Skladno z določbo 586. člena ZGD-1 uprava družbe BLAGOVNO TRGOVINSKI CENTER d.d., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, matična številka 5068681000, obvešča delničarje družbe BLAGOVNO TRGOVINSKI CENTER d.d., da je dne 13.2.2013 Okrožnemu sodišču v Ljubljani predložila pogodbo o pripojitvi, ki je bila istega dne sklenjena med BLAGOVNO TRGOVINSKI CENTER d.d. kot prevzemno družbo in SKAI CENTER, storitve, d.o.o. kot prevzeto družbo.

Pogodbo o pripojitvi so pregledali člani nadzornega sveta družbe BLAGOVNO TRGOVINSKI CENTER d.d. dne 12.02.2013.

Delničarji lahko na sedežu družbe BLAGOVNO TRGOVINSKI CENTER d.d. v obdobju meseca dni od objave tega obvestila vsak delovni dan v času od 10.00 do 12.00 ure v dvorani 7 (nad trgovino MASS) pregledajo listine v zvezi s pripojitvijo, in sicer:

  • pogodbo o pripojitvi;
  • letna poročila prevzemne in prevzete družbe za zadnja tri poslovna leta;
  • zaključno poročilo prevzete družbe v skladu s prvim odstavkom 68. člena ZGD-1, po stanju na dan 30.11.2012;
  • vmesni bilanci stanja prevzemne in prevzete družbe po stanju na dan 31.12.2012,
  • poročilo nadzornega sveta prevzemne družbe o pregledu pripojitve.

Vsakemu delničarju se na njegovo zahtevo izdela in najkasneje naslednji dan brezplačno izroči prepis vseh zgoraj navedenih listin.

Ker je prevzemna družba imetnica 100% poslovnih deležev prevzete družbe, za veljavnost pogodbe o pripojitvi ni potrebno soglasje skupščine prevzemne družbe za pripojitev (1. točka prvega odstavka 599. člena ZGD-1) in tudi ni potrebno soglasje skupščine prevzete družbe za pripojitev (peti odstavek 599. člena ZGD-1). Poslovodstvo (uprava) prevzemne družbe ne zahteva, da bi o soglasju za pripojitev odločala skupščina prevzemne družbe. Ne glede na navedeno pa morata skupščini prevzemne in prevzete družbe odločati o soglasju za pripojitev, če delničarji oziroma družbeniki posamezne družbe, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala te družbe, v enem mesecu od objave tega obvestila zahtevajo sklic skupščin prevzemne ali prevzete družbe.

BLAGOVNO TRGOVINSKI CENTER d.d.

Jože MERMAL, predsednik uprave