Na današnji skupščini delničarjev podjetja BTC d.d., na kateri je sodelovalo 95,04 odstotkov glasov, so delničarji s 100 odstotki sprejeli vse sklepe, ki sta jih predlagala uprava in nadzorni svet.

Med drugim so razpravljali o razporeditvi bilančnega dobička, o razrešnici Upravi in Nadzornemu svetu BTC d.d. ter imenovali revizorja za poslovno leto 2004.

Bilančni dobiček za leto 2003, ki je znašal 970.649.376,95 tolarjev, se razporedi na način opisan v nadaljevanju:

¨ delničarjem se razdeli za dividende v vrednosti 1.600 tolarjev bruto za delnico, kar skupaj znaša 359.878.400,00 tolarjev,

¨ skladno z določili statuta družbe se članom nadzornega sveta izplača nagrada v obliki udeležbe na dobičku v skupni višini 9.721.376,50 tolarjev bruto,

¨ izplačilo dividend in udeležbe na dobičku se izvrši iz nerazporejenega čistega poslovnega izida leta 1998,

¨ bilančni dobiček v višini 500.000.000,00 tolarjev se razporedi v druge rezerve iz dobička,

¨ bilančni dobiček v višini 101.049.600,45 tolarjev pa ostane nerazporejen.

Do dividend so upravičeni vsi tisti, ki so kot lastniki vpisani v knjigo pri KDD-centralni klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana drugi delovni dan po seji skupščine BTC d.d., izplačane dividende in nagrade pa bodo prejeli do najkasneje 15. julija 2004.

Delničarji so Upravi in Nadzornemu svetu za poslovno leto 2003 podelili razrešnico in s tem potrdili delo teh dveh organov družbe za leto 2003. Za revizorja za poslovno leto 2004 je skupščina delničarjev imenovala družbo za revidiranje Constantio UHY d.o.o.

BTC gradi vodno mesto Atlantis

Podjetje BTC skupaj z domačimi in tujimi partnerji načrtuje, da bo ob svoji 50-letnici, v jubilejnem letu 2004, izvedlo naložbe v vrednosti 55 milijonov evrov. V letu 2003 so v podjetju pričeli z gradnjo največjega evropskega Vodnega mesta – Atlantis. Skupna vrednost naložbe Vodnega mesta Atlantis znaša 28 milijonov evrov, otvoritev pa je predvidena za prvo četrtletje leta 2005. Sicer pa bo BTC v letu 2004 skupaj s poslovnimi partnerji obiskovalcem ponudil 77.000 m2 novih in 28.000 m2 obnovljenih poslovnih površin, kjer je pomembna novost tudi parkirna hiša, ki je zasnovana v& štirih etažah in ponuja skupaj 768 parkirnih mest, od tega jih bo 24 za invalide. Parkirna hiša bo zagotavljala boljšo parkirno ureditev v okolici Vodnega mesta in Milleniuma. Trenutno skupna površina območja BTC CITY znaša 475.000 m2, skupna površina objektov pa bo v letu 2004 dosegla 365.321 m2.

Mladostni polet ob 50-letnici BTC

16. marca 2004 je podjetje BTC d.d. praznovalo natanko 50 let svojega obstoja. Tega dne leta 1954 je bilo namreč z ustanovitveno pogodbo, ki je bila sklenjena na pobudo tedanjega ljubljanskega župana, dr. Marijana Dermastie, ustanovljeno podjetje Centralna skladišča, ki je bilo predhodnik današnjega BTC-ja. V polstoletnem obdobju je družba prehodila uspešno pot, ki jo z jasno vizijo tudi nadaljuje. V BTC 50. obletnico družbe praznujejo s številnimi dogodki za zaposlene, upokojene sodelavce, poslovne partnerje in obiskovalce BTC-ja, ki bodo potekali skozi vse leto in ki so jih združili pod sloganom »Mladostni polet pri petdesetih«. Osrednji dogodek, katerega se je udeležilo več kot 70000 obiskovalcev, je podjetje BTC praznovalo 13. junija 2004.

Nova delovna mesta

Podjetje BTC d.d. je v letu 2003 povečalo število zaposlenih za 7,7%, največ na račun razširitve dejavnosti v novem distribucijsko – logističnem centru Spar. V letu 2005 bo BTC zaposlil 40 ljudi na račun izgradnje Vodnega mesta Atlantis, prav tako pa bo omogočil delo še 20-im zunanjim sodelavcem. Tako družba v okviru BTC City-ja omogoča zaposlitev 3850 ljudem (podatki za leto 2003), neposredno pa je na poslovanje in delovanje BTC City vezano prek 10.000 ljudi, ki vsakodnevno poslovno sodelujejo z BTC City.

Logistični center – 85 % višji dobiček iz naslova logistične dejavnosti

V letu 2003 je BTC z odprtjem povsem novega Sparovega logističnga centra izrazito povečal obseg logističnih storitev, kar se odraža tudi v večjih prihodkih in v 85 odstotkov višjem dobičku iz naslova logistične dejavnosti. V sklopu logistike je BTC v lanskem letu prvič ponudil logistične storitve zamrznjenega programa, saj so investirali tudi v hladilnico, za katero je že pripravljen tudi projekt razširitve zmogljivosti.

Januar – maj 2004: prihodek višji za 7,78 %. Dobiček bo letos višji za 20 % .

V prvih petih mesecih leta 2004 je bil prihodek družbe BTC d.d. višji za 7,78% odstotkov napram enakemu obdobju leta 2003, v podjetju BTC pa za leto 2004 glede na dobro poslovanje družbe načrtujejo za 20 odstotkov višji dobiček pred obdavčitvijo, kot je bil v letu 2003.

Dodatne infomacije:
Sektor za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi
Šmartinska 152
SI – 1533 Ljubljana
Tel: 01 585 13 19
e-mail: maja.oven@btc.si&