V Kristalni palači so sporazum podpisali: predsednik uprave družbe BTC Jože Mermal, minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič, župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković, predsednik uprave družbe DARS dr. Tomaž Vidic in  direktor Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo Damir Topolko. Podpisniki so k sporazumu pristopili s ciljem nadaljevanja gospodarskega razvoja na širšem območju BTC Cityja Ljubljana, za kar pa je nujna čimprejšnja zagotovitev sodobne prometne infrastrukture. 

Nov sporazum obeta tako nove naložbe kot tudi infrastrukturni razvoj. To posledično zagotavlja gospodarsko rast, nove zaposlitve ter zadovoljstvo gospodarskih subjektov, meščanov in obiskovalcev na celotnem jugovzhodnem delu Ljubljane.

Jože Mermal, predsednik uprave družbe BTC, poudarja: »Podpis sporazuma je zgleden primer gospodarskega sodelovanja širšega kroga deležnikov. Izredno vesel sem, da je prišlo do tako dobrega sodelovanja skupaj z Mestno občino Ljubljana, Ministrstvom za infrastrukturo ter družbo DARS in Direkcijo RS za infrastrukturo, katerega cilj je pospeševanje gospodarskega razvoja, spodbujanje poslovnih naložb v višini 300 mio EUR, ustvarjanje 2.000 delovnih mest ter prispevanje novih davkov in socialnih prispevkov v višini 30 mio EUR. Uresničitev teh ciljev omogočamo s prevzemom odgovornosti za razvoj sodobne infrastrukture na širšem območju BTC Cityja Ljubljana in ustvarjamo dodano vrednost za sedanjo in prihodnje generacije.«

Sporazum je posledica skupne ugotovitve podpisnikov, da so na širšem območju BTC Cityja Ljubljana predvidene nove naložbe domačih in tujih partnerjev: IKEA, Mercator, Slovenske železnice, družba BTC. Predvidena je tudi izgradnja Intermodalnega logističnega terminala Ljubljana, ki se bo raztezal na površini 180.000 kvadratnih metrov in bo tako eden največjih kopenskih terminalov v osrednji in jugovzhodni Evropi. 

Sporazum je korak v smeri rešitve prometne problematike na območju BTC City Ljubljana 

Zaradi dinamične gospodarske dejavnosti in nenehnega razvoja tega območja je že danes promet čedalje gostejši, infrastrukturne zmogljivosti pa na svojem robu. Nove naložbe vplivajo na dodatno prometno obremenitev. Ta bo v jutranji konici dosegla predvidoma 1.800 vozil na uro, pri čemer bo kar četrtina (21 odstotkov) tovornih. V popoldanski konici bo število vozil v eni uri naraslo na 3.000, od tega jih bo 14 odstotkov tovornih. 

Prometnotehniški inštitut Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani, je pripravil študijo, ki kaže na izjemno povečan osebni in tovorni promet po izvedbi omenjenih novih naložb. Na podlagi projekcij so strokovnjaki inštituta pripravili predlog optimalnih rešitev. Te so usmerjene v posodobitev in povečanje cestnih povezav na Šmartinski, Leskoškovi, Bratislavski in Letališki cesti. Cilj predloga je, da se promet v širši okolici BTC Cityja Ljubljana hitrejše izteka na avtocestni obroč, pa tudi obratno.  

Predlaganih posegov v izboljšanje prometne situacije, dogovorjenih v danes podpisanem sporazumom, je skupno deset, med drugim so to: 

  1. rekonstrukcija priključka Šmartinske ceste na hitro cesto H3 (severna obvoznica);
  2. izgradnja polnega priključka hitre ceste na Leskoškovo cesto;
  3. rekonstrukcija priključka Letališke ceste na avtocesto A1;
  4. rekonstrukcija krožišča na Bratislavski cesti v križišču z Leskoškovo;
  5. ureditev dodatnega prometnega pasu na Bratislavski cesti proti severni obvoznici;
  6. izgradnja krožišča na Leskoškovi cesti južno od novega priključka;
  7. razširitev Letališke ceste v štiripasovnico.

Financiranje in izvedba posameznih odsekov je v pristojnosti družbe DARS, Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo in Mestne občine Ljubljana. Infrastruktura bo v skladu s terminskim planom v celoti dokončana do leta 2020, določeni posegi se bodo zaključili že prej. 

Podpisniki Sporazuma o zagotavljanju sočasnega razvoja gospodarskih projektov in državne infrastrukture za izvedbo 300 mio EUR naložb na širšem območju BTC Cityja Ljubljana so ob današnjem podpisu povedali:

Zoran Janković, župan Mestne občine Ljubljana: »Današnji podpis sporazuma je dokaz dobrega sodelovanja javnega in zasebnega sektorja. Hiter gospodarski razvoj na območju BTC Cityja Ljubljana namreč zahteva aktivno odzivanje in prevzem odgovornosti vseh deležnikov za zagotovitev ustrezne prometne infrastrukture. Sodelovanje predvideva izvedbo desetih projektov, od teh jih je pet v pristojnosti Mestne občine Ljubljana, za štiri je odgovorna družba DARS, en projekt pa je v domeni Direkcije RS za infrastrukturo. Vesel sem, da smo našli skupen jezik, ki sledi stroki. Tako bodo lažji in hitrejši dovozi in izvozi iz območja BTC Cityja. Prepričan sem, da z novim sporazumom pridobimo prav vsi, predvsem pa prebivalci in obiskovalci. Zahvaljujem se ministru Petru Gašperšiču in predsedniku uprave družbe BTC Jožetu Mermalu s sodelavci za konstruktivno sodelovanje.«

Dr. Peter Gašperšič, minister za infrastrukturo: »Današnjega podpisa sporazuma gotovo ne bi bilo brez odličnega sodelovanja med vsemi deležniki. Vlada je že lani podpisala sporazum z Mestno občino Ljubljana, saj smo prepoznali pomen teh naložb za prestolnico, nastanek delovnih mest, razvoj gospodarstva in samega območja BTC City Ljubljana. Z današnjim sporazumom opredeljujemo pristojnosti investitorjev in določamo terminski plan. Podrobnosti investicijskih vrednosti in projektov bomo natančneje opredelili v sofinancerskih sporazumih. Te investicije bodo pomembno prispevale k okrepitvi gospodarstva na tem območju.«

Dr. Tomaž Vidic, predsednik uprave družbe DARS: »Na avtocestah se soočamo s konstantno rastjo prometa. Najbolj kritičen je ljubljanski obroč in vpadni kraki nanj. V družbi DARS smo si za cilj zadali povečanje pretočnosti obroča. Sprva načrtujemo izvesti ukrepe za povečanje pretočnosti razcepov Malence in Kozarje. Z danes sklenjenim sporazumom pa začenjamo aktivnosti tudi za izvedbo ukrepov za večjo pretočnost prometa na območju prepletanja severne in vzhodne ljubljanske obvoznice, ki je že sedaj eden izmed prometno najbolj obremenjenih. Najprej bodo izdelani projekti. Z izvedbo ukrepov, med katerimi je tudi izgradnja polnega priključka severne obvoznice H3 na Leskoškovo cesto, bomo po terminskem načrtu začeli v letu 2019 in zaključili v letu 2020.«

Damir Topolko, direktor Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo: »Direkcija RS za infrastrukturo, kot upravljalec glavnih in regionalnih cest, svoje investicije načrtuje in izvaja z namenom podpore gospodarstvu in zagotavljanju mobilnosti prebivalstva. Pomembno je, da se velike investicije, ki prinašajo velike spremembe v strukturi prometa in prometnih tokovih, že v fazi načrtovanja usklajujejo med vsemi upravljalci. Le tako lahko celovito uredimo posamezno območje in preprečimo težave oziroma zastoje. Tovrstni sporazumi so zato zelo dobrodošli, saj potrjujejo, da se vsi deležniki zavedamo pomena usklajenega razvoja posameznega območja in medsebojnega sodelovanja.«

Dodatne informacije

Maja Oven, direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi