Na podlagi 22. člena statuta družbe Blagovno trgovinski center d.d.,
Šmartinska 152, Ljubljana, Uprava družbe sklicuje skupščino delničarjev, ki bo
dne 5. junija 2017 ob 9.00 uri v poslovni stavbi Dvorana VII – sejna soba,
Šmartinska 152, Ljubljana.

Gradivo za skupščino

2. točka dnevnega reda:

3. točka dnevnega reda:

4. točka dnevnega reda:

  • imenovanje revizorja družbe

5. točka dnevnega reda