Na skupščini družbe BTC, ki je potekala 17. maja 2023 in so se je udeležili delničarji družbe, katerih kapital znaša več kot 95 odstotkov, je bilo predstavljeno letno poročilo družbe za leto 2022, potrjen predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička družbe ter podeljena razrešnica Upravnemu odboru družbe za njegovo dobro delo v letu 2022. Vsi predlagani sklepi so bili sprejeti s 100 odstotno večino. Družba BTC je v lanskem letu poslovala zelo uspešno in postavila dobro osnovo za ambiciozne načrte v letu 2023. Ti temeljijo na prebojnih partnerskih projektih, kot sta rezidenčni del s centralnim parkom v BTC Cityju Ljubljana in v začetku leta 2024 Logistični center Zalog, ter trajnostnem razvoju.

V letu 2022 je družba BTC ustvarila 85,7 mio evrov prihodkov, kar predstavlja 18,3-odstotno rast glede na predhodno leto in presega zastavljeni letni cilj prihodkov. Družba BTC je dosegla EBITDA v višini 19,1 milijona evrov in čisti poslovni izid v višini 7,6 mio evrov. Bilančni dobiček družbe leta 2022, v višini 15,7 milijona evrov, se bo glede na potrjen sklep delničarjev uporabil za dividende delničarjem v višini 14 evrov bruto na delnico, kar skupaj predstavlja 3,1 milijona evrov, bilančni dobiček v višini 9 milijona evrov se prenese med druge rezerve iz dobička, bilančni dobiček v višini 3,6 milijona evrov pa ostane nerazporejen.

Skupna vrednost investicij, s katerimi je družba BTC v letu 2022 uvedla nove tehnološke rešitve na področju logistike ter nadaljevala z ustvarjanjem nove ponudbe in prijetnejšega utripa središč BTC City, utrjevala poslovna partnerstva ter generirala nove prihodke, znaša 18,9 mio evrov. Tudi v 2022 je družba BTC izvajala aktivno finančno politiko s ciljem stabilnega finančnega stanja in zagotavljanja likvidnosti družbe. Dobro finančno kondicijo ter zanesljivost družbe BTC do domačih in tujih poslovnih partnerjev že četrto leto zapored izkazuje pridobljen certifikat Platinaste bonitetne odličnosti, ki ga podeljuje družba Bisnode.

»Poslovanje družbe BTC v letu 2022 ocenjujemo kot zelo uspešno. Nadgradili smo sodelovanje s številnimi poslovnimi partnerji ter izvedli investicije na področju logistike in v BTC Cityju Ljubljana. Dobri rezultati družbe so plod vzajemnega zaupanja in odgovornega sodelovanja družbe BTC, njenih zaposlenih in deležnikov. Okrepljeni in opolnomočeni z novimi poslovnimi dosežki želimo tudi naprej ustvarjati uspešne zgodbe, ki gradijo boljši jutri za sedanje in prihodnje generacije. Naše nadaljnje prebojne razvojne korake bosta močno zaznamovala partnerska strateška projekta – rezidenčni del s centralnim parkom v BTC Cityju Ljubljana in Logistični center Zalog,« je po skupščini izpostavil mag. Damjan Kralj, glavni izvršni direktor družbe BTC.

BTC City Ljubljana je v letu 2022 nadaljeval razvoj v smeri trajnostno naravnanega hibridnega središča s prepletom nakupovalnih, poslovnih in prostočasnih vsebin, ki jim bo postopoma dodan tudi rezidenčni del s centralnim parkom. Poleg tega je družba s povezovanjem zagonskih, tehnoloških podjetij in mednarodnih korporacij uresničevala vizijo BTC Cityja kot tehnološkega stičišča. Podprla je tudi ustanovitev novodobnega središča za povezovanje slovenske tehnološke skupnosti Ljubljana.tech. Aktualnim trendom kakovostne sprostitve v urbanem okolju pa sledi Vodno mesto Atlantis, ki je s svojo prenovo in nadgradnjo programov postalo največji urbani wellness v osrednji Sloveniji. Nove vsebine in programe so dodajali tudi v BTC Cityjih Novo mesto in Murska Sobota; v slednjem je med drugim svojo prvo lokacijo izven Ljubljane odprl WOOP!.

BTC Logistični center je v letu 2022 širil zmogljivosti in v primerjavi z letom 2021 dosegel več kot 16-odstotno rast prihodkov. V sodelovanju s strateškim partnerjem so okrepili sodelovanje z namero o celovitem prevzemu upravljanja novega, sodobnega in trajnostno naravnanega Logističnega centra Zalog v začetku leta 2024, ki pomeni osnovo za nadaljnjo širitev logistike. Družba BTC bo s tem še dodatno okrepila svoj tržni položaj enega izmed vodilnih ponudnikov logističnih storitev na področju izdelkov vsakdanje rabe v regiji.

Poslovna enota BTC PROP, ki upravlja portfelj poslovnih nepremičnin skupne površine skoraj 600.000 m2, je bila v letu 2022 osredotočena na krepitev strateških partnerstev, investicije v obnovo objektov ter nadaljnje zagotavljanje celostnih storitev na področju upravljanja in vzdrževanja poslovnih nepremičnin.

V letu 2022 so v družbi BTC krepili svoj potencial tudi z vpeljavo digitalnih rešitev s projekti, ki ustvarjajo inovacijski ekosistem na področju razvoja, testiranja in implementacije novih naprednih tehnologij. Družba BTC je poleg tega aktivna pri številnih evropskih projektih; v letu 2022 je pristopila  k projektu DESIRE – Designing the Irresistible Circular Society –, ki se osredotoča na iskanje rešitev za oblikovanje in prenovo trajnostnih mest.

V letu 2022 je družba BTC okrepila tudi prizadevanja na področju trajnostnega razvoja. Med večjimi strateškimi koraki je bila vzpostavitev BTC City trajnostnega stičišča kot multidisciplinarne povezovalne platforme za razvoj in promocijo trajnostnih iniciativ, izmenjavo znanj, izkušenj in primerov dobrih praks. Za blažitev posledic energetske krize je družba pripravila novo energetsko strategijo do leta 2025, ki gre v smeri večje energetske neodvisnosti in učinkovitosti. Leto 2022 je družba BTC zaključila s tremi novimi sončnimi elektrarnami in načrti za izgradnjo še dveh v letu 2023. Ob koncu leta so pridobili tudi certifikat trajnostne odličnosti Green Star.

Zvesti ostajajo svoji zavezi na področju družbene odgovornosti, saj so v letu 2022 podprli preko 160 projektov s področja športa, kulture, humanitarnosti in znanosti. Neprekinjeno podpirajo razvoj in promocijo različnih športnih disciplin, predvsem gimnastike, kolesarjenja in smučarskih skokov. Med pomembnejšimi prireditvami, ki jih soorganizirajo, sta Maraton Franja BTC City in FIS svetovni pokal v smučarskih skokih za ženske na Ljubnem ob Savinji.

Poslovni načrt družbe BTC za leto 2023 predvideva čiste prihodke od prodaje v višini 93,8 mio evrov in investicije v višini 10,6 mio evrov. Diverzificirane dejavnosti družbe BTC so temelj za vzdržen poslovni model v dinamičnem poslovnem okolju. Doseženi rezultati poslovanja in izvedene investicije v letu 2022 predstavljajo trdno osnovo za nadaljnjo rast in razvoj podjetja v letu 2023 ter uresničevanje ciljev iz razvojne strategije do leta 2025, ki temelji na povezovanju in prepletu različnih ekosistemov in partnerjev na poti v Družbo 5.0. Strategija večdimenzionalnega razvoja družbe BTC pomeni nadaljevanje uspešnega poslovanja in usmerja družbo v uravnotežen razvoj, ki bo zagotavljal stabilno poslovanje ter odgovorne odnose z deležniki pri soustvarjanju skupne prihodnosti in odgovornega odnosa do okolja. Družba želi postati regionalni svetilnik na področju trajnostnega razvoja in oblikovanja naprednih poslovnih modelov, ki bodo prispevali k trajnostno podkrepljenemu načinu delovanja poslovnih subjektov in organizacij.