Na današnji skupščini delniške družbe BTC, na kateri je sodelovalo 95,06 % glasov, so delničarji z 99,9% glasov sprejeli vse sklepe, ki sta jih predlagala Uprava in Nadzorni svet. Med drugim so razpravljali o razporeditvi bilančnega dobička, o razrešnici upravi in nadzornemu svetu BTC d.d. imenovali revizorja za poslovno leto 2005 ter ponovno potrdili sklepe skupščine z dne 17. 12.2001

Bilančni dobiček za leto 2004, ki je znašal 1.285.159.293,66 SIT se uporabi:
– Delničarjem se razdeli za dividende v vrednosti 1.980 SIT bruto za delnico, kar skupaj predstavlja znesek 445.349.520,00 SIT. Na lastne delnice se dividenda ne izplača.
– Skladno z določili statuta družbe se izplača nagrada v obliki udeležbe na dobičku članom nadzornega sveta v skupni višini bruto 15.737.705,90 SIT.
– Izplačilo dividend in udeležbe na dobičku se izvrši iz nerazporejenega čistega poslovnega izida leta 1998 in 1999.
– Bilančni dobiček v višini 500.000.000,00 SIT se razporedi v druge rezerve iz dobička.
– Bilančni dobiček v višini 324.072.067,76 SIT ostane nerazporejen in bo o uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih.
– Do dividende so upravičeni tisti lastniki delnic, ki so kot lastniki vpisani v delniško knjigo pri KDD – centralni klirinški depotni družbi d.d. Ljubljana drugi delovni dan po seji skupščine.
– Dividende in nagrade se izplačajo do 30.06.2005.

Do dividend so upravičeni vsi tisti, ki so kot lastniki vpisani v knjigo pri KDD-centralni klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana drugi delovni dan po seji skupščine BTC d.d.

Delničarji so Upravi in Nadzornemu svetu za poslovno leto 2004 podelili razrešnico in s tem potrdili delo teh dveh organov družbe v poslovnem letu 2004. Za poslovno leto 2005, je skupščina imenovala revizorja družbe UHY Constantia d.o.o.,revizijska družba, Vilharjeva 27, Ljubljana.

Delničarji so bili zelo zadovoljni z realizirano poslovno politiko v preteklem letu, saj se je samo v ljubljanskem Cityju zgradilo novih 77.000 m2 poslovnih površin z domačimi in tujimi poslovnimi partnerji ter rekonstruiralo zadnjih 24.000 m2 skladiščnih površin v trgovske in zabaviščne programe. Tako je prišlo do zgodovinske prelomnice in dokončne opustitve logističnih operacij v BTC ob Šmartinski cesti, ki se nadaljuje v Logističnem centru ob Letališki cesti.

BTC je v lanskem letu izvajal intenzivno investicijsko politiko, saj je družba investirala 5. 123.318 tisoč SIT. Izmed naložb izstopa izgradnja garažne hiše, nadstrešnica nad odprto tržnico ter seveda največja naložba v zgodovini družbe BTC to je Vodno mesto Atlantis s 14.500 m2 pokritih površin, ki je odprlo svoja vrata za javnost 22. aprila. Z dokončanjem Atlantisa je BTC City postal največje Evropsko nakupovalno, poslovno ter zabavno športno in kulturno središče Evrope. Družba bo nadaljevala svojo naložbeno politiko z gradnjo vodnega mesta v Velenju, kjer je že kupila ustrezna zemljišča v ta namen, potekajo pa tudi razgovori o možni izgradnji vodnega mesta v Mariboru.

Z naložbeno politiko družba omogoča tudi novo zaposlenost, samo v Atlantisu je omogočeno 90 delovnih mest. Poslovni partnerji so v letu 2004 na območju BTC Cityja dodatno investirali 8.100 mio SIT, kar omogoča, da se to mestece hitreje tržno pozicionira na prvo mesto v Evropi med poslovnimi, nakupovalnimi in rekreativno-zabaviščnimi središči. V lanskem letu sta bili na območju zgrajeni dve garažni hiši s skupno 56.000 m2, ki omogočata 2.500 parkirnih mest, poleg BTCja je garažno hišo zgradil tudi Spar Slovenija. V okviru naložb poslovnih partnerjev je bila v lanskem letu pomembna tudi naložba Merkurja, ki je v BTC Cityju zgradil najsodobnejši center vse za dom. V letošnjem letu se bo zaključila tudi naložba v zabaviščni park Arena, ki ga izvaja KD Group oziroma Kolosej.

V prvem letu vstopa Slovenije v Evropsko unijo je BTC dosegel svoj največji izziv z umestitvijo največjega nakupovalnega, poslovnega, zabavno rekreativnega in kulturnega središča v Evropskem prostoru.

Delničarji so ponovno potrdili tudi vse sklepe skupščine BTC d.d., ki so bili sprejeti na skupščini te družbe 17.12.2001 in se nanašajo na znižanje osnovnega kapitala družbe, umik delnic z organiziranega trga vrednostnih papirjev, spremembe in dopolnitve statuta družbe ter imenovanje nadzornega sveta družbe. Na skupščini je delničar Fi-com d.o.o. napovedal vložitev izpodbojne tožbe proti sklepu o potrditvi skupščinskih sklepov iz leta 2001. Delničarji Ajdacoma so na današnji skupščini zahtevali čimprejšnjo razrešitev tožb, ki so bile po njihovem mnenju vložene z namenom zmanjševanje ugleda BTC d.d., saj je delničar Fi-com kupil 57 delnic 5 dni pred samo skupščino, doslej pa so bile vse tožbe, ki jih je vložil Fi-com, končane v korist BTC, tako da Fi-com še ni uspel z nobeno tožbo.

Sektor za tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi
Ljubljana, 28.aprila 2005.

&