitost

A A A Besedilo Natisni

Najboljši obnovljivi vir energije so inovacije

Energija se pretvarja iz ene oblike v drugo, dobro pa se vrača z dobrim. To dobesedno drži za učinkovito rabo energije. S trajnostnim razvojem v ospredje prihaja izboljševanje učinkovitosti energetske verige kot priložnost za ustvarjanje konkurenčne prednosti. Na področju čiste energije se dogajajo pomembni premiki: energetske rešitve postajajo čedalje dostopnejše za uporabnike, priča smo inovacijam in novim tehnologijam, ki nenehno izboljšujejo obstoječ način proizvodnje in rabe energije in prinašajo vedno večje energetske prihranke, odpirajo se nova delovna mesta v sektorju obnovljivih virov energije … Možnosti za ustvarjanje energetskih prihrankov in razbremenitev okolja se zavedamo tudi v družbi BTC, kjer nenehno iščemo priložnosti za energetske izboljšave.

V družbi BTC se lahko pohvalimo, da nas že v veliki meri poganja zelena energija. Pod okriljem Misije: Energetska učinkovitost namreč snujemo projekte, s katerimi potrjujemo in udejanjamo odgovorno ravnanje z energijo. Nenehno spremljamo najnovejše tehnološke trende in inovativne tehnologije s področja obnovljivih virov energije, iščemo načine za učinkovito in odgovorno ravnanje z energenti in osveščamo naše deležnike o vsakdanjem vedenju, ki prispeva k ustvarjanju energetskih prihrankov. Z infrastrukturnimi vlaganji proizvajamo energijo iz obnovljivih virov na eni strani in si prizadevamo za učinkovito rabo zelene energije na drugi.

V zadnjih šestih letih smo v projekte energetske učinkovitosti vložili 5.862.380 evrov.

Ključna cilja na področju odgovornega ravnanja z energijo

  • aktivno upravljanje vseh energentov in s tem zmanjševanje porabe v družbi BTC in pri poslovnih partnerjih  (najemnikih),
  • izvajanje aktivnosti za odgovornejšo rabo energije in iskanje novih energetskih virov.

Za zniževanje porabe električne in toplotne energije skozi leta vlagamo v racionalizacijo hlajenja, toplotno izolacijo pročelij objektov, toplotno izolacijo in hidroizolacijo streh ter izpopolnjevanje tehnologij. Primer slednjega so modernizacija nadzornega sistema za ogrevanje, modernizacija hlajenja z bankami ledu, uporaba novih LED-tehnologij na svetlobnih napisih in pri razsvetljavi in informacijski sistem za energetsko upravljanje.

Proizvajamo zeleno energijo in izboljšujemo energetsko učinkovitost

Električno energijo iz obnovljivih virov uspešno proizvajamo s tremi sončnimi elektrarnami, ki so postavljene

  • v poslovni enoti BTC Logistični center,
  • na južnem delu pročelja Kristalne palače in
  • v BTC Cityju Murska Sobota. 

Skupaj s soproizvodnjo toplotne energije lahko na leto proizvedemo celo do 2 milijona kWh zelene energije. Poleg sončne elektrarne v Prekmurju obratuje še plinska soproizvodnja oziroma kogeneracijska naprava, ki na trajnostno vzdržen način proizvaja toplotno in električno energijo.

V letu 2016 je družba BTC s tremi sončnimi elektrarnami in soproizvodnjo toplotne energije proizvedla 1.760.760 kWh zelene energije. Poleg tega smo s projekti s področja učinkovite rabe energije prihranili 9.044.876 kWh energije, kar predstavlja 394-odstotno rast glede na predhodno leto. K velikim energetskim prihrankom je bistveno pripomogel nov sistem ogrevanja Vodnega mesta Atlantis in Športnega centra Millenium. Sistem tudi v prihodnje obeta prihranke energije in nadaljevanje zmanjševanja emisij ogljikovega dioksida.

>>Energetska nagrada za sistem ogrevanja Vodnega mesta Atlantis

Rezultati kažejo na nižjo porabo energije, nižanje stroškov in emijsij

Prihranki iz projektov URE (v kWh), proizvodnja zelene energije iz OVE (v kWh) in znižanje emisij CO2 (v kg)

  Prihranek (projekti URE)
Proizvodnja el.ener. iz OVE
SKUPAJ
Znižanje emisij CO2 (kg)
2011
67.080 1.017.356 1.084.436
759.105
2012
830.400 1.226.460 2.056.860 1.439.802
2013
1.198.310 1.535.263 2.733.573 1.913.501
2014
1.635.660 1.618.862 3.254.522 2.278.165
2015
2.296.876 1.785.812 4.082.688 2.857.882
2016
9.044.876 1.760.760 10.805.636 4.868.345

 Legenda: URE - učinkovita raba energije / OVE - obnovljivi viri energije

Upravljanje BTC Cityev

BTC City danes ne označuje le največje nakupovalno središče., temveč postaja pomemben poslovni center, mesto s športnimi in kulturnimi vsebinami ter prostor ustvarjalnih in poslovnih zamisli. >>Več ›Controller: Home
Action : Content
View :