Na podlagi 22. člena Statuta družbe BTC d.d. Ljubljana, Šmartinska 152
&
sklicujem skupščino delničarjev,

ki bo 4. maja 2006 ob 14.00 uri v Kongresni dvorani Mercurius v Ljubljani, Šmartinska 152.

Dnevni red in predlogi sklepov:

1.& Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti,& izvolitev delovnega predsedstva skupščine.&

& Uprava predlaga skupščini sprejem sklepa:
& Skupščina imenuje delovno predsedstvo v sestavi:
& predsednik in dva člana.

2.& Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi& razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu.

Uprava in Nadzorni svet predlagata skupščini sprejem& sklepa:

1. Bilančni dobiček na dan 31.12.2005 v višini 1.695.884.372,59 SIT& se uporabi kot sledi:&
& – Delničarjem se razdeli za dividende znesek 2.400 SIT bruto za delnico, kar skupaj predstavlja znesek 539.817.600,00 SIT
Na lastne delnice se dividenda ne izplača.
– Skladno z določili statuta družbe se izplača nagrada v obliki udeležbe na dobičku članom nadzornega sveta v skupni višini bruto 9.119.452,10& SIT.
– Izplačilo dividend in udeležbe na dobičku se izvrši iz nerazporejenega čistega poslovnega izida leta 1999.
– Bilančni dobiček v višini 1.100.000.000,00 SIT se razporedi v druge rezerve iz dobička.
– Bilančni dobiček v višini 46.947.320,49 SIT ostane nerazporejen in bo o uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih.
– Do dividende so upravičeni tisti lastniki delnic, ki so kot lastniki vpisani v delniško knjigo pri KDD – centralni klirinški depotni družbi d.d. Ljubljana, drugi delovni dan po seji skupščine, to je 8. maja 2006. Dividende in nagrade se izplačajo do 30.05.2006.

2. Skupščina podeljuje razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu za& poslovno leto 2005 s katero potrjuje in odobrava delo teh& dveh organov družbe v poslovnem letu 2005.

3.& Imenovanje revizorja.

Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem sklepa:
Za poslovno leto 2006 se za revizorja družbe imenuje& CONSTANTIA PLUS, svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 160,& Ljubljana.

4.& Sprejem sprememb in dopolnitev Statuta družbe.

Uprava in Nadzorni svet predlagata skupščini sprejem sklepa:&
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve Statuta družbe.

******

Gradivo za skupščino BTC d.d. s predlogi sklepov, letnim poročilom in poročilom Nadzornega sveta, je delničarjem na vpogled v tajništvu Uprave BTC d.d. v 12. nadstropju poslovne stolpnice, Šmartinska 140 Ljubljana, vsak delovni dan od 9.00 do 12.00 ure od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine.

Udeležba na skupščini:
Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji in njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki s priporočenim pismom, ki prispe na sedež družbe najkasneje tri dni pred sejo skupščine, prijavijo svojo udeležbo na skupščini. Prijava udeležbe delničarja je pravočasna, če na sedež družbe prispe do vključno 3.maja 2006. Zastopniki in pooblaščenci delničarjev morajo ob priglasitvi predložiti pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi.
Udeleženci se ob prihodu identificirajo z osebnim dokumentom.

Vsaka delnica daje delničarjem en glas.
Prostor zasedanja skupščine bo odprt 30 minut pred začetkom zasedanja. Če skupščina ne bo sklepčna bo ponovno zasedanje skupščine isti dan ob 17.00 uri na istem kraju, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Jože Mermal
Predsednik Uprave BTC d.d.