Uspešno poslovanje družb
Uprava in Nadzorni svet družbe sta ocenila poslovanje družbe v iztekajočem letu in sprejela Poslovni načrt družbe za leto 2007. Družba zaključuje poslovno leto zelo uspešno, presežen bo načrt, prihodki pa bodo prvič presegli 10 milijard tolarjev. Družba bo ustvarila 10.069.133 tisoč SIT prihodkov, kar je za 11% več kot v letu 2005. Ocenjeni dobiček iz poslovanja znaša 3.142.672 tisoč SIT. V letu 2006 je družba izvedla projekt ščitenja obrestnih mer, s čemer je zavarovana večina dolgoročnih finančnih obveznosti do bank, saj inštrument ščitenja zagotavlja varnost v primeru rasti obrestnih mer. Družba je v letu 2006 odkupila tudi celotno izdajo obveznic BTC2 in s tem znižala odhodke iz financiranja, čeprav bo celoten učinek viden šele v prihodnjih letih. Čisti dobiček se ocenjuje na 1.508.634 tisoč SIT in je višji za 17% glede na leto 2005, s tem, da je iz dobička 2005 odštet enkratni prihodek od prodaje finančne naložbe v višini 746 mio SIT. Tako sta primerljiva podatka čistega dobička 1.508.364 tisoč SIT za leto 2006 in 1.296.406 tisoč SIT za leto 2005. Zaradi povečanega obsega dela se je povečalo število zaposlenih za 8.4%.

Naložbe
Družba je v letu 2006 izvedla naložbe v osnovna sredstva in finančne naložbe v vrednosti 5,1 mio EUR. Večje naložbe so bile ureditev krožišča pred poslovno stolpnico, ureditev konferenčne dvorane v Logističnem centru, nakup zemljišč za nadaljnji razvoj v Novem mestu in v Murski Soboti, preureditev poslovnih prostorov v nekaterih dvoranah v Ljubljani in izgradnja nove avtopralnice v Murski Soboti.

Ekologija varnost prometa in prometna ureditev
Sicer je družba v letu 2006 izvedla določene ukrepe na področju izboljšanja ekologije, varnosti prometa in prometne ureditve. Uveden je bil vlak od glavne železniške postaje do perona v Atlantisu, urejena je bila kolesarska steza, zgrajeno je bilo novo – že enajsto- krožišče v cityju. Družba je pridobila certifikat kakovosti ISO 14001 za sistem upravljanja z okoljem za področje cityja in vodnega mesta Atlantis, kar je mednarodno priznan pristop do upravljanja z okoljem. Pridobitev sistema kakovosti je priznanje družbi, da ima dober sistem za spremljanje in merjenje vplivov na širše okolje, hkrati pa tudi dokaz, da družba ravna z okoljem zelo odgovorno. Z namenom prispevka k izboljšanju ekologije je bil izveden tudi projekt Zeleno je moje mesto na osnovi katerega je city pridobil tri nove privlačne in prijetne zelene ambiente, ki prispevajo k večji kakovosti okolja in boljšemu počutju obiskovalcev. V mesecu septembru je bila v okviru tržnice odprta ekološka tržnica.

Program naložb
Poslovni načrt družbe za leto 2007 vsebuje nadaljevanje aktivnosti za spremembo prostorske urbanistične dokumentacije, ki bo družbi v bodoče omogočila nove naložbe, predvsem izgradnjo hotela med Kolosejem in Bratislavsko cesto, kakor tudi izgradnjo novega poslovnega nebotičbika na zahodni strani dvorane A. Poleg navedenega se bodo skupaj z Mestno občino Ljubljana in Holdingom slovesnkih železnic nadaljevala prizadevanja za spremembo namembnosti industrijskega tira za javni potniški promet in uvedbo primestnega potniškega vlaka ( npr. Kamničana) od glavne železniške postaje do perona Nove Jarše BTC CITY. Ravno tako bo družba za razbremenitev notranjega prometa predvidoma v jeseni uvedla brezplačni avtobus – shuttle. Velika verjetnost je, da bo družba v prihodnjem letu že pripravila in začela izvajati projekt novega tipa »Sport cafe«, objekt s 500 m2 rekreacijsko – prireditvenimi in gostinskimi površinami, v katerem bo možno v živo igrati košarko in se zabavati v športno rekreativnem smislu. Lokacija objekta je predvidena na vzhodni strani parka Atlantisa, nasproti Arene.

BTC City Murska Sobota in center za prosti čas v Velenju
V BTC cityju v Murski Soboti bo družba izvedla novo naložbo na površini med 3500 do 5000m2 za dejavnosti prostega čas – bowling ( 16 stez), biljard, fitness, saune ter s tem utrdila konkurenčno prednost, sicer že sedaj največjega regijskega poslovno nakupovalnega središča. Z dejavnostjo za prosti čas se družba z manjšim centrom za saune, fitnes in bowling pripravlja na širitev v Velenje, v naravno okolje ob Velenjskem jezeru. Družba bo s projektom kandidirala tudi na razpisu za pridobitev sredstev iz evropskih skladov. Glede na to, da družba še pripravlja nekatere projekte in ureja dokumentacijo so predvidena sredstva za nove naložbe v višini 11, 3 mio EUR, v primeru da bi uspeli izvesti še ostale predvidene razvojne projekte ( nakup dodatnih zemljišč v Ljubljani, outlet center v Murski Soboti, uvedba kogeneracije..) pa bo družba za naložbe v letu 2007 namenila veliko večja sredstva.

Rast na področju logistike
Precejšno rast ( 19.4%) in povečanje tržnega deleža napoveduje družba na področju logistike, na osnovi že sklenjenih pogodb, konec letošnjega leta. Sicer pa se bodo še bolj intenzivno uvajali novi načini trženja, kot so virtual city, kartica zaupanja – BTC CITY klub, e-trgovina, e-katalog itd.

Na osnovi dobrih poslovnih rezultatov bo družba zaposlenim po pogodbah o zaposlitvi izplačala 120% plače na zaposlenega na letni ravni, kot nagrado za opravljeno delo.

Dodatne informacije:
Maja Oven
Direktorica sektorja za tržno komuniciranje
BTC d.d.
Šmartinska 152
1533 Ljubljana
Tel: 01 5851319
Fax: 01 5851376
E-mail: maja.oven@btc.si
www.btc.si, www.btc-city.com, www.atlantis-vodnomesto.si