1. BTC V LETU 2004

1.1. INTENZIVNA NALOŽBENA POLITIKA

1.1.1. NALOŽBENA POLITIKA BTC-ja

Družba BTC d.d. (v nadaljevanju BTC oziroma družba) je v obdobju 2001-2004 neposredno investirala 13.400 mio SIT, od tega v letu 2004 kar 4.800 mio SIT. Največje naložbe BTC-ja v letu 2004 so Vodno mesto Atlantis, garažna hiša, nadstrešek na tržnici, prenova dvorane A, tri nova krožišča, humanizacija in arhitektonska ureditev okolice, ureditev infrastrukture za nadaljnje naložbe (kot npr. za bencinski servis Agip).

Vodno mesto Atlantis

Nedvomno je bila največja naložba, ki je sedaj v zaključni fazi, naložba v Vodno mesto Atlantis. BTC jo je simbolično izpostavil ob svoji 50-letnici kot največjo naložbo v svoji zgodovini. Celotna površina Vodnega mesta Atlantis skupaj s savnami, zunanjimi površinami in zunanjimi bazeni obsega zemljišče, veliko 20.364 m2. Kompleks Vodnega mesta Atlantis ima 14.805 m2 pokritih površin.

V Vodnem mestu je 14 bazenov (6 večjih, 3 otroški in 5 namenskih), kar pomeni cca. 1.800 m2 vodne površine.

Vodno mesto Atlantis je deljeno v 4 tematske sklope: Svet doživetij, Otroški svet, Dežela savn ter Termalni tempelj. Atlantis bo svojemu namenu predan predvidoma konec aprila leta 2005.

Garažna hiša

Največja dokončana naložba v letu 2004 je sodobna, oblikovno atraktivna garažna hiša s 780 brezplačnimi parkirnimi mesti in z 20.497 m2 površin. Število parkirnih mest v BTC CITY-ju je v letu 2004 doseglo 7.500, tako na račun omenjene naložbe kot tudi zaradi otvoritve nove garažne hiše na 36.800 m2 v CityPark-u. V letošnjem letu je bilo tako v BTC CITY-ju zgrajenih 57.300 m2 novih parkirnih površin.

Nadstrešek na tržnici

V mesecu septembru je bil nameščen tudi nadstrešek na odprti tržnici, ki je precej prispeval k funkcionalnosti, lepšemu arhitektonskem izgledu in k izboljšanju pogojev tako za obiskovalce kot za prodajalce. Na tržnici so bile obnovljene stojnice za sadje in zelenjavo, nameščeni so bili kioski, ki omogočajo prodajalcem hrambo blaga brez dodatnega skladiščenja ter brez poškodovanja, zaradi česar se ohranja boljša kakovost blaga.

Prenova dvorane A

V začetku leta je bila v sodelovanju s poslovnimi partnerji-najemniki prenovljena notranjost dvorane A, ki je zajela 27.000 m2 površin in 187 trgovin, obnovljeno pa je bilo: prezračevanje, osvetlitev, polepšane so bile izložbe, vhodi, nameščeno je bilo panoramsko dvigalo ter sistemi označevanja in oglaševanja.

Infrastruktura, arhitektonska obogatitev, tri nova krožišča

Družba je v letu 2004 nadaljevala z izvajanjem novih projektov, s programsko prenovo ter arhitekturno obogatitvijo okolice, stavb in notranjih prostorov. Vzporedno z izgradnjo garažne hiše so se v neposredni bližini zgradila tri nova krožišča, uredila se je okolica z novimi počivališči, zelenicami, novo zasajenimi drevesi, pločniki, kolesarskimi stezami. Vhod na območje BTC CITY-ja iz Bratislavske ceste pri Bauhaus-u je v celoti posodobljen, postaja najpomembnejši izmed petih vhodov na območje. Posledica vseh teh posegov je, da se je v letu dni južni del BTC CITY-ja med Letališko in Bratislavsko cesto popolnoma spremenil, arhitektonsko polepšal in urbaniziral. Z dokončanjem Vodnega mesta Atlantis bosta njegova ureditev in izgled dobila še bolj izpopolnjeno končno podobo. Popolna sprememba JV dela BTC CITY-ja dobiva vsebinsko značajnost in postaja največji rekreativno-zabaviščni predel v Sloveniji.

1.1.2. BTC IN PROSTI ČAS

BTC se je v letu 2004 pričel intenzivneje usmerjati v programe namenjene prostemu času. Tako je družba postala soustanoviteljica turističnega središča Golte ter članica konzorcija za nizko-cenovne letalske prevoze Easy Jet. Prav tako je BTC podpisal pogodbo o nakupu 30.000 m2 zemljišča za izgradnjo Vodnega mesta Velenje (začetek gradnje predvidoma jeseni 2005), temu pa so sledili razgovori o možni izgradnji Vodnega mesta Maribor.

1.1.3. NALOŽBENA POLITIKA PARTNERJEV BTC-ja

Poslovni partnerji so v letu 2004 na območju BTC CITY dodatno investirali 8.100 mio SIT. Z multiplikativnimi učinki se dosega mnogo višjo gospodarsko rast in hitrejše tržno pozicioniranje na prvo mesto v Evropi med poslovnimi, nakupovalnimi in rekreativno-zabaviščnimi središči.

V letu 2004 so rekonstrukcije in novogradnje v BTC CITY-ju predstavljale skupaj 99.000 m2 pokritih poslovnih površin (Vodno mesto Atlantis: 14.805 m2; povečanje CityPark-a: 5.000 m2 trgovskih površin; garažna hiša CityPark: 36.803 m2; Merkur v dvorani XVII: 11.500 m2; zabaviščni park KD v dvorani XVIII: 8.255 m2; računalniško središče v dvorani IX: 2.157 m2; garažna hiša BTC: 20.497 m2 in ostalo).

Med izvedenimi rekonstrukcijami in revitalizacijami je bil najpomembnejši poseg v poslovni prostor, ki ga je v dvorani XVII izvedel poslovni partner Merkur in jo preuredil v nov, njegov najsodobnejši slovenski center vse za dom na 11.500 m2, vključno z zimskim vrtom.

Programsko in vsebinsko bo prostor BTC CITY-ja precej spremenil tudi nov zabaviščni prostor v dvorani XVIII (Arena), ki ga na 8.255 m2 ureja poslovni partner KD. Prenova še ni v celoti zaključena, ob otvoritvi predvidoma spomladi 2005 pa se bo v tej dvorani nudilo veliko več pestre ponudbe s področja zabave kot npr. bowling, plezalna stena, imax kino, vetrovnik, video igre.
Rekonstrukcijam in novogradnjam v letu 2004 bo tekom leta 2005 sledila rekonstrukcija dvorane XII, kjer bo več poslovnih partnerjev odprlo tekstilno središče na 5.000 m2 poslovnih površin. Naložba predstavlja cca. 480 mio SIT.

1.1.4. NALOŽBENA POLITIKA IN NOVA DELOVNA MESTA

Multiplikativni učinki BTC-ja in poslovnih partnerjev v BTC CITY-ju se kažejo tudi v velikem zaposlovanju, saj omenjene naložbe omogočajo 300 delovnih mest.

1.2. URESNIČITEV POSLOVNEGA NAČRTA BTC-ja ZA LETO 2004

1.2.1. POSLOVNI REZULTATI

Družba je v letu 2004 ustvarila 8.299 mio SIT prihodkov od prodaje storitev, kar je 4% več kot leta 2003, stroški so višji za 11% zaradi povišanja amortizacijskih stopenj za objekte ter več prireditev v letu 2004 namenjenih obiskovalcem vseh CITY-jev.

Zaradi odplačil dolgoročnih dolgov, znižanja obrestnih mer, vstopa Slovenije v ERM2 ter predvsem zaradi vodenja aktivne finančne politike, so se znižali odhodki iz financiranja za 420 mio SIT, napram letu 2003.

Družba predvideva doseči v poslovnem letu 2004 30% višji čisti dobiček kot v letu 2003 in sicer v višini 1.280 mio SIT.

1.2.2. AKTIVNA FINANČNA POLITIKA

Družba je podpisala dogovor, po katerem bo ob izpolnitvi določenih pogojev prodala svoj 15,6% delež v družbi Telemach d.o.o. V družbo Telemach je BTC vložil 1.585 mio SIT, z revalorizacijo iz preteklih let je knjigovodska vrednost 1.746 mio SIT. Prodaja Telemacha se bo realizirala predvidoma za ceno 2.460 mio SIT.

Na področju financ so bile izvedene določene aktivnosti tako, da se družbi v letu 2005 napoveduje korenit poseg prestrukturiranja pasive oz. nadomestitev virov financiranja s »kvalitetnejšimi« dolgoročnejšimi viri, kar bo vplivalo na nižje odhodke od financiranja na letni ravni cca. 200 mio SIT. Ta poseg zagotavlja dolgoročnemu nepremičninskemu poslovanju družbe primerno dinamiko servisiranja dolga družbe v nadaljnjih letih ter nadaljnje dinamične naložbene aktivnosti.

2. BTC V LETU 2005

2.1. POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2005

V letu 2005 bo predvidoma konec aprila pričelo z obratovanjem Vodno mesto Atlantis. Tako se ocenjuje, da bodo prihodki od prodaje storitev v letu 2005 višji za 19% glede na leto 2004, dobiček iz poslovanja pa za 40%. Čisti prihodki se ocenjujejo v višini 9.900 mio SIT, poslovni izid iz poslovanja v višini 3.300 mio SIT, kar je za 41% višje glede na leto 2004. Čisti poslovni izid se ocenjuje v višini 1.600 mio SIT oziroma 28% več kot v letu 2004.

Za poslovno leto 2005 se planirajo naložbe v višini 3.300 mio SIT. Največji del predstavlja dokončanje Vodnega mesta Atlantis v višini 2.000 mio SIT, Vodno mesto Velenje v višini 500 mio SIT, obnova in rekonstrukcija objektov 230 mio SIT, obnova infrastrukture 150 mio SIT itd.

2.2. MEDNARODNA UMESTITEV BTC CITY-ja

Pričakuje se, da bo BTC zaradi dobrega poslovanja v letu 2004 ter zaradi realno zastavljenih ciljih v letu 2005 poslovni načrt v celoti izpolnil. S tem se bo nadaljevala tradicija mnogih let razvoja in neprestane rasti družbe, ki je v letu 2004 praznovala svojo 50. letnico obstoja. BTC bo z otvoritvijo Vodnega mesta Atlantis tržil BTC CITY kot evropski produkt, ker bo s tem programsko in prostorsko postal največje poslovno, nakupovalno, rekreativno-zabaviščno in kulturno središče Evrope.

BTC CITY kot blagovna znamka BTC-ja je že leta največje nakupovalno središče v Sloveniji, s priključitvijo Slovenije Evropski uniji, se je tržišče povečalo, hkrati pa se je povečala tudi konkurenca. BTC CITY lahko primerjamo predvsem z dunajskim SCS, ki je do nedavnega veljal za največje nakupovalno središče v Evropi, pa tudi z bolj oddaljenim angleškim Metro Centre-om.

Tabela: Primerjava BTC CITY in SCS za leto 2004

Kriteriji& BTC CITY SCS
Začetek dejavnosti & l. 1991& l. 1976
Površina objektov 370.000 m2& 270.000 m2
Površina območja& 475.000 230.000
Število trgovin 424& 330
Število parkirnih mest& 7.500 10.000
Število obiskovalcev/leto 18 mio 24 mio
Število zaposlenih& 3.850 4.500
Število sedežev v kinu 3.310 2.202
Število dvoran v kinu& 12 9
Dolžina prodajnih izložb 4,8 km 3 km

Tabela: Površine SCS, Metro Centre in BTC CITY v letu 2004

Nakupovalno središče Površina (v m2)
SCS 270.000
Metro Centre 191.000
BTC CITY 370.000

Z otvoritvijo Vodnega mesta Atlantis BTC CITY dejansko postaja programsko in prostorsko največje poslovno, nakupovalno, rekreativno-zabaviščno in kulturno središče Evrope. Z ureditvijo JV dela BTC CITY-ja, ki predstavlja zlasti ponudbo za prosti čas, je CITY dokončno začel tržiti tudi turistične produkte. Z namenom predstavitve kvalitetnih in raznovrstnih vsebin CITY-ja tudi širši Evropi, je družba BTC zaščitila blagovno znamko BTC CITY na ravni več držav Evrope. Tako se z nadgradnjo vsebin pristopa k mednarodni promociji CITY-ja, v težnji po privabljanju tudi turistov iz Evrope.

3. VODNO MESTO ATLANTIS

BTC je ob svoji 50-letnici začel z gradnjo Vodnega mesta, kar je z 28 mio EUR največja naložba v zgodovini družbe. Vodno mesto Atlantis je umeščeno na jugovzhodni del BTC CITY-ja. Velikost zemljišča je 20.364 m2, objekt pa predstavlja 14.805 m2. Dnevna zmogljivost je ocenjena na več kot 4.000 obiskovalcev. Letno se pričakuje med 550.000 do 700.000 obiskovalcev.

V Vodnem mestu Atlantis je 14 bazenov (6 večjih, 3 otroški in 5 namenskih), kar pomeni cca. 1.800 m2 vodne površine. Vodno mesto Atlantis ponuja štiri tematske sklope: Svet doživetij, Otroški svet, Dežela savn in Termalni tempelj.

Svet doživetij je osrednji adrenalinski del Vodnega mesta Atlantis z bogato in raznoliko ponudbo: bazen z valovi, laguna in atol, bazen doživetij z usmerjenim tokom, počasna reka, podvodna jama, gejzir, oaza počitka, zunanji sprostitveni bazen, povezan z notranjimi bazeni itd. V bazenih bodo številne sprostitvene atrakcije kot so: vodne šobe za masiranje, masažni, podvodni ležalniki itd. Slednji tematski sklop s 1.500 m2 notranjih in zunanjih vodnih površin ter več kot 4.700 m2 površin za počitek bo nudil tudi adrenalinske užitke s pomočjo evropsko zasnovanih toboganov (dva tobogana z dolžino nad 135m in uporabo različnih svetlobnih efektov, eden z uporabo obročev) ter možnostjo različnih predstav, promocij in ostalih dogodkov.

Otroški svet je igriv in učeč svet za najmlajše z dvema bazenoma in dvema, otrokom prilagojenima, toboganoma. Prvi je 15m dolg tobogan drugi pa t.i. vodna kača. Otroški svet bodo dopolnjevala številna druga vodna igrala.

Bogata vsebina Dežele savn (kar 10 tematskih savn) se razprostira v dveh nadstropjih in ponuja tudi zunanje savne, je namenjena optimalni sprostitvi slehernega obiskovalca.

Zunanje savne: panoramska, zemeljska, rudniška in planšarska so zasnovane kot samostojne enote, ki se razprostirajo okoli hladnega bazena z vročo kopeljo.

Zunanje savne imajo imenu primeren izgled (planšarska ima streho pokrito s smrekovimi skodli, panoramska in zemeljska imata »pozeleneli« strehi, zemeljska je poleg tega še šestkotne oblike, rudniška savna je v rustikalni izvedbi, katere čelna stena znotraj savne je imitacija naravnega kamna z vodnim slapom).

»KELO les«: zunanje savne so narejene iz »KELO lesa«, ki raste na območju polarnega kroga tudi do 400 let, nato pa sledi še naravno sušenje nadaljnjih nekaj deset let. »KELO les« je vlaknast, suh, lahek, prekrit s srebrnim odtenkom, jedro pa je rdečkaste barve. Les se skoraj ne poseda in ne potrebuje nobene zaščite. Mnogo strokovnjakov je prepričanih, so lahko prave zunanje savne zgolj iz »KELO lesa« kot pravega statusnega simbola, ki ohranja svojo vsebino in podobo tekom številnih generacij.

Notranja ponudba savn obsega: parni savni, klasični finski savni, panoramsko in blatno savno, mirni bazen, dve mrzli kopeli in vročo kopel. Notranje savne so v celoti narejene s strani nemškega podjetja KLAFS, ki predstavlja visok kakovostni razred savn.

Termalni tempelj je zasnovan je kot zimski vrt s stekleno fasado in prosojno streho iz posebne folije. V tem najmirnejšem predelu s povezanim zunanjim in notranjim termalnim bazenom se nahaja zimski vrt s trto. Kaskadne kopeli, kot novost slovenske kopališke ponudbe, so trije bazeni z masažnimi klopmi, na treh višinah, s prelivajočo se vodo. Obiskovalci lahko uživajo v kaskadnih slanicah s panoramskim pogledom na Termalni tempelj. Na galeriji Termalnega templja se razprostirajo površine za počivanje.

Tematske sklope dopolnjuje bogata gostinska ponudba, frizerski salon, trgovska lokala, masaže, solariji, animacije itd.

Za zagotavljanje visokih higienskih standardov glede ustrezne kakovosti vode, a hkrati tudi njene racionalne uporabe in za nemoteno delovanje bazenske tehnike, toplotne postaje, prezračevalnega sistema ipd. je družba BTC pristopila k sodobnemu sistemu centralnega nadzora, s katerim se v kletnih prostorih, ki presegajo več tisoč m2 skrbi za optimalno obratovanje Vodnega mesta Atlantis.

Ljubljana, 6.1.2005 Uprava BTC d.d.