*IKP 2009 = “Inovativne kadrovske prakse, projekti, pristopi v najširšem pomenu besede označujejo konkretne projekte in aktivnosti, ki pomenijo svež, drugačen ali inovativen pristop na področju razvoja zaposlenih, pridobivanja kadrov, organizacijskih prilagoditev, komuniciranja z zaposlenimi, prenosa znanj in dobrih praks, novih administrativnih rešitev, poenostavitev kadrovskih postopkov, motiviranja zaposlenih v podjetju in ustanovi itn.”

Med vsemi prijavljenimi praksami je strokovna komisija izbrala pet finalistov.&

BTC d.d.&

Poslovni sistem Mercator d.d.&

OZARA storitveno in invalidsko podjetje

Si.mobil d.d.&

Telekom Slovenije

&

Za najbolj inovativno kadrovsko prakso je bilo nagrajeno podjetje Simobil.

Strokovno komisijo so sestavljali: Brane Gruban, ABC (Accredited Business Communicator), dr. Vlado Dimovski, katedra za management in organizacijo Ekonomske fakultete Ljubljana; dr. Valentina Franca, Fakulteta za managament Koper, mag. Violeta Bulc, PMBA, Vibacom in mag. Edita Krajnović, Mediade.

V letu 2009 so bili na podlagi izkušnje izbora 2008 izpostavljeni naslednji kriteriji:

-inovativnost, izvirnost IKP,

-celovitost pristopa (holističen pristop),

-vključenost temeljnih managerskih prvin: znanja postavljanja ciljev in merjenja učinkov,

obseg zaposlenih ali déležnikov, zajetih v IKP oziroma povezanost z razvojno zgodbo, strateškimi cilji, vizijo ali vrednotami organizacije,

-nadaljnja možnost rasti/razvoja IKP in/ali uporabnost tudi v drugih okoljih.

Letos prijavili 17 projektov

Svojo inovativno kadrovsko prakso je letos predstavilo 14 podjetij v 17 projektih. Kar je glede na zastavljen cilj, da ima kvaliteta prednost pred kvantiteto, izjemen rezultat. Podjetja so skozi projekte prijavila inovativno komuniciranje, portale, odgovornost do okolice in zaposlenih, inovativno povezovanje znotraj podjetja, srečanja z zaposlenimi, umestnost vodenja in še veliko več.

Družba BTC se je predstavila s projektom »Ideje z vizijo«

Projekt z naslovom »Ideje z vizijo« je namenjen učinkoviti integraciji inovativnosti in podjetništva v celoten poslovni model podjetja. Inovacija je primarno nastala iz dejanske potrebe po dvigu stopnje inovativnosti podjetja, sekundarno pa iz potrebe po močnejšem povezovanju (zaposlenih) na horizontalnem in vertikalnem nivoju, hitrejšem prenosu pobud v prakso ter prepoznavanju ustvarjalnih zaposlenih, ki želijo prispevati k razvoju družbe.

Izvirnost projekta se po mnenju strokovne komisije med drugim kaže v možnosti vključevana notranjih in zunanjih déležnikov podjetja v projekt, med-strukturnemu sodelovanju, močni komunikacijski podpori, ki uvaja načela inovacijskega komuniciranja, hitrosti izvedbe prijavljenih idej – vsak predlog, ki ga komisija obravnava, je takoj umeščen v izvedbeni načrt in nenazadnje podpori projektu s strani najvišjega vodstva podjetja.

Po podatkih prijavitelja so bili jasno zastavljeni cilji Idej z vizijo več kot doseženi: cilj vsaj 10 prispelih predlogov je bil presežen za 80%, cilj vsaj 20% oz. 2 realizirana predloga presežen pa za 95%. Četudi za druge cilje še ni natančnih podatkov, ker so nekateri predlogi še v izvedbeni fazi, projekt izkazuje močno inovativno naravnanost v smislu tako razvoja zaposlenih in kot tudi organizacijske kulture kot celote.

&