Na podlagi 22. člena Statuta družbe BTC d.d. Ljubljana, Šmartinska 152

sklicujem skupščino delničarjev,

ki bo 13. junija 2008 ob 9.30 uri v Kongresni dvorani Mercurius, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana.

Dnevni red skupščine in predlogi sklepov:

1.& Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnega predsedstva skupščine.

Uprava predlaga skupščini sprejem sklepa:&
Ugotovi se sklepčnost skupščine in se imenujejo organi skupščine po predlogu Uprave družbe.

Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo skupščini delničarjev prisostvoval notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.

2.& Predstavitev sprejetega revidiranega Letnega poročila družbe BTC d.d. in skupine BTC za poslovno leto 2007 in Poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve Letnega poročila ter sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2007 ter podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu.

Uprava in Nadzorni svet predlagata skupščini sprejem sklepov:
1.
& Skupščina se seznani s sprejetim revidiranim Letnim poročilom družbe BTC d.d. in Skupine BTC za poslovno leto 2007 ter Poročilom Nadzornega sveta o rezultatih preveritve Letnega poročila.
2. Bilančni dobiček na dan 31.12.2007 v višini 8.568.419,48 EUR se uporabi kot sledi:
1.& za izplačilo dividend delničarjem v znesku 2.091.793,20 EUR oziroma 9,30 EUR bruto na delnico. Na lastne delnice se dividenda ne izplača.
2.& za izplačilo nagrade v obliki udeležbe na dobičku članom nadzornega sveta družbe v skupni višini bruto 41.398,27 EUR skladno z določili statuta družbe.
3.& Bilančni dobiček v višini 6.435.228,01 EUR ostane nerazporejen in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih.
3. V skladu z določilom 294. člena ZGD -1 skupščina družbe podeljuje Upravi in Nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2007 s katero potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe v poslovnem letu 2007.

Za izplačilo dividend in udeležbe na dobičku se uporabi preneseni čisti poslovni izid.

Dividende in nagrade se izplačajo najkasneje do 30. junija 2008.

Do dividende so upravičeni tisti lastniki delnic, ki so kot lastniki vpisani v delniško knjigo pri KDD – centralni klirinški depotni družbi d.d. Ljubljana, drugi delovni dan po seji skupščine, to je 17. junija 2008.

3.& Imenovanje revizorja.

Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem sklepa:
Za poslovno leto 2008 se za revizorja družbe imenuje CONSTANTIA PLUS, svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 160, Ljubljana.

4.& Sprejem sprememb in dopolnitev 4. in 8. člena Statuta družbe.

Uprava in Nadzorni svet predlagata skupščini sprejem sklepa:
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve Statuta družbe.

5.& Odobritev sklenitve pogodbe o udeležbi delavcev na dobičku za poslovno leto 2009 in o podelitvi pooblastila predsedniku Uprave družbe za njen podpis.

Uprava in Nadzorni svet predlagata skupščini sprejem sklepa:
Družba kot delodajalec z delojemalci, ki jih zastopa Svet delavcev družbe, sklene pogodbo o udeležbi delavcev na dobičku za poslovno leto 2009, na osnovi katere se za te namene uporabi največ do 10% čistega poslovnega izzida poslovnega leta 2009 in se pooblasti predsednika uprave, gospoda Jožeta Mermala za njen podpis.

******

Gradivo za skupščino BTC d.d. s predlogi sklepov, Letno poročilo za poslovno leto 2007 in Poročilo Nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila in predlog za uporabo bilančnega dobička za leto 2007, predlog pogodbe o udeležbi delavcev na dobičku za poslovno leto 2009 ter predlog sprememb in dopolnitev statuta družbe, je delničarjem na vpogled v Kadrovsko pravnem sektorju BTC d.d. v poslovni stavbi v dvorani VII, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan od 9.00 do 12.00 ure od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine.

Udeležba na skupščini:
Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji in njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki s priporočenim pismom, ki prispe na sedež družbe najkasneje tri dni pred sejo skupščine, prijavijo svojo udeležbo na skupščini. Prijava udeležbe delničarja je pravočasna, če na sedež družbe prispe do vključno 10. junija 2008.
Zastopniki in pooblaščenci delničarjev morajo ob priglasitvi predložiti pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi.
Udeleženci se ob prihodu identificirajo z osebnim dokumentom.

Vsaka delnica daje delničarjem en glas.
Prostor zasedanja skupščine bo odprt 30 minut pred začetkom zasedanja. Če skupščina ne bo sklepčna bo ponovno zasedanje skupščine isti dan ob 10.30 uri na istem kraju, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Jože Mermal
Predsednik Uprave BTC d.d.