Na podlagi 22. člena statuta družbe Blagovno trgovinski center d.d., Šmartinska 152, Ljubljana, Uprava družbe sklicuje skupščino, ki bo 29. maja 2013 ob 09.00 uri v poslovni stavbi Dvorana VII – sejna soba, Ljubljana, Šmartinska 152.