Na podlagi 22. člena statuta družbe BTC d.d., Šmartinska 152, Uprava družbe sklicuje

SKUPŠČINO

ki bo 15.6.2010 ob 16. uri v Kongresni dvorani Mercurius, v Ljubljani,Šmartinska 152 z naslednjim dnevnim redom:

1.Otvoritev skupščine in izvolitev delovnega predsedstva

skupščine:

Uprava predlaga skupščini sprejem sklepa:

Ugotovi se sklepčnost skupščine in se imenuje delovno

predsedstvo po predlogu uprave družbe.

Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo skupščini delničarjev

prisostvoval vabljeni notar.

2.Predstavitev sprejetega revidiranega Letnega poročila družbe BTC d.d. in Skupine BTC za poslovno leto 2009 ter Poročila Nadzornega sveta o rezultatih preveritve Letnega poročila za poslovno leto 2009 ter sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2009 ter podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu.

Uprava in Nadzorni svet predlagata skupščini sprejem sklepov:

Bilančni dobiček na dan 31.12.2009 v višini 15.336.389,51 EUR se

uporabi kot sledi:

· Delničarjem se razdeli za dividende znesek 9,57 EUR bruto za delnico, kar skupaj predstavlja znesek 2.152.522,68 EUR. Na lastne delnice se dividenda ne izplača. Do dividende so upravičeni imetniki vpisani v delniško knjigo BTC d.d. pri KDD drugi delovni dan po skupščini, to je 17.06.2010.

· Bilančni dobiček v višini 10.000.000,00 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička.

· Bilančni dobiček v višini 3.183.866,86 EUR ostane nerazporejen in bo o uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih.

· Dividende se izplačajo najkasneje do 30.6.2010. Izplačilo se opravi iz čistega dobička leta 2009.

· Upravi in Nadzornemu svetu se za njuno dobro delo v letu 2009 podeli razrešnica s katero se potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe v letu 2009.

&

& 3.Sprejem dopolnitve 4.člena statuta družbe.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini delničarjev

sprejem sklepa:

Sprejme se predlagana dopolnitev 4. člena statuta družbe.

4.Imenovanje revizorja.

Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem sklepa:

Za poslovno leto 2010 se za revizorja družbe imenuje

CONSTANTIA PLUS, svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 160,

Ljubljana.

5.Odobritev sklenitve pogodbe o udeležbi delavcev na dobičku

za poslovno leto 2010 in podelitev pooblastila Upravi družbe

za njen podpis.

Uprava in Nadzorni svet predlagata skupščini

sprejem sklepa:

Družba kot delodajalec z delojemalci, ki jih zastopa Svet delavcev družbe, sklene pogodbo o udeležbi delavcev na dobičku za poslovno leto 2010, na osnovi katere se za te namene uporabi največ do 10% čistega poslovnega izida poslovnega leta 2010 in se pooblasti Upravo za njen podpis.

***************

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, njihovo obrazložitvijo za vsako točko dnevnega reda, revidiranim Letnim poročilom družbe BTC d.d., in skupine BTC za poslovno leto 2009, Poročila Nadzornega sveta o rezultatih preveritve Letnega poročila, besedilom dopolnitve statuta je delničarjem na vpogled vse delavne dni,od 10. do 12. ure, v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine v Kadrovsko pravnem sektorju BTC d.d., poslovna stavba dvorana VII, soba št. 1 Šmartinska 152, 1000 Ljubljana.

Gradivo za skupščino, navedeno v prejšnjem odstavku, je objavljeno in delničarjem dostopno na spletni strani družbe https://www.btc.si.

Glasovalno pravico lahko na skupščini uresničijo delničarji, katerih pisna prijava udeležbe na skupščini prispe na sedež družbe najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (11.6.2010) in ki so imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, t.j. dne 11.6.2010(presečni dan).

Delničarji,katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa,obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da delničarji zahtevo za dodatno točko dnevnega reda pošljejo družbi najpozneje 7

dni po objavi tega sklica.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na zakonsko določen način le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na sami skupščini.

Če se skupščine udeleži pooblaščenec delničarja, je potrebno družbi predložiti pisno pooblastilo za zastopanje, ki ostane shranjeno pri družbi.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 po katerem mora poslovodstvo na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda.

Blagovno trgovinski center d.d.

Uprava

&