Ljubljana, 24. april 2003 – Nadzorni svet BTC d.d. je na današnji 8. redni seji obravnaval letno poročilo o poslovanju družbe BTC v poslovnem letu 2002 s priloženim revizorskim poročilom ter predlogom uprave o uporabi bilančnega dobička. Ob oceni, da je bilo poslovanje družbe v letu 2002 uspešno ter investicijsko in razvojno naravnano, je Nadzorni svet sprejel letno poročilo in predlog uprave o ugotovitvi in delitvi bilančnega dobička.
Na predlog Uprave in Nadzornega sveta bo skupščina delničarjev BTC tako glasovala o tem, da se bilančni dobiček v višini 4.259.972.538,62 SIT razporedi po naslednjem ključu:

-za dividende delničarjem se nameni 247.700.200,00 SIT, kar pomeni, da dividenda na delnico znaša 1.100 SIT (lani 580 SIT);
-članom Uprave in Nadzornega sveta se za udeležbo pri dobičku nameni nagrada v skupni višini 27.271.183,70 SIT;
-bilančni dobiček v višini 485.001.154,92 SIT ostane nerazporejen;
-bilančni dobiček v višini 3.500.000.000,00 SIT se razporedi med druge rezerve iz dobička.

Investicijska dejavnost družbe
Nadzorni svet BTC je posebno pozornost namenil izvajanju razvojne strategije družbe in ugotovil, da so vsi večji razvojni projekti, ki jih je v letošnjem letu za 3,2 milijarde tolarjev, že v teku.
Tako je pred zaključkom projekt razširitve nakupovalnega centra BTC v Murski Soboti za poslovnega partnerja Spar, in sicer na 7400 m2. Otvoritev centra bo 26. junija letos, s tem pa bo BTC Murska Sobota postal najmočnejši regionalni center v Pomurju. Investicija je skupno vredna 1,4 milijarde tolarjev.
V začetku letošnjega leta je BTC pričel z izvedbo programa logistike v novem osrednjem logističnem centru Spar, v okviru katerega BTC opravlja logistične operacije za oskrbo vseh Sparovih trgovin po Sloveniji. Uradna otvoritev sodobnega centra ob Letališki v Ljubljani bo 9. maja letos.
Poleg tega ima BTC še številne investicijske načrte. Tako bo jeseni na južnem delu območja začel graditi prvo garažno hišo z 820 parkirnimi mesti v vrednosti 700 milijonov tolarjev, tik pred izvedbo pa je tudi adaptacija dvorane A, s katero bodo v BTC uvedli številne izboljšave (močnejša svetloba, urejanje izložb, prenova tlakov…). V BTC se pripravljajo tudi na obnovo tržnice z izdelavo nadstrešnice ter posodobitvijo in rekonstrukcijo zunanjega tržnega dela.
V neposredni bližini območja BTC (na vzhodni strani dvorane A) je družba kupila 20.000 m2 novih zemljišč za nadaljnji razvoj, ki se že urbano urejajo, nasproti kina

Kolosej (v objektu XVIII) pa BTC skupaj s KD Group in Kolosejem pripravlja 6000 m2 poslovnih površin za zabaviščne programe, ki naj bi jih uresničili še v letošnjem letu.

Povečevanje števila delovnih mest
Na osnovi novih investicij in ambicioznih poslovnih programov (predvsem logističnega centra) bo BTC število zaposlenih do konca maja, glede na leto 2002, povečal za 12 odstotkov.

Uspešno poslovanje v prvih treh mesecih letošnjega leta
Nadzorni svet je obravnaval tudi letošnje trimesečne poslovne rezultate družbe, ki izkazujejo dobro poslovanje, ter predstavljajo osnovo za nadaljevanje razvojnih projektov družbe ter s tem povečanje konkurenčne prednosti, nadaljnjo kapitalsko rast ter dodatno zaposlovanje. Prihodek od prodaje storitev je bil tako v prvih treh mesecih letošnjega leta, v primerjavi z enakim obdobjem lani, višji za 13 %, celotni dobiček pred davki pa je bil višji za 44%. Na podlagi trimesečnega poslovanja lahko pričakujemo, da bo poslovni načrt družbe za leto 2003 dosežen ali celo presežen. Načrtovani celotni dobiček družbe pred davki za leto 2003 znaša milijardo tolarjev.
Nadzorni svet je ob dobrih rezultatih ugotovil tudi, da se uresničujejo napovedi uprave družbe v zvezi z delavsko-menedžerskim odkupom in s tem povezanim nadaljnim razvojem, aktivnim investicijskim vlaganjem in povečanjem števila zaposlenih v družbi.

Deset let uspešnega vodenja BTC
V začetku maja bo minilo deset let od pričetka uspešnega skupnega dela štiričlanske Uprave družbe. V tem času je upravi z uspešnim vodenjem družbe uspelo izpeljati številne programske, poslovne in prostorske spremembe nekdanjih Javnih skladišč v sodobno evropsko poslovno – nakupovalno in športno – zabavno središče – BTC City.

Dodatne informacije:
Sektor za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi BTC d.d.
Šmartinska 152
SI – 1533 Ljubljana
Tel: 01 585 13 19
Fax: 01 585 13 76
e-mail: maja.oven@btc.si

&