Nadzorni svet družbe BTC je 24. januarja 2003 sprejel oceno poslovanja družbe v preteklem letu in ugotovil, da je bilo poslovanje uspešno, poleg tega pa je družba vodila intenzivno naložbeno politiko.

Družba je v preteklem letu ustvarila 7.62 mlrd SIT prihodkov, kar je za 8% več kot v letu 2001. Dobiček iz poslovanja se je povečal za 14% oziroma z drugimi poslovnimi prihodki za 65%. Poslovni izid tekočega leta po novih slovenskih računovodskih standardih se pričakuje v višini 730 mio SIT; primerjalno z letom 2001, po starih računovodskih standardih, pa bi bil poslovni izid v letu 2002 večji za 65%. Nadzorni svet ocenjuje, da bo delničarjem izplačana dividenda v višini najmanj 1000 SIT na delnico bruto, o čemer bo dokončno odločala skupščina v sklopu odločitev o razporejanju bilančnega dobička.

Družba je v letu 2002 investirala 2.3 milijarde SIT. Največje investicije so bile namenjene:
·Nakupu 40.200 m2 zemljišč za nadaljni razvoj v Ljubljani in Murski Soboti,
·Obnovi fasade na dvorani A;
·Izgradnji in ureditvi parka Aleje mladih, namenjenega športu, sprostitvi, zabavi, rekreaciji;
·Povečanju športnega centra Millenium z dodatnimi prostori za fitnes in masažo;
·Obnovi in ureditvi trgovin v dvorani 3 in D;
·Obnovi dvorane A v Novem mestu;
·Ureditev zunanjega platoja v Češči vasi, namenjenega skladiščenju;
·Začetku izgradnje in povečanja nakupovalnega centra v Murski Soboti; obnovi 1200 m2 skladiščnih prostorov v Ljubljani v objektu IV za pisarniške prostore;
·Delno sofinanciranje izvedbe krožišča na Bratislavski cesti.

V preteklem letu je BTCjev poslovni partner družbe, Spar Slovenija zaključil izgradnjo 25.000 m2 velikega poslovno skladiščnega objekta na Letališki cesti, kjer je BTC sodeloval pri izgradnji in izvajal nadzor in v katerem je BTC v začetku januarja prevzel celotne logistične operacije in distribucijo za Sparove trgovine po vsej Sloveniji. Zaradi povečanja obsega logističnih storitev se je povečalo število zaposlenih na ravni celotne družbe za 8.5%.

V letu 2003 bo družba vložila za nove naložbe preko 2.5 mlrd SIT. Največja naložba v vrednosti 1.3 mlrd SIT, ki je v teku, je povečanje nakupovalnega središča v Murski Soboti za 6700 m2. V novem objektu, ki bo z obstoječim povezan, bo svojo ponudbo povečal Interspar in tako postal največji ponudnik pretežno prehrambenih izdelkov v severovzhodnem delu Slovenije. Nov objekt bo predvidoma začel poslovati v prvi polovici letošnjega leta.

V Ljubljani, 24. januarja 2003

SEKTOR ZA TRŽNO KOMUNICIRANJE IN ODNOSE Z JAVNOSTMI

&