Za mandatno dobo 4 let se izvolita člana Nadzornega sveta gospod Vincencij Kocjančič in Janez Povše. Mandat novoizvoljenim članom začne teči z dnem izvolitve.

Predsednik skupščine je seznanil udeležence, da je Svet delavcev za predstavnika zaposlenih v Nadzornem svetu družbe imenoval gospoda Košir Robija.

Na prvi konstitutivni seji je Nadzorni svet imenoval za predsednika Nadzornega sveta gospoda Kocjančič Vincencija za namestnika pa gospoda Povše Janeza.

Predsednik Nadzornega sveta Vincencij Kocjančič je bil do sredine preteklega leta dolgoletni direktor Poslovne enote Ljubljana, Janez Povše, univ.dipl.ing. strojništva je kot strokovnjak iz svojega področja pomočnik vodje Tehnično razvojnega sektorja, Robi Košir pa je univ.dipl.organizator dela in je v Logističnem centru vodja organizacije in tehnologije dela.

Ljubljana, 28. februarja 2006 ________________________________________________________
Dodatne informacije: BTC, Sektor za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi – Maja Oven, tel.: 01 585 13 19, e-pošta: maja.oven@btc.si