Na skupščini delniške družbe BTC d.d., ki je potekala 3. junija 2015
in so se je udeležili delničarji družbe, katerih delnice so
predstavljale 95 odstotkov delnic, je bilo predstavljeno revidirano
letno poročilo družbe za poslovno leto 2014. Delničarji so sprejeli
sklep o delitvi bilančnega dobička, podelili razrešnice upravi in
nadzornemu svetu ter potrdili družbo Ernst&Young za revizorja družbe
za poslovno leto 2015 in predlagano spremembo statuta družbe.

Delničarji so potrdili delitev bilančnega dobička v višini
13.297.732,21 EUR. Delničarjem se razdeli za  dividende znesek 9,60 EUR
bruto za delnico, kar skupaj predstavlja  znesek 2.156.851,20 EUR.
Bilančni dobiček v višini 11.140.881,01 EUR ostane nerazporejen in bo o
uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih. Dividende se izplačajo do
30.6.2015.

Upravi in Nadzornemu svetu je skupščina za njuno dobro delo v letu
2014 podelila razrešnico, s katero potrjuje in odobrava delo teh dveh
organov v preteklem letu.

Za poslovno leto 2015 je skupščina za revizorja družbe imenovala družbo  Ernst&Young revizija.

Sprejete so bile tudi predlagane spremembe in dopolnitve statuta družbe.

Družba  je  v letu 2014 poslovala dobro. Prihodki so znašali
59.200.231 EUR, kar je 4 odstotke več kot v letu 2013, čisti dobiček pa
je bil dosežen v višini 5.309.449 EUR. Družba je finančno stabilna, saj
ima vse svoje pretekle naložbe financirane z dolgoročnimi kreditnimi
linijami in redno servisira svoje obveznosti do bank. Ob tem pa so se
nadaljevala  investicijska vlaganja v višini 5 mio EUR v smeri prenove
poslovnih prostorov z novimi programskimi vsebinami, v optimizacijo
porabe energije, ekološko in logistično opremo. K uspehu družbe so
največ prispevali polna zasedenost Kristalne palače, novi logistični
programi, nova dejavnost upravljanja s poslovnimi prostori v lasti
drugih poslovnih partnerjev ter novi trgovski programi, ki so privlačni
za potrošnike.

V letu 2014 je družba BTC pričela aktivno izvajati Strategijo razvoja
družbe do leta 2020, katere cilj je ustvarjanje pogojev za razcvet
novih priložnosti. S spodbujanjem ustvarjalnosti, inovativnosti in
dinamike na vseh štirih poslovnih stebrih – BTC City-ji, Logistični
center, Celovito upravljanje s poslovnimi prostori, Misija: Zeleno – je
družba dokazala, da se strategija uresničuje v prid nadaljnjega razvoja
in rasti družbe, kot tudi v soustvarjanje širših družbenih vrednot in
trajnostnega razvoja.

Delovanje družbe BTC se je v letu 2014 mnogokrat dotaknilo življenja
posameznikov in imelo pozitiven vpliv na širšo družbeno skupnost in
okolje. Pod okriljem Misije: Zeleno je družba BTC odgovorno ravnala na
sedmih ključnih področjih: Ekoindeks, Varčno z vodo, Energetska
učinkovitost, Zeleni promet, Odpadki za surovine, Varnost za vse in
Družbeno odgovorni. Med drugim je družba BTC v lanskem letu iz
obnovljivih virov proizvedla 1.618.862 kWh zelene energije, kar
zadostuje za povprečno letno porabo 430 gospodinjstev.

Družba je v lanskem letu povečala zaposlovanje za 12 odstotkov, poleg
tega pa je k večji zaposlenosti mladih pomagala tudi s projektom BTC
Campus, s pomočjo katerega mladi v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje
in Centrom ekonomske odličnosti pri Ekonomski fakulteti v Ljubljani
lažje najdejo pot do lastne podjetniške aktivnosti ali zaposlitve.

 

Dodatne informacije:

Maja Oven, direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi