BTC d.d.

Bistvo poslovanja družbe v preteklem letu je bilo v nadaljnji, stabilni 5-odstotni rasti prihodkov in 6-odstotni rasti čistega poslovnega izida. V lanskem letu je družba prejela tudi prestižno priznanje Zlata boniteta odličnosti, kar jo je uvrstilo med 0,7 odstotka podjetij v Sloveniji, ki se lahko pohvalijo s takšno oceno, saj je priznanje znak dolgoletnega odgovornega in stabilnega vodenja družbe ob stalni rasti in finančni stabilnosti. 

Družba je v letu 2016 izvedla naložbe v vrednosti 5,6 mio EUR za različne projekte: razširitev hladilnice v Logističnem centru, infrastrukturne projekte, ureditev skoraj 100 novih parkirnih mest na območju, izboljšave in obnove poslovnih prostorov, ureditev enosmernih ulic, odprtje kulinaričnega parka na južnem delu Tržnice BTC City in druge. 

Družba je v preteklem letu nakazala tudi nadaljnjo smer razvoja, ki se kaže v inovativnih in digitalnih rešitvah – pametnih platformah, novih vsebinah in novih produktih, ki nastajajo v sodelovanju s poslovnimi partnerji. Družba je na poti te transformacije v lanskem letu ustanovila tudi nov poslovni steber – enoto za inovacije in digitalizacijo. S tem namerava še naprej intenzivno nadgrajevati inovativno mesto BTC City s ciljem, da poslovnim partnerjem in obiskovalcem zagotovi dodano vrednost, nov razvoj in nove pristope ter se jim na ta način še bolj približa. BTC City se razvija v smeri Living Lab-a (živi laboratorij), saj je ob ABC pospeševalniku družba BTC zaznala priložnost, da se BTC City s svojo široko razvejano infrastrukturo uveljavi kot primeren kraj za testiranje novih tehnoloških produktov in rešitev. Svojevrstno dinamiko daje družbi tudi ABC pospeševalnik, ki je v letu 2016 povečal število startupov v posameznem programu iz 15 na 30 ter razširil poslovanje na mednarodno raven z ustanovitvijo pospeševalnikov v Münchnu in San Joseju v Silicijevi dolini. S tem imajo mladi in vztrajni startupi odprta vrata in relativno lahek dostop do svetovno najbolj razvitega poslovnega okolja. V smislu inovativnega mesta je družba pristopila tudi k trajnostnemu projektu električne mobilnosti, ki temelji na okolju prijazni tehnologiji, saj deluje brez izpustov CO2 in pomaga k večji ter enostavnejši mobilnosti. 

Leto 2016 je bilo tudi leto Misije: Zeleno. Urejenih je bilo skoraj 100 novih parkirnih mest, dodatne enosmerne ulice, parkovne ozelenitve ter nove kolesarske steze. Veliko je k izboljšanju prometne situacije prispevala ureditev štiripasovnice Letališke in Kajuhove s sodobnimi površinami za avtomobile, kolesarje in pešce. Nastal je nov, glavni južni vhod v BTC City, ki je odprl odlično povezavo z Mostami, Fužinami, Štepanjskim naseljem, Zalogom in Poljem.

Dobro je posloval tudi Logistični center, ki je zabeležil 10,4-odstotno rast prihodkov. Povečali so se prostori hladilnice, poleg tega je družba prevzela opravljanje logističnih storitev največje hrvaške prehrambene industrije Podravke. Kapaciteta logistike je dosegla 100.000 paletnih mest, servisira dnevno 1.100 dostavnih mest in dnevno partnerjem dostavi 8.000 palet. Na logistiki se trenutno gradi Kompetenčni center, preko katerega se bodo zbirali podatki o blagu na celotni nabavni verigi s ciljem, da se bolj povežejo vsi deležniki od dobavitelja do končnega prevzemnika.

Skupščina je sprejela sledeče sklepe:

  1. Bilančni dobiček na dan 31.12.2016 v višini 9.286.931,01 EUR se deli; 2.136.182,40 EUR bruto za dividende (9,60 EUR bruto za delnico), razlika 7.150.748,61 EUR ostane nerazporejena. Družba bo dividende nakazala 20. junija 2017 na način, da bo družba na ta dan nakazala denarna sredstva namenjena za dividende KDD – Centralni Klirinško Depotni Družbi d.d. Ljubljana. Do dividende so upravičeni tisti lastniki delnic, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni Klirinško Depotni Družbi d.d. na dan 19. junija 2017
  2. Podeljena je bila razrešnica Upravi in Nadzornemu svetu za njuno dobro delo v letu 2016
  3. Z dnem poteka mandata dosedanjim članom Nadzornega sveta, se za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči s 1. marcem 2018, za člana Nadzornega sveta, ki zastopata interese delničarjev izvolita Vincencij Kocjančič in Andrej Korinšek
  4. Delničarji so imenovali revizorja družbe za leto 2017 in sicer Ernst&Young revizija, poslovno svetovanje iz Ljubljane
  5. Sprejete so bile spremembe statuta družbe, vezane na presečni dan, po katerem so upravičeni delničarji za izplačilo dividend – to je dan, ki ga določi skupščina družbe
     

Dodatne informacije:

Maja Oven, direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi