BTC d.d.

V družbi BTC je v petek, 31. maja 2019, potekala skupščina delničarjev, ki  je vse sklepe sprejela s 100 odstotno večino glasov. Družba je leto 2018 zaključila s krepitvijo svojega gospodarskega sistema, kar kaže 4,5 odstotkov večji prihodek in 5,8 odstotkov večji čisti poslovni izid ter 6,5 mio EUR investicij v nadaljnji razvoj. Delničarjem se bo izplačala dividenda v višini 11 EUR bruto za delnico, kar je za 14,6 odstotkov več kot v preteklem letu. BTC je praznoval 65. letnico ustanovitve in prehaja na enotirni sistem upravljanja družbe, za leto 2019 vodstvo načrtuje 9,8 mio EUR novih naložb, hkrati pa se je družba v letu 2018 s poplačilom 9,4 mio EUR posojil, dolgoročno tudi razdolžila.

Sistem vodenja se v družbi  BTC spreminja na zahtevo dveh največjih lastnikov družbe, ki skupaj predstavljata 94,3 odstotkov lastništva, to sta družbi Ajdacom d.d. in Invest Point d.o.o.  Razlog menjave sedanjega, dvotirnega sistema upravljanja v enotirni je v tem, da enotirni sistem lastnikom z vidika strateških odločitev omogoča sodelovanje pri odločanju in iz tega vidika je lastniška struktura BTC zelo primerna za enotirni sistem. Posledično pa uvedba enotirnega sistema upravljanja vzpostavlja medgeneracijsko sodelovanje, saj bo odgovornost za vodenje poslov družbe in s tem izvršno funkcijo v upravnem odboru, kot glavni izvršni direktor prevzel sedanji član Uprave, zadolžen za trženje in marketing mag. Damjan Kralj, ki je v BTC zaposlen od leta 2003, predhodno pa je bil direktor Vodnega mesta Atlantis in direktor največje poslovne enote BTC City v Ljubljani. Sklepi skupščine glede uvedbe enotirnega sistema in izvolitve članov upravnega odbora ter sklepi Upravnega odbora o konstituiranju tega organa, so sprejeti z odložnim pogojem in bodo stopili v veljavo z dnem njihovega vpisa v sodni register, vendar ne pred 1. 7. 2019. Z dnem vpisa bo funkcijo predsednika upravnega odbora prevzel sedanji predsednik Uprave družbe Jože Mermal, namestnica predsednika bo Helena Petrin, član upravnega odbora pa Andrej Repina. Vsi trije imenovani bodo imeli v upravnem odboru status neizvršnih članov, kot tudi član upravnega odbora, ki ga skladno z zakonom, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju imenuje Svet delavcev.

Skupščina je sprejela tudi sklepe o delitvi bilančnega dobička v višini 16.946.161,45 EUR, od katerega se razdeli  znesek 2.447.324,00 EUR za dividende, razlika v višini 14.498.837,45 EUR pa ostane nerazporejena. Sprejeti so bili sklepi o podelitvi razrešnice za Nadzorni svet in Upravo, imenovanje revizorja Ernst&Young za leto 2019, 2020 in 2021 ter sklep s pooblastilom poslovodstvu za pridobivanje lastnih delnic v prihodnjem triletnem obdobju.

Na skupščini je poslovanje družbe v preteklem letu predstavil predsednik Uprave Jože Mermal in pojasnil, da so 2018 ponovno nastajale nove, uspešne poslovne zgodbe in ustvarjale dinamično, sodobno poslovno okolje s posluhom za širše družbene projekte. Sicer v sklop naložb preteklega leta v višini 6,5 mio EUR spada med drugim revitalizacija območja BTC City z infrastrukturnimi izboljšavami in naprednimi rešitvami s pomočjo katerih se ustvarja okolje, odprto za globalne trende od sodobnih poslovnih konceptov do novih tehnologij. Družba je vlagala tudi v izgradnjo povezovalnega logističnega objekta ter številne rekonstrukcije med njimi v obnovo Starega letališkega stolpa in letališke zgradbe, po sistemu javno zasebnega partnerstva med BTC in Mestno občino Ljubljana.

Družba je s svojim odgovornim odnosom do okolja dosegla številne izboljšave na področju energetske učinkovitosti, emisij ogljikovega dioksida, hkrati pa je podprla najmanj 300 širše koristnih družbenih projektov, med katerimi so tudi sicer izjemno odmevni SiTi Teater, BTC Campus, Maraton Franja BTC City, ženski smučarski skoki FIS na Ljubnem, Spodbujamo prijateljstvo, Pomagajmo čebelici – ocvetličimo mesto in številni drugi.

Predsednik Uprave je v kratkem povzel tudi sledi, ki jih je pustil s svojimi sodelavci v letih njegovega 26-letnega vodenja Uprave, saj je družba skupaj s poslovnimi partnerji v razvoj BTC Cityja generirala 500 mio EUR naložb, zgradila 200.000 m2 novih ter rekonstruirala 150.000 m2 obstoječih poslovnih površin ter ustvarila edinstveni prostor BTC Cityja kot svojevrsten prostor, ki združuje poslovno, nakupovalno, zabaviščno, športno rekreativno ter kulturno področje, saj med drugim teče že 19. leto gledališkega ustvarjanja. Jože Mermal je napovedal tudi nadaljnjo rast in stabilno poslovanje družbe z dodajanjem novih, atraktivnih vsebin, ki bodo prispevale k nadaljnji kvaliteti življenja in razvojem ekosistema inovacij v BTC ter sodelovanje z mladimi zagonskimi podjetji. Potencial za nadaljnji razvoj izkazuje tudi  logistična dejavnost, sicer pa bo letos družba investirala predvidoma do 10 mio EUR in že sam obseg predvidenih naložb govori v prid nadaljnji širitvi in razvoju aktivnosti družbe.

 

Dodatne informacije

Maja Oven, direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi