Na skupščini družbe BTC je bilo predstavljeno sprejeto revidirano letno poročilo družbe za leto 2023, potrjen predlog o uporabi bilančnega dobička družbe ter podeljena razrešnica Upravnemu odboru družbe za njegovo dobro delo v letu 2023. Družba BTC je v lanskem letu poslovala zelo uspešno ter se osredotočala na krepitev strateških partnerstev in razvoj strateških projektov, med katerimi sta nadaljevanje ambiciozne trajnostne preobrazbe BTC Cityja Ljubljana ter razvoj novih vsebin in programov za njihova tri središča. Z naprednimi koraki nadaljujejo tudi v letu 2024, ko bodo med drugim v upravljanje prevzeli tehnološko sodoben in energetsko učinkovit Logistični center Zalog ter nadaljevali z urbano ozelenitvijo ljubljanskega središča. Glavnega izvršnega direktorja družbe, mag. Damjana Kralja, je Upravni odbor na to funkcijo imenoval tudi za naslednje petletno mandatno obdobje. Skupščine so se udeležili delničarji družbe, katerih kapital znaša 95,4 %, predlagani sklepi pa so bili sprejeti s 100-% večino.

V letu 2023 je družba BTC z ustvarjenimi 96 mio evrov prihodkov, ki predstavljajo 12,1-odstotno rast glede na predhodno leto, presegla zastavljeni letni cilj. Dosegla je EBITDA v višini 20,5 mio evrov in čisti poslovni izid v višini 7,2 mio evrov. Skupna vrednost izvedenih investicij v letu 2023 znaša 7,5 mio evrov, namenjene pa so bile predvsem zagotavljanju dolgoročnega vsebinskega razvoja BTC Cityjev in logistične dejavnosti.  Finančno trdnost in zanesljivost družbe BTC izkazuje tudi certifikat Platinasta bonitetna odličnost AAA, ki ga podeljuje družba Dun & Bradstreet, in so ga v letu 2023 prejeli že petič zapored. Bilančni dobiček družbe leta 2023 v višini 10,2 milijona evrov se bo glede na sklep delničarjev uporabil za dividende v višini 15,40 evrov bruto na delnico, kar je za 10 %  višja dividenda kot preteklo leto. Preostal bilančni dobiček v višini 6,8 mio evrov ostane nerazporejen in bo o uporabi le-tega odločeno v naslednjih letih.

Mag. Damjan Kralj, glavni izvršni direktor družbe BTC, ki ga je Upravni odbor imenoval za glavnega izvršnega direktorja tudi v naslednjem petletnem mandatnem obdobju, ki traja od 01.07. 2024 do 01.07.2029, je po zaključeni skupščini izpostavil naslednje: »Poslovanje družbe BTC v letu 2023 je zelo uspešno, saj smo v vseh pogledih presegli zastavljene cilje. Ponosni smo na številne dosežke, na okrepljena strateška partnerstva, izvedene naložbe in na naša pospešena trajnostna prizadevanja. Uspešno poslovanje je rezultat vseh zaposlenih v družbi ter vzajemnega zaupanja in odgovornega odnosa z našimi poslovnimi partnerji. V družbi BTC bomo tudi v prihodnje na vseh področjih poslovanja spodbujali nove priložnosti za rast družbe in naših partnerjev ter hkrati ohranili čut in odgovornost za podporo širše družbene skupnosti in okolja«.

V BTC Cityjih, tako v Ljubljani, Novem mestu kot v Murski Soboti, so bila poslovna prizadevanja v letu 2023 namenjena razvoju novih vsebin ter izboljšanju izkušnje in storitev za obiskovalce ter poslovne partnerje. V BTC Cityju Ljubljana, ki krepi svoj položaj trajnostno naravnanega hibridnega središča s prepletom nakupovalnih, poslovnih in prostočasnih vsebin, je bilo leto v znamenju nadaljevanja zelene transformacije s ciljem boljšega počutja obiskovalcev ter zmanjševanja toplotnih učinkov. Uvedli so tudi darilne kartice BTC City in Vodno mesto Atlantis ter vzpostavili spletno trgovino BTC City Shop. Središče z uresničevanjem razvojnih projektov postaja destinacija za najbolj napredne in prestižne »flagship« poslovne prostore uveljavljenih in rastočih blagovnih znamk.

Logistični center BTC je uspešno poslovanje v letu 2023 gradil na strateških partnerstvih in napredni digitalno-tehnološki družbi ter se hkrati pripravljal na povečanje logističnih storitev v tehnološko sodobnem in energetsko učinkovitem Logističnem centru Zalog, ki bo svoja vrata odprl v začetku junija 2024. Z njim bo družba BTC dodatno utrdila položaj enega izmed vodilnih ponudnikov logističnih storitev na področju izdelkov vsakdanje rabe v Sloveniji ter razširila svoje poslovanje tudi na ostala področja logističnega delovanja z višjo stopnjo avtomatizacije in robotizacije.

Poslovna enota BTC PROP je v letu 2023 svoj portfelj razširila za 30.000 m2 in okrepila obseg storitev pri določenih partnerjih. Upravlja enega največjih nepremičninskih portfeljev v Sloveniji, skupno več kot 630.000 m2 poslovnih in prodajnih površin.

V družbi BTC so tudi v letu 2023 prepoznavali potencial naprednih tehnologij v poslovnem okolju, jih vključevali v svoje poslovne procese ter krepili inovacijski ekosistem družbe. Aktivno sodelujejo tudi z ABC pospeševalnikom in drugimi zagonskimi podjetji. Tehnološka podjetja, katerih soustanoviteljica je tudi družba BTC, med njimi so Eligma, Lab4pay, King of Games, OriginTrail, so v letu 2023 uspešno oplemenitila potencial novih tehnologij za svoj nadaljnji razvoj.

V preteklem letu so v družbi BTC še pospešili prizadevanja za zeleno transformacijo podjetja in okrepili vključevanje deležnikov v ta proces. V okviru snovanja Trajnostne strategije družbe BTC 2025–2030 so opredelili ključne strateške okoljske smernice, hkrati pa so skladno z zahtevami direktive CSRD o poročanju o trajnostnosti izmerili ogljični odtis družbe BTC za vire emisij obsega 1 in 2, ki bo osnova za pripravo strategije dekarbonizacije v letu 2024. Krepili so tudi svojo energetsko samooskrbo, v letu 2023 so v omrežje priključili dve novi sončni elektrarni v BTC Cityju Ljubljana. Konec leta 2023 so ponovno prejeli certifikat Green Star, ki ga podeljuje CER – Partnerstvo za trajno gospodarstvo. Družba je nadaljevala tudi z uspešnim izvajanjem evropskih partnerskih projektov. V okviru projekta DESIRE (Designing the Irresistible Circular Society), v katerem je BTC City Ljubljana demonstracijska lokacija, so razvijali scenariji za testiranje trajnostnih rešitev za zmanjšanje vpliva na podnebne spremembe.

Tudi v letu 2023 so nadaljevali z družbenoodgovornimi prizadevanji. V sodelovanju s partnerji so številnim organizacijam in posameznikom nudili podporo v okviru uveljavljenih dogodkov in projektov na področju okolja, športa, kulture, izobraževanja in ozaveščanja. Med drugim so obeležili 15. obletnico delovanja SiTi Teatra BTC ter podprli FIS Svetovni pokal v smučarskih skokih za ženske na Ljubnem ob Savinji in kolesarski praznik Maraton Franja BTC City. Nudili so tudi podporo prizadetim v lanskoletnih poplavah, kjer so različne lokalne skupnosti podprli z donacijo v skupni vrednosti 320.000 evrov.

Poslovni načrt družbe BTC za leto 2024 predvideva čiste prihodke od prodaje v višini 101 mio evrov in investicije v višini 11,8 mio evrov. Doseženi poslovni rezultati in izvedene investicije v letu 2023 so trdna osnova za nadaljevanje izvajanja razvojne strategije v letu 2024, v katerem obeležujejo tudi 70 let delovanja družbe BTC. Družba BTC tako nadaljuje z izvajanjem strategije večdimenzionalnega razvoja do leta 2025, v kateri sledi uravnoteženemu razvoju, ki zagotavlja stabilno poslovanje ter ohranja spoštljive in odgovorne odnose z deležniki in okoljem.