Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba BTC d.d. objavlja naslednje sporočilo:
Družba BTC d.d., spoštuje načela Kodeksa upravljanja javnih delniških družb ali pa jih smiselno uveljavlja, kot izhaja iz Letnega poročila 2004, v katerem je Uprava predstavila upravljanje in vodenje družbe BTC d.d. Tudi pri upravljanju odvisnih družb Skupine BTC uveljavlja pravila dobre prakse v skladu s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb.
Uprava družbe je v skladu z zavezami iz te izjave objavila koledar pomembnejših objav v poslovnem letu 2005 in letu 2006. V letnem poročilu za poslovno leto 2004 je družba razkrila plačila članom uprave po posameznikih v skladu z zakonom. Družba pa ni uveljavila naslednjih načel iz kodeksa:
V poglavju 2. Uprava družbe, razdelek 2.3.: Plačila, povračila in druge ugodnosti ter lastništva delnic družbe:
Priporočila pod točko 2.3.10., da naj družba predpiše pravila o omejitvah trgovanja z delnicami družbe ter delnicami povezanih družb za člane organov družbe in zaposlene, ki so jim dostopne notranje informacije. Uprava je določila osebe, ki so jim dostopne notranje informacije ter jih zavezala k poročanju o trgovanju z delnicami izdajatelja. Zahteve po poročanju o pridobitvah in odsvojitvah delnic v zadostni meri določa Zakon o trgu vrednostnih papirjev, ki zagotavlja preglednost trgovanja z delnicami družbe s strani članov njenih organov in drugih oseb, ki so jim dostopne notranje informacije.
V poglavju 3. Nadzorni svet, razdelek 3.6.: Oblikovanje komisij nadzornega sveta:
Zaenkrat ni bilo potrebe po oblikovanju raznih komisij nadzornega sveta.
V poglavju 6. Revizija in sistem notranjih kontrol, razdelek 6.1.4.:
Revizor doslej ni bil prisoten na skupščini delničarjev družbe in sejah nadzornega sveta, ker so bila vsa izdana revizorska mnenja brez pridržkov in ker je primarno za poslovanje in odgovore na vprašanja delničarjev odgovorna Uprava družbe.
&
Poglavje 7, točka 7.1.7. koledar objav:

Objave&

Predvideni datum

Nerevidirani nekonsolidrani rezultati poslovanja za leto 2004

28.02.2005

Nerevidirani konsolidirani rezultati poslovanja za leto 2004

31.03.2005

Povzetek revidiranih nekonsolidiranih in konsolidranih rezultatov poslovanja za poslovno leto 2004

April 2005

Sklic redne skupščine za poslovno leto 2004

Marec 2005

Nerevidirani nekonsolidirani polletni rezultati poslovanja za 2005

31.08.2005

Nerevidirani nekonsolidrani rezultati poslovanja za leto 2005

28.02.2006

Nerevidirani konsolidirani rezultati poslovanja za leto 2005&

31.03.2006

Povzetek revidiranih nekonsolidiranih in konsolidranih rezultatov poslovanja za poslovno leto 2005

April 2006

Sklic redne skupščine za poslovno leto 2005&

April – maj 2006

Nerevidirani nekonsolidirani polletni rezultati poslovanja za 2006

31.08.2006


Poglavje 3. Nadzorni svet, razdelek 3.4.: Plačila, povračila in druge ugodnosti ter lastništva delnic družbe:
Predsednik in člana nadzornega sveta so v prvem polletju 2005 dobili nakazila v višini:
1.& Udeležba na dobičku za poslovno leto 2004 po sklepu skupščine 15.737.705,90 SIT bruto.
2.& Sejnine 411.823,90 SIT bruto

Uprava BTC d.d.