Ljubljana 16. december 2004

POSLOVANJE DRUŽBE V LETU 2004

1. IZPOLNITEV POSLOVNEGA NAČRTA DRUŽBE 2004 – URESNIČEVANJE STRATEŠKIH USMERITEV
2. DOBRI POSLOVNI REZULTATI
3. INTENZIVNA NALOŽBENA POLITIKA
4. AKTIVNA FINANČNA POLITIKA
5. PROGRAMSKA PRENOVA IN ARHITEKTURNA OBOGATITEV TER HUMANIZACIJA OKOLJA

Nadzorni svet družbe BTC d.d. je na seji dne 16.12.2004 ugotovil da bo družba v letu 2004 izpolnila poslovni načrt. Po doseženih poslovnih rezultatih, ob izvajanju intenzivne naložbene politike, je družba poslovala zelo uspešno. Družba je v desetih mesecih ustvarila 6.902 mio SIT prihodkov od prodaje storitev, kar je 4,6% več, kot v enakem obdobju leta 2003, za celotno leto 2004 pa predvidevamo prihodke od prodaje storitev v višini 8.299 mio SIT. V letu 2004 je bila realizirana prodaja. Zaradi odplačil dolgoročnih dolgov, znižanja obrestnih mer, vstopa Slovenije v ERM2 ter predvsem zaradi vodenja aktivne finančne politike, so se znižali odhodki iz financiranja za 342 mio SIT, napram letu 2003.

Tako družba na osnovi doseženih deset mesečnih rezultatov ocenjuje, da bo poslovno leto 2004 zaključila s 25% višjim čistim dobičkom, kot je bil v letu 2003 in to v višini 1.240 mio SIT. Dober poslovni rezultat in izvajanje intenzivne poslovne politike sta izhodišči na katerih temelji poslovni načrt za leto 2005.


NALOŽBENA POLITIKA V LETU 2004

• Družba BTC je v obdobju 2001 -2004 neposredno investirala 13,2 mlrd SIT, samo v letu 2004 pa 4,6 mlrd SIT in sicer so največje investicije:
• Poslovni partnerji so v letu 2004 na območju BTC CITY dodatno investirali 8,1 mlrd SIT ter tako z multiplikativnimi učinki skupaj dosegamo mnogo višjo gospodarsko rast in hitrejše tržno pozicioniranje na prvo mesto v Evropi med poslovnimi, nakupovalnimi in rekreativno zabaviščnimi središči. Pozitivni učinki se rezultirajo tudi v velikem zaposlovanju,omenjene naložbe omogočajo 230 delovnih mest.
• V letu 2004 rekonstrukcije in novogradnje predstavljajo 60.000 m2 pokritih poslovnih površin (Vodno mesto 14.805 m2, Merkur v dvorani XVII 11.500 m2; zabaviščni park KD v dvorani XVIII 8.255 m2; računalniško središče v dvorani IX na 2.157 m2 ; garažna hiša 20.497 m2 in ostalo).
• Naložbe so vplivale na programsko prenovo in arhitekturno obogatitev ter humanizacijo okolja.
• Naložbe so omogočile povečanje števila zaposlenih.

Družba je v letu 2004 nadaljevala z izvajanjem novih projektov,s programsko prenovo ter arhitekturno obogatitvijo okolice, stavb in notranjih prostorov.V začetku leta je bila v sodelovanju s poslovnimi partnerji-najemniki prenovljena notranjost dvorane A, ki je zajela 27.000 m2 površin in 183 trgovin, obnovljeno pa je bilo: prezračevanje, osvetlitev, polepšane do bile izložbe, vhodi, nameščeno je bilo panoramsko dvigalo ter sistemi označevanja in oglaševanja.

Največja dokončana naložba je bila gotovo sodobna, oblikovno atraktivna garažna hiša z 780 parkirnimi mesti in z 20.497 m2 površin. Število parkirnih mest v BTC CITY je v letu 2004 doseglo 7.500, tako na račun omenjene naložbe kot tudi zaradi otvoritve nove garažne hiše na 36.800 m2 v City parku. V letošnjem letu je bilo tako v BTC CITY zgrajenih novih 57.300 m2 parkirnih površin.

Vzporedno z izgradnjo garažne hiše so se v neposredni bližini zgradila tri nova krožišča, uredila se je okolica z novimi počivališči, zelenicami,novo zasajenimi drevesi, pločniki, kolesarskimi stezami. Vhod na območje BTC Cityja iz Bratislavske ceste pri Bauhausu je v celoti posodobljen, postaja najpomembnejši izmed petih vhodov na območje. Posledica vseh teh posegov je, da se je v letu dni južni del območja BTC med Letališko in Bratislavsko cesto popolnoma spremenil, arhitektonsko polepšal in urbaniziral. Z dokončanjem Vodnega mesta bosta njegova ureditev in izgled ter obiskanost ena od najbolj izpostavljenih v Sloveniji, saj ta popolna sprememba dobiva vsebinsko značajnost in postaja največji rekreativno zabaviščni predel v Sloveniji.

V mesecu septembru je bila nameščena tudi nadstrešnica na odprti tržnici, ki je precej prispevala k funkcionalnosti, lepšemu arhitektonskem izgledu in k izboljšanju pogojev tako za obiskovalce kot za prodajalce. Na tržnici so bile obnovljene stojnice za sadje in zelenjavo, nameščeni so bili kioski, ki omogočajo prodajalcem shrambo blaga brez dodatnega skladiščenja ter brez poškodovanja, zaradi česar je pokvarljivost manjša in se ohranja boljša kvaliteta blaga.

Med izvedenimi rekonstrukcijami in revitalizacijami je bil najpomembnejši poseg v poslovni prostor, ki ga je v dvorani XVII izvedel poslovni partner Merkur in jo preuredil v nov, njegov najsodobnejši slovenski center vse za dom na 11.500 m2, vključno z zimskim vrtom. Programsko in vsebinsko bo prostor BTC CITYja precej spremenil tudi nov zabaviščni prostor v dvorani XVIII, ki ga na 8.255 m2 ureja poslovni partner KD. Prenova še ni v celoti zaključena, ob otvoritvi spomladi prihodnje leto pa bo zabava v tej dvorani nudila veliko več pestre ponudbe s področja zabave kot npr. bowling, plezalna stena,imax kino itd. Med večjimi naložbami je pomembno omeniti 500 m2 veliko novo hladilnico za zamrznjeni program v Logističnem centru ter ureditev infrastrukture za postavitev novega bencinskega servisa na Letališki cesti Agip.

Nedvomno je bila največja naložba, ki sicer še ni v celoti zaključena, naložba v Vodno mesto Atlantis, ki jo je BTC simbolično zastavil ob svoji 50-letnici kot največjo naložbo v svoji zgodovini. Celotna površina Vodnega mesta skupaj s saunami, zunanjimi površinami in zunanjimi bazeni obsega parcelo, veliko 20.364 m2, samih pokritih poslovnih površin pa ima dvorana Vodnega mesta 14.805 m2. Dnevna zmogljivost je ocenjena na več kot 4.000 obiskovalcev, letno se pričakuje najmanj 500.000 obiskovalcev.

V Vodnem mestu je 14 bazenov (6 večjih, 3 otroški in 5 namenskih), kar pomeni 1.856 m2 vodne površine. Objekt Vodnega mesta je deljen v 4 funkcionalne sklope: Svet doživetij, Otroški svet, Dežela savn ter Termalni tempelj.
Vodno mesto bo svojemu namenu predano predvidoma konec aprila leta 2005. BTC City bo z zaključkom investicije Vodno mesto Atlantis postal s 370.000 m2 pokritih površin programsko in prostorsko največje poslovno, nakupovalno, rekreativno-zabaviščno ter kulturno središče Evrope.
V Poslovni enoti Murska Sobota, ki se je razvila v osrednje regijsko središče, se bodo v nadaljevanju iskali le programi vse za dom in programi s področja zabave in rekreacije, ker se bo na ta način zaokrožila ponudba nakupovalno poslovnih dejavnosti v ponudbo cityja. V Novem mestu bo v nakupovalnem centru potrebno skrbeti tudi v bodoče za konkurenčno ponudbo obstoječih programov ter izkoristiti povpraševanje novomeškega gospodarstva po novih logističnih storitvah.

V letu 2004 so se razvijali in izpopolnjevali tudi programi v Logističnem centru, družba pa je vstopila v nove dejavnosti iz področja turizma, zdravstva in zabave. Družba je bila soustanoviteljica prve slovenske srčne kirurške ambulante, ki je v sredini leta začela v Izoli izvajati zahtevne srčne operacije. Družba je postala tudi soustanoviteljica turističnega centra Golte ter članica konzorcija za nizko cenovne letalske prevoze Easy jet, podpisala pa je tudi pismo o nameri za izgradnjo vodnega mesteca Velenje, začeli so se razgovori o možni izgradnji vodnega mesta v Mariboru…

Višje sodišče v Ljubljani je s sklepom potrdilo sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani o vpisu zmanjšanja osnovnega kapitala družbe z umikom lastnih delnic v sodni register. S tem je postal sklep skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala pravnomočen. Sklep je posledica ugotovitve Višjega sodišča, da je imela družba BTC za zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic finančno kritje, ki je izhajalo iz bilance stanja, kar pomeni, da je imela družba za umik zadosti svojih virov rezerv iz naslova zadržanih dobičkov iz preteklih poslovnih let.

POSLOVNI NAČRT DRUŽBE ZA LETO 2005

V letu 2005 bo predvidoma konec aprila pričelo z obratovanjem Vodno mesto Atlantis. Tako se ocenjuje, da bodo prihodki od prodaje storitev v letu 2005 višji za 17 % glede na leto 2004, dobiček iz poslovanja pa za 40%. Čisti prihodki se ocenjujejo v višini 9,9 mlrd SIT, poslovni izid iz poslovanja v višini 3,3 mlrd SIT, oziroma bo višji za 41% glede na leto 2004. Čisti poslovni izid se ocenjuje v višini 1.592 mio SIT oziroma 28% več kot v letu 2004.

Na področju financ se družbi v letu 2005 napoveduje korenit poseg prestrukturiranja pasive oz. nadomestitev virov financiranja s »kvalitetnejšimi« dolgoročnejšimi viri, kar bo vplivalo na nižje odhodke od financiranja. Ta poseg zagotavlja dolgoročnemu nepremičninskemu poslovanju družbe primerno dinamiko servisiranja dolga družbe v nadaljnjih letih ter nadaljnje dinamične naložbene aktivnosti.

Za poslovno leto 2005 se planirajo naložbe v višini 3,3 mlrd SIT. Največji del predstavlja dokončanje vodnega mesta Atlantis v Ljubljani 2 mlrd SIT, vodno mesto Velenje 500 mio SIT, obnova in rekonstrukcija objektov 230 mio SIT, obnova infrastrukture pa 150 mio SIT.

V letu 2005 bomo zaradi tehnoloških sprememb, zaradi racionalizacij organizacije ter z namenom ukinitve ali izboljšanja poslovanja posameznih segmentov poslovanja, ki niso več ekonomsko upravičeni, začeli izvajati in voditi aktivnejšo kadrovsko politiko. Delavci se bodo morali nenehno izpopolnjevati in spoznavati nove tehnologije, da bodo lahko v družbi ohranili zaposlitev. Družba bo v navedenih primerih ravnala korektno, vzpodbujala in omogočala bo usposabljanja, dokvalifikacije in prekvalifikacije, kadar to ne bo mogoče, bo z namenom, da bodo ostali zaposleni ohranili delovna mesta, prisiljena uporabiti mehanizme za ugotavljanje presežkov. Družba bo uvedla višjo stopnjo etike zaposlenih v smislu večje odgovornosti posameznika do njegovega dela in bo vzajemno nudila zaposlenim korektne pogoje dela in izobraževanja. Družba je z namenom izboljšanja materialne in socialne varnosti v začetku leta 2005 ukinila najnižji plačilni razred.

Sicer je družba še vedno zelo aktivna na področju zaposlovanja, saj bo samo z naložbo v Vodno mesto omogočila posredno in neposredno zaposlitev 90 delavcem.

Uprava, ki je bila za petletno mandatno obdobje imenovana 18.05.2004 v sestavi: predsednik Uprave Jože Mermal ter člani: Marko Žehelj, tehnični direktor; Andrej Repina, finančni direktor; Helena Petrin, generalna sekretarka, pričakuje, da se bo na temeljih dobrega poslovanja v letu 2004 ter na realno zastavljenih ciljih v letu 2005, poslovni načrt v celoti izpolnil. S tem se bo nadaljevala tradicija mnogih let razvoja in neprestane rasti družbe, ki je v letu 2004 praznovala svojo 50.letnico obstoja. BTC bo z otvoritvijo Vodnega mesta Atlantis tržil BTC CITY kot evropski produkt, ker bo s tem programsko in prostorsko postal največje poslovno, nakupovalno, rekreativno – zabaviščno in kulturno središče Evrope.

Uprava BTC d.d.

Informacije:
Maja Oven, Vodja sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi
Tel. 585 13 19
e-mail: maja.oven@btc.si