Na današnji skupščini delniške družbe BTC d.d.,ki so se je udeležili delničarji, katerih delnice predstavljajo 95% vseh delnic, je bilo predstavljano revidirano letno poročilo družbe za poslovno leto 2009. Iz predstavitve izhaja, da je bilo poslovanje družbe v letu 2009 zelo dobro, saj je družba ustvarila 51,8 mio EUR prihodkov, čisti dobiček pa znaša 6.2 mio EUR, kar je za 23% več kot v letu 2008, če izvzamemo vpliv izrednih dogodkov v letu 2008. Vse predlagane sklepe na skupščini so delničarji sprejeli s 100% glasov.

Sprejeti sklepi

Bilančni dobiček na dan 31.12.2009 v višini 15.336.389,51 EUR se uporabi:

  • Delničarjem se razdeli za dividende znesek 9,57 EUR bruto za delnico, kar skupaj predstavlja znesek 2.152.522,68 EUR. Na lastne delnice se dividenda ne izplača.
  • Bilančni dobiček v višini 10.000.000,00 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička.
  • Bilančni dobiček v višini 3.183.866,86 EUR ostane nerazporejen in bo o uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih.

Dividende se izplačajo najkasneje do 30.6.2010.

Upravi in Nadzornemu svetu se za njuno dobro delo v letu 2009 podeli razrešnica s katero se potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe v letu 2009.

Skupščina je sprejela tudi spremembe in dopolnitve statuta družbe, katerih cilj je dopolniti dejavnost za namene obratovanja sončne elektrarne. Družba je že začela graditi sončno z zmogljivostjo 900 kWp in predvideno letno proizvodnjo en milijon kWh. Ena večjih sončnih elektrarn v Sloveniji bo postavljena na strehi dveh objektov Logističnega centra BTC ob Letališki cesti v Ljubljani, in sicer na površini 13.000 kvadratnih metrov. Naložba je vredna 2,2 milijona evrov. S pomočjo sončne elektrarne bo okolje razbremenjeno za cca. 630 ton ogljikovega dioksida, kar predstavlja enega izmed pomembnih korakov k uresničevanju ciljev, ki si jih je BTC zastavil v okviru projekta Eko indeks, ki so ga v družbi uvedli ravno s ciljem zmanjševanja obremenitev okolja. Sicer pa družba BTC gradi& Kristalno palačo, ki bo zgrajena do spomladi 2011, pri njeni gradnji pa prav tako sledi načelom energetske učinkovitosti, saj bo na eni izmed fasad Kristalne palače prav tako obratovala sončna elektrarna s100 kWp vršne moči. Poleg Kristalne palače, je družba v letu 2009 investirala 2,3 mio EUR v različne programske novosti v svojih poslovno nakupovalnih središčih v Ljubljni, Novem mestu in Murski Soboti ter Logističnem centru.

Skupščina je letos ponovno potrdila tudi sklenitev pogodbe o udeležbi delavcev na dobičku za poslovno leto 2010, sicer pa bo družba za svoje zaposlene začela uresničevati sklep skupščine o prodaji delnic BTC za nagrajevanje delavcev, kar je širši motivacijski ukrep in dodatna spodbuda za dobro in kvalitetno delo vseh zaposlenih, posredno pa za boljše rezultate in nadaljnje uspešno in stabilno poslovanje družbe, kajti lastništvo zaposlenih in dobri rezultati družbe so v tesni medsebojni odvisnosti s ciljem bolj dinamičnega soupravljanja družbe na osnovi solastništva zaposlenih

Dodatne informacije

Maja Oven, direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi