Uprava družbe BTC d.d. Ljubljana, Šmartinska 152, na podlagi 283. člena in prvega odstavka 284. člena Zakona o gospodarskih družbah sklicuje

SKUPŠČINO DRUŽBE

ki bo 28. februarja 2006 ob 9.uri v Kongresni dvorani Mercurius, v Ljubljani, Šmartinska 152.

Dnevni red in predlogi sklepov:
1.Otvoritev seje skupščine, izvolitev delovnega predsedstva skupščine,imenovanje notarja in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: skupščina BTC d.d. imenuje delovno predsedstva v sestavi:predsednik in dva člana.

2.Izvolitev članov nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa:Za mandatno dobo štirih let se izvolita člana nadzornega sveta Vincencij Kocjančič in Janez Povše. Mandat prične teči z dnem izvolitve.

Gradivo s predlogi sklepov za skupščino je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave v 12. nadstropju poslovne stolpnice BTC CITY, Šmartinska 140,Ljubljana, vsak delovni dan od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do 28. februarja 2006.

Udeležba na skupščini:
Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji in njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki s priporočenim pismom, ki prispe na sedež družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine, prijavijo svojo udeležbo na skupščini. Prijava udeležbe delničarja je pravočasna, če na sedež družbe prispe do vključno 25.2.2006. Zastopniki in pooblaščenci delničarjev morajo ob priglasitvi predložiti pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Udeleženci se ob prihodu identificirajo z osebnim dokumentom.

Vsaka delnica daje delničarjem en glas.

Prostor zasedanja skupščine bo odprt 30 minut pred začetkom zasedanja. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine isti dan ob 10. uri na istem kraju. Skupščina bo
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

BTC d.d. Ljubljana
Predsednik uprave
Jože Mermal