Na redni letni skupščini BTC d.d., dne 24.5.2007 je sodelovalo 95,23 %, glasov, prisotni delničarji so z 100 % glasov sprejeli vse sklepe, ki so bili predlagani s strani Uprave in Nadzornega sveta in so bili objavljeni v sklicu skupščine.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št. 51/06, UPB 2) uprava družbe objavlja sklepe

1.Skupščina se seznanila s sprejetim Poročilom Nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in predloga za uporabo bilančnega dobička ter s sprejetim revidiranim Letnim poročilom družbe BTC d.d. in Skupine BTC za leto 2006 iz katerega izhaja, da je čisti poslovni izid družbe, ugotovljen v poslovnem letu 2006 v višini 1.220.408.016,84 SIT ( 5.092.672,41 EUR).

2. Bilančni dobiček na dan 31.12.2006 v višini 814.404.014,22 SIT (3.398.447,71 EUR) se uporabi kot sledi:
– delničarjem se razdeli za dividende znesek 8,76 EUR (2.099,25 SIT) bruto za delnico, kar skupaj predstavlja znesek 1.970.334,24 EUR (472.170.897,27 SIT). Na lastne delnice se dividenda ne izplača.
– skladno z določili statuta družbe se izplača nagrada v obliki udeležbe na dobičku članom nadzornega sveta v skupni višini bruto 37.819,09 EUR (9.062.966,73 SIT).
– bilančni dobiček v višini 1.390.294,38 EUR (333.170.145,22 SIT) ostane nerazporejen in bo o uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih.
Do dividende so upravičeni tisti lastniki delnic, ki so kot lastniki vpisani v delniško knjigo pri KDD – centralni klirinški depotni družbi d.d. Ljubljana, drugi delovni dan po seji skupščine, to je 28. maja 2007. Dividende in nagrade se izplačajo do 12. junija 2007.

3. Delničarji so na skupščini podelili razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu za
poslovno leto 2006 in s tem potrdili delo teh dveh organov družbe v poslovnem letu 2006.

4. Za poslovno leto 2007 je skupščina imenovala revizorja družbe CONSTANTIA PLUS, svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 160, Ljubljana.

5. Skupščina je sprejela predlagane spremembe in dopolnitve Statuta družbe.

Sprejeti sklepi skupščine
1.& Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnega predsedstva skupščine.
Sklep sprejet v predlagani obliki.

2.& Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu.
Sklep sprejet v predlagani obliki

3.& Imenovanje revizorja.
Sklep sprejet v predlagani obliki

4.& Sprejem sprememb in dopolnitev Statuta družbe.
Sklep sprejet v predlagani obliki

Napovedane izpodbojne tožbe
Ni napovedanih izpodbojnih tožb.

Uprava BTC d.d.