Nadzorni svet BTC d.d. je dne 27. julija 2006, sprejel poročilo o polletnem poslovanju družbe za leto 2006. Družba je v obdobju ustvarila 5.087.287 tisoč SIT prihodkov od prodaje storitev, kar je 16,7 % več kot v enakem obdobju leta 2005. Dobiček iz poslovanja je višji za 18,8 %, s tem, da je primerjalno -iz leta 2005- odštet izredni prihodek. V letu 2006 je družba kot ena prvih družb-posojilojemalk, pričela s ščitenjem obrestne mere. Iz tega naslova so se odhodki iz financiranja sicer povečali za 18 mio SIT, vendar se že po šestih mesecih ugotavlja pravilna odločitev o ščitenju, saj je EURIBOR v tem času narasel toliko, da bo družba sedaj imela celo prihodke iz ščitenja. Čisti dobiček je 662.493 tisoč SIT in je višji za 40,3 % glede na enako obdobje leta 2005, s tem da sta iz dobička odšteta izredna prihodka in sicer iz prodaje zemljišča in finančne naložbe v skupni vrednosti 1.225 mio SIT. V polletju 2006 je družba investirala 248.178 tisoč SIT.

Maja Oven
Direktorica sektorja za tržno komuniciranje