BTC d.d. Ljubljana
Šmartinska 152, Ljubljana

Na podlagi 22. člena Statuta družbe BTC d.d.Ljubljana,Šmartinska 152, sklicujem skupščino delničarjev, ki bo 28. aprila 2005 ob 14. uri, v Kongresni dvorani Mercurius v Ljubljani, Šmartinska 152.

Dnevni red in predlogi sklepov:
1.Otvoritev seje skupščine,ugotovitev sklepčnosti,&
izvolitev delovnega predsedstva skupščine.
Uprava predlaga skupščini sprejem sklepa:
Skupščina imenuje delovno predsedstvo v sestavi:
predsednik in dva člana.
2.Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi
razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu.

Uprava in Nadzorni svet predlagata skupščini sprejem sklepa:
1.Bilančni dobiček na dan 31.12.2004 v višini 1.285.159.293,66 SIT se uporabi kot sledi:
•& delničarjem se razdeli za dividende v vrednosti 1.980 SIT bruto za delnico, kar skupaj predstavlja znesek 445.349.520,00 SIT. Na lastne delnice se dividenda ne izplača.
•& skladno z določili statuta družbe se izplača nagrada v obliki udeležbe na dobičku članom nadzornega sveta v skupni višini bruto 15.737.705,90 SIT.
•& Izplačilo dividend in udeležbe na dobičku se izvrši iz nerazporejenega čistega poslovnega izida leta 1998 in 1999.
•& bilančni dobiček v višini 500.000.000,00 SIT se razporedi v druge rezerve iz dobička.
•& bilančni dobiček v višini 324.072.067,76 SIT ostane nerazporejen in bo o uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih.
•& Do dividende so upravičeni tisti lastniki delnic, ki so kot lastniki vpisani v delniško knjigo pri KDD – centralni klirinški depotni družbi d.d. Ljubljana, drugi delovni dan po seji skupščine, to je 3.maja 2005. Dividende in nagrade se izplačajo do 30.06.2005.
2.Skupščina podeljuje razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu za poslovno leto 2004, s katero potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe v poslovnem letu 2004.
3.Imenovanje revizorja.

Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem sklepa:
Za poslovno leto 2005, se za revizorja družbe imenuje UHY Constantia d.o.o.,revizijska družba,Vilharjeva 27, Ljubljana.

Gradivo za skupščino BTC d.d. s predlogi sklepov, letnim poročilom in poročilom Nadzornega sveta, je delničarjem na vpogled v tajništvu sektorja za tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi v 12. nadstropju poslovne stolpnice, Šmartinska 140 Ljubljana, vsak delovni dan od 9.00 do 12.00 ure, od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine.

Udeležba na skupščini:
Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji in njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki s priporočenim pismom, ki prispe na sedež družbe najkasneje tri dni pred sejo skupščine, prijavijo svojo udeležbo na skupščini. Prijava udeležbe delničarja je pravočasna, če na sedež družbe prispe do vključno 25.04.2005. Zastopniki in pooblaščenci delničarjev morajo ob priglasitvi predložiti pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi.
Udeleženci se ob prihodu identificirajo z osebnim dokumentom.

Vsaka delnica daje delničarjem en glas.
Prostor zasedanja skupščine bo odprt 30 minut pred začetkom zasedanja. Če skupščina ne bo sklepčna bo ponovno zasedanje skupščine isti dan ob 17.00 uri na istem kraju, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Jože Mermal
Predsednik Uprave BTC d.d.

&