Na redni skupščini delniške družbe BTC d.d. ki je bila 04.05.2006, na kateri je sodelovalo 95,22 % glasov, so delničarji z 100% glasov sprejeli vse sklepe, ki sta jih predlagala Uprava in Nadzorni svet. Med drugim so razpravljali o razporeditvi bilančnega dobička, o razrešnici upravi in nadzornemu svetu BTC d.d. imenovali so revizorja za poslovno leto 2006 sprejeli spremembe in dopolnitve Statuta družbe ter sprejeli dodatno točko o ponovni potrditvi sklepov skupščine BTC d.d. z dne 17.12.2001 in sklepa 4 točke skupščine BTC d.d. z dne 28.4.2005.

I. Nasprotni predlogi sklepov skupščine
Delničar družba Ajdacom d.d. je na skupščini podal nasprotni predlog pri 4. točki dnevnega reda , za spremembo 10. točke predlaganih sprememb Statuta BTC d.d..
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) uprava družbe objavlja nasprotne predloge sklepov skupščine z dne 4.5.2006.
pri 4. točki dnevnega reda, ki ga je podal delničar Ajdacom d.d.. Razlog za nasprotni predlog je v tem, da je na dan sklica skupščine, to je 4. maja 2006 stopil v veljavo novi ZGD-1 in da je v zvezi s tem smiselno dopolniti 10. točko prvotnega predloga sprememb in dopolnitev statuta družbe kot sledi:
Uvedba kosovnih delnic in določitev sistema upravljanja po ZGD-1
1.
Uvedejo se kosovne delnice. Vsaka kosovna delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu.
Predlog sklepa:
Zaradi uvedbe kosovnih delnic se 15. člen statuta spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
Osnovni kapital družbe znaša 2.000.000.000,00 (dvemilijardi¬¬¬ 00/100) SIT in je razdeljen na 250.000 (dvestopetdesettisoč¬) delnic.
Delnice so oblikovane kot kosovne delnice. Vsaka kosovna delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu.”
2.
Družba ima dvotirni sistem upravljanja z upravo in nadzornim svetom.
Predlog sklepa:
Zaradi določitve sistema upravljanja se 20. člen statuta spremeni tako, da se odslej glasi:

“20. člen Družba ima dvotirni sistem upravljanja.
Organi družbe so:
– uprava,
-nadzorni svet,
– skupščina delničarjev.”
3.
Pooblastilo nadzornemu svetu po četrtem odstavku 694. člena ZGD-1
Skupščina družbe pooblašča nadzorni svet družbe, da z dnem uvedbe eura preračuna v statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala in druge zneske, ki so izraženi v tolarjih in drugih valutah, v euro, po uradnem tečaju zamenjave.
&
II. Obvestilo o sklepih skupščine
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) uprava družbe objavlja sklepe
Bilančni dobiček za leto 2005 v višini 1.695.884.372,59 SIT se uporabi:
– Delničarjem se razdeli za dividende znesek 2.400 SIT bruto za delnico, kar skupaj
predstavlja znesek 539.817.600,00 SIT. Na lastne delnice se dividenda ne izplača.
– Skladno z določili statuta družbe se izplača nagrada v obliki udeležbe na dobičku članom
nadzornega sveta v skupni višini bruto 9.119.452,10 SIT.
– Izplačilo dividend in udeležbe na dobičku se izvrši iz nerazporejenega čistega poslovnega
izida leta 1999.
– bilančni dobiček v višini 1.100.000.000,00 SIT se razporedi v druge rezerve iz dobička.
– bilančni dobiček v višini 46.947.320,49 SIT ostane nerazporejen in bo o uporabi odločeno v
naslednjih poslovnih letih.

Do dividende so upravičeni tisti lastniki delnic, ki so kot lastniki vpisani v delniško knjigo pri
KDD – centralni klirinški depotni družbi d.d. Ljubljana, drugi delovni dan po seji skupščine, to je 8. maja 2006. Dividende in nagrade se izplačajo do 30.05.2006.
Delničarji so na Skupščini podelili razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu in s tem potrdili delo teh dveh organov družbe v poslovnem letu 2005.
Za poslovno leto 2006 je skupščina za revizorja družbe imenovala CONSTANTIA PLUS, svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 160, Ljubljana.
Skupščina je sprejela tudi predlagane spremembe in dopolnitve statuta družbe, ki se v glavnem nanašajo na uskladitev z določili ZGD, delničarji so med drugim potrdili tudi uvedbo kosovnih delnic.
Skupščina je sprejela predlagano dodatno točko o ponovni potrditvi sklepov skupščine BTC d.d. z dne 17.12.2001 in sklepa 4 točke skupščine BTC d.d. z dne 28.4.2005.

Sprejeti sklepi skupščine
1.& Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnega predsedstva skupščine.
Sklep sprejet v predlagani obliki
2.& Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu.
Sklep sprejet v predlagani obliki
3.& Imenovanje revizorja.
Sklep sprejet v predlagani obliki
4.& Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe.
Sklep je bi bil sprejet v predlagani obliki z vključenim nasprotnim predlogom delničarja Ajdacom d.d.
5.& Dodatna točka dnevnega reda: Potrditev sklepov skupščine BTC d.d., z dne 17.12.2001 in z dne 28.04.2005.

Potrdi se sklep skupščine BTC d.d. o potrditvi sklepov skupščine z dne 17.12.2001 sedemnajstega decembra dvatiso謬ena¬), ki je bil sprejet na skupščini 28.04.2005 (osemindvajsetega aprila dvatiso謬pet¬) pod točko 4 dnevnega reda, in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 33-34/2005 z dne 01.04.2005 (prvega aprila dvatiso謬pet¬), ter je zapisan v notarskem zapisniku notarja Bojana Podgorška, opr.št. SV 478/05.

Potrdijo se vsi sklepi skupščine BTC d.d., ki so bili sprejeti na skupščini 17.12.2001 (sedemnajstega decembra dvatiso謬ena¬) pod točkami 2, 3, 4 in 5 dnevnega reda, in so bili objavljeni v Uradnem listu RS, št. 91 z dne 16.11.2001 (šestnajstega novembra dvatiso謬ena¬), ter so zapisani v notarskem zapisniku notarja Bojana Podgorška, opr. št. SV 1567/01.

Napovedanih izpodbojnih tožb ni.

Uprava BTC d.d.