BTC d.d., Šmartinska 152, 1533 Ljubljana; vpisan v sodnem registru pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno številko 1/00510/00;

&

objavlja na podlagi 186. člena Zakona o gospodarskih družbah, Zakona o trgu vrednostnih papirjev in 35. člena točka 2 in 5 Pravil poslovanja Ljubljanske borze polletno poročilo za obdobje od 01.01.2003 do 30.06.2003 po slovenskih računovodskih standardih.

&

Polletno poročilo