Nadzorni svet BTC d.d. je na svoji 12. redni seji dne 22. aprila obravnaval Letno poročilo o poslovanju družbe BTC v poslovnem letu 2003 s priloženim revizorskim poročilom ter predlogom uprave o uporabi bilančnega dobička. Ob oceni, da je bilo lanskoletno poslovanje družbe uspešno, investicijsko in razvojno naravnano je sprejel Letno poročilo in predlog uprave o ugotovitvi in uporabi bilančnega dobička. Po predlogu Uprave in Nadzornega sveta bo skupščina delničarjev glasovala o tem, da se bilančni dobiček v višini 970.649 tisoč SIT razdeli delničarjem za dividendo v višini 1600 SIT bruto za delnico v skupnem znesku 359.878 tisoč SIT, kot udeležba na dobičku se izplača članom Nadzornega sveta nagrada v skupni višini 9.721 tisoč SIT, medtem ko bilančni dobiček v višini 101.050 tisoč SIT ostane nerazporejen, bilančni dobiček v višini 500.000 tisoč SIT pa se razporedi med druge rezerve iz dobička. Za leto 2002 je bila delničarjem izplačana dividenda v višini 1100 SIT na delnico.

Nadzorni svet je posebej pozorno obravnaval izvajanje razvojne strategije družbe in ugotovil, da so vsi večji razvojni projekti, ki jih je v letošnjem letu za 5,6 mlrd SIT, že v izvajanju. Družba je v naložbe v prvih treh mesecih vložila 644.327 tisoč SIT in sicer za izgradnjo Vodnega mesta in garažne hiše. Od začetka izgradnje ( oktobra lani) pa doslej je bilo v vodno mesto vloženih 1.255.831 tisoč SIT.

Nadzorni svet je obravnaval tudi tri mesečno poslovanje družbe letošnjega leta, ki izkazuje dobre poslovne rezultate ter je osnova za nadaljevanje razvojnih projektov družbe ter s tem povečanje konkurenčne prednosti, nadaljnjo kapitalsko rast ter novo zaposlovanje v delniški družbi. Prihodek od prodaje storitev je v treh mesecih višji za 10% glede na enako obdobje leta 2003, celotni dobiček pred davki pa je v letu 2004 višji za 30% napram enakemu obdobju leta 2003. Na podlagi trimesečnega poslovanja lahko pričakujemo, da bo poslovni načrt družbe za leto 2004 dosežen ali celo tudi presežen, planirani celotni

dobiček družbe pred davki za letošnje leto je v višini 1.250.000 tisoč SIT. Nadzorni svet je ob dobrih rezultatih ugotovil tudi, da se uresničujejo napovedi Uprave ob delavsko managerskem odkupu, to pa so nadaljnji razvoj, aktivna investicijska vlaganja in povečanje števila zaposlenih.

Nadzorni svet je obravnaval poročilo Uprave o poslovanju družbe v teku njenega petletnega mandata, ki se izteče 18. maja. Štiri članska Uprava, ki jo vodi predsednik Jože Mermal, ter člani Helena Petrin, Andrej Repina in Marko Žehelj je družbo vodila od maja 1999 ter je v tem času z nenehnimi novimi naložbami, kreiranjem novih vsebin in programov uspela izvesti prostorsko, arhitektonsko, lastniško ter vsesplošno poslovno preobrazbo, izgled in vsebino delniške družbe. Mandatno obdobje je družbi doprineslo k nadaljnjemu napredku, rezultati gospodarjenja v posameznih letih kažejo na pospešeno rast dobička, stabilne donose na kapital in porast zaslužka na delnico. Skupni imenovalec ustvarjanja v zadnjih petih letih je kreacija BTC CITYja, ki ga predstavljajo poslovni objekti z različnimi dejavnostmi zaradi česar je bilo v petih letih največ pozornosti namenjenih naložbam, ki jih je bilo v petletnem obdobju v višini 69 mio EUR. Pomembnejše naložbe v obdobju so bile športna dvorana Millenium, nov distribucijski objekt na Logističnem centru, poslovna stolpnica, nov trgovski objekt v Novem mestu, povečanje poslovno& nakupovalnega središča v Murski Soboti z novim objektom, izgradnja nove ekološke postaje ter začetek izgradnje garažne hiše in vodnega mesta, ki je že dobilo svoje ime: Atlantis. Vzporedno z novogradnjami je potekala tudi obnova skladiščnih objektov ( 60.000 m2) in obnova infrastrukture ter že obstoječih objektov, kot npr. obnova dvorane A. Vse dejavnosti so pripomogle, da je na območju BTC CITYja 3850 zaposlenih ljudi in da se bo z dokončanjem začetih naložb ki so v teku, to število povečalo v začetku prihodnjega leta na 4100. Uprava je reorganizirala in bistveno povečala tudi obseg logističnih dejavnosti.

Uprava je pripravila tudi strategijo razvoja za prihodnjih pet let iz katere izhaja, da bo družba v prihodnje nadaljevala s programsko in arhitekturno obogatitvijo družbe ter izvajala mednarodne marketinške aktivnosti s ciljem povečanja obiska tujih obiskovalcev. Po dokončanju prenove objektov XVII in XVIII ter otvoritvi vodnega mesta bo družba BTC CITY promovirala kot največje evropsko poslovno, nakupovalno, rekreativno – zabaviščno in kulturno središče Evrope. Iz strategije družbe izhaja tudi težnja po uveljavitvi določenih novih oblik poslovanja, ki bodo nadgrajevale sedanje aktivnosti s ciljem doseganja višjega donosa na vložena sredstva. Družba bo še nadaljnje krepila dejavnost logistike, predvsem v smislu izvajanja celovite storitve za posamezne poslovne partnerje.

Nadzorni svet je na podlagi strategije Uprave za prihodnja leta soglasno sprejel sklep, da se po izteku mandata 18. maja letos, za mandatno obdobje naslednjih petih let, imenuje Uprava v enaki sestavi kot doslej: predsednik Jože Mermal ter člani Helena Petrin, Andrej Repina in Marko Žehelj.

Dodatne informacije:
Sektor za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi
Šmartinska 152
SI – 1533 Ljubljana
Tel: 01 585 13 19
e-mail: maja.oven@btc.si

&