BTC d.d., Šmartinska 152, 1533 Ljubljana
vpisan v sodnem registru pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno številko 1/00510/00

objavlja na podlagi 186. člena Zakona o gospodarskih družbah, Zakona o trgu vrednostnih papirjev in 35. člena točka 2 in 5 Pravil poslovanja Ljubljanske borze povzetek revidiranega nekonsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2002 po slovenskih računovodskih standardih.

Letno poročilo je revidirala revizorska hiša Constantia UHY d.o.o., Vilharjeva 27, 1000 Ljubljana. Mnenje pooblaščenega revizorja o letnem poročilu je pritrdilno. Celotno letno poročilo je na vpogled na sedežu družbe BTC d.d., Šmartinska 152, 1533 Ljubljana, poslovna stolpnica, 12. nadstropje, sektor za odnose z javnostmi, vsak delavnik od 9.00 do 12.00 ure.

&