Ekoindeks predstavlja nov poslovni model, ki omogoča spremljanje neposrednih učinkov delovanja družbe BTC na okoljskem področju. Vrednosti ekoindeksa se merijo in so javno objavljene na portalu www.eko-btc.si. Predstavljajo spodbudo in motivacijski dejavnik k odgovornejšemu ravnanju.

Vrednost ekoindeksa je sestavni del letnega poslovnega načrta družbe BTC. Za njegov razvoj in spremljanje skrbi ekipa, ki je sestavljena iz odgovornih oseb na področju prodaje, stikov z javnostjo, razvoja in organizacije in kontrolinga. Ekipa zbere in ovrednoti projekt ter, pripravi poročilo za upravo, le-ta ga pregleda in potrdi. Vodstvo družbe ekoindeks zaznava kot enega izmed ključnih kriterijev za spremljanje in ocenjevanje uspešnosti družbe.

Ideja o ekoindeksu

Vodstvo družbe BTC se je v svojem poslanstvu zavezalo k trajnostnemu razvoju družbe. Ideja o ekoindeksu je nastala kot zasnova poslovnega modela, ki bo zagotavljal trajnostni razvoj. Pridobili smo standard ISO 14001 in ga želeli nadgraditi tako, da zagotavlja dejanja, ki vodijo k trajnostnemu razvoju družbe. Ocenili smo, da je pomemben del varovanja okolja tudi družbena odgovornost, da smo tudi ljudje pomemben del narave in s tem tudi odnos do ljudi, ki je po našem mnenju pomemben segment trajnostnega razvoja. Imeli smo občutek, da ta del ni posebno močno opredeljen v standardu ISO 14001. Na področju delovanja družbe, upravljanja s Cityji, nepremičnin pa tudi logistike, so pomembne, pravilno usmerjene investicije. Praviloma se investira na daljši rok in zato so investicije, ki so sporne z ekološkega vidika, toliko bolj nezaželene.

Z ekoindeksom družba BTC vrednoti svoja dejanja, s katerimi vpliva na zmanjšanje negativnih učinkov in povečanje pozitivnega vpliva na okolje. Njegova dodana vrednost je razlika med tistim, kar družba BTC skupnosti da, in tistim, kar iz skupnosti vzame. Manifestira se v obliki okoljsko ozaveščenih rešitev, dodatnih storitev za obiskovalce in poslovne partnerje ter odgovornejšega ravnanja do družbe.

Projekt, ki uresničuje eno temeljih vrednot vaše družbe o skrbnem ravnanju z okoljem, živi že vrsto let, zato so že konkretno vidni njegovi rezultati.

Ključni prihranki in največji vložki

Ekoindeks je kot model zasnovan na daljši rok. Tudi nekatere investicije iz tega področja se odražajo na daljši rok. Trend je, da se surovine, energenti dražijo. Pri odločitvah zato ne gledamo samo na prihranke v naslednjem letu, ampak se zavedamo, da bo nekaterih energentov v prihodnosti zmanjkalo, nadomestni pa bodo praviloma dražji. Normalno pa so nekateri učinki takoj vidni.

Na področju energije se rezultati eko projektov to je projektov modernizacije in uporabe novih tehnologij (alternativnih virov) kažejo v nižji porabi električne in toplotne energije in s tem znižanje stroškov, ker pozitivno vpliva na poslovni izid družbe.

Na področju vode se rezultati eko projektov obnove vodnih, hidrantnih in kanalizacijskih omrežij ter projekti modernizacije in uporabe novih prijemov in tehnologij na področju vode kažejo v nižji porabi in nižjih izgubah vode kar posledično vodi do znižanja stroškov za vodo in ugodno vpliva na poslovni izid družbe.

Na področju odpadkov se rezultati eko projektov modernizacije sistema ravnanja z odpadki ter ozaveščanja javnosti o smotrnem ravnanju z odpadki kažejo v povečevanju deleža sekundarnih surovin in zmanjševanju deleža komunalnih odpadkov. Sekundarne surovine so primerne za reciklažo, strošek njihovega odvoza pa je nižji od stroška odvoza navadnih komunalnih odpadkov. Povečevanje deleža sekundarnih surovin vodi torej do znižanja stroškov ravnanja z odpadki, kar ugodno vpliva na poslovni izid družbe.

Na področju prometa se rezultati eko projektov iskanja alternativnih načinov prevoza, vlaganja v infrastrukturo ter ozaveščanja javnosti kažejo v hitrejšem pretoku prometa skozi območje, uporabi okolju prijaznih prevoznih sredstev in s tem manjšem obremenjevanju okolja z izpusti emisij. Neposredno projekti na poslovni izid družbe ne vplivajo, vplivajo pa na zadovoljstvo obiskovalcev in poslovnih partnerjev – najemnikov (urejen promet).

Na področju varnosti se rezultati eko projektov modernizacije in nenehnega izboljševanja sistema varnosti kažejo v večji splošni zavesti obiskovalcev, poslovnih partnerjev in zaposlenih, da so na območju BTC varni, in sicer gre tako za splošno varnost, požarno varnost ter varnost premoženja.

Na področju vračanja širši družbi se rezultati eko projektov vlaganja v družbo na področju športa, kulture, znanosti ter sponzorstva in donatorstva kažejo v dobrem odnosu do interesnih skupin družbe BTC: obiskovalci, poslovni partnerji, zaposleni, mediji, lokalna skupnost.

Iz rezultatov eko projektov pa izhaja za družbo najpomembnejši cilj, to je povečanje vrednosti blagovne znamke BTC in ugleda družbe, kot okolju prijazne družbe.

Izračun ekoindeksa

Ekoindeks sestavljajo trije vsebinski sklopi, in sicer:

 1. racionalna raba vode in energije,
 2. zagotavljanje varnosti (požar, poškodbe, vlomi), urejanje prometa (izpusti, hrup) in skrb za odpadke,
 3. družbeno odgovorna ravnanja (donatorstva, pokroviteljstva, izobraževanja, sodelovanje z ekošolami) in rezultati poslovanja (uspešnost, dobičkonosnost, dodana vrednost) kot pogoj za izvajanje okoljskih standardov.

Ekoindeks vključuje vse elemente akcijskega načrta družbe, ki vplivajo na trajnostni razvoj v posameznem letu. Vsaka aktivnost iz tega nabora se vrednosti po treh kriterijih:

 • K1 – vpliv na širšo družbo
 • K2 – vpliv na družbo BTC
 • K3 – zahtevnost aktivnosti

Σ (K1 + K2 + K3)

K – kriterij za izračun ekoindeksa; najvišja vrednost posameznega kriterija je 3.

Ekoindeks družbe BTC

 • v letu 2008: 297 točk,
 • v letu 2009: 340 točk,
 • v letu 2010: 394 točk,
 • v letu 2011: 418 točk,
 • v letu 2012: 429 točk.

Več o ekoindeksu si lahko preberete na Eko portalu BTC.

Misija:Zeleno

Mislimo na jutri, zato smo se odločili za zeleno – za prijazno in zdravo okolje.

Vodstvo družbe se je odločilo za nadgradnjo ekoindeksa – za izvedbo strateškega projekta Misija: Zeleno. Z njim BTC City kot največje slovensko poslovno, nakupovalno, rekreativno – zabaviščno in kulturno središče, ki je prepoznano tudi v širšem evropskem prostoru, postaja pomembno gonilo zelene preobrazbe družbe. Načrti so ambiciozni, a realni – s svojimi aktivnostmi bomo postopno spodbujali trajnostno ravnanje svojih poslovnih partnerjev in obiskovalcev.

Razvili smo celostno zgodbo, s katero bomo predstavljali lastne trajnostne premike in, kar je še pomembneje, vanje vključevali širšo družbo. Cilj misije je ZELENO na vseh segmentih. Zgodba Misija: Zeleno je dovolj odprta, da lahko vanjo dolgoročno vpenjamo posamezne etapne cilje in podvige, hkrati pa vedno znova vključujemo partnerje na vseh ravneh. Misija: Zeleno pomeni nenehno aktivno pomikanje proti cilju. S projektom Misija: Zeleno smo začeli v BTC City v Ljubljani.

Več o projektu Misija: Zeleno.