Na skupščini delniške družbe BTC d.d. so vsi delničarji ob predstavitvi letnega poročila za leto 2007 pohvalili delo Uprave in sprejeli naslednje sklepe:

1. Skupščina se seznani s sprejetim revidiranim Letnim poročilom družbe BTC d.d. in Skupine BTC za poslovno leto 2007 ter Poročilom Nadzornega sveta o rezultatih preveritve Letnega poročila.

2.& Bilančni dobiček na dan 31.12.2007 v višini 8.568.419,48 EUR se uporabi kot sledi (Sklep sprejet z 99,9734 %):

  • za izplačilo dividend delničarjem v znesku 2.091.793,20 EUR oziroma 9,30 EUR bruto na delnico. Na lastne delnice se dividenda ne izplača.
  • za izplačilo nagrade v obliki udeležbe na dobičku članom nadzornega sveta družbe v skupni višini bruto 41.398,27 EUR skladno z določili statuta družbe.
  • bilančni dobiček v višini 6.435.228,01 EUR ostane nerazporejen in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih.
  • v& skladu z določilom 294. člena ZGD-1 skupščina družbe podeljuje Upravi in Nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2007 s katero potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe v poslovnem letu 2007.

3. Za poslovno leto 2008 se za revizorja družbe imenuje CONSTANTIA PLUS, svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 160, Ljubljana (Sklep sprejet z 99,9734 %).

4. Sprejmejo se spremembe in dopolnitve 4. in 8. člena Statuta družbe (Sklep sprejet z 99,9734 %).

5. Družba kot delodajalec z delojemalci, ki jih zastopa Svet delavcev družbe, sklene pogodbo o udeležbi delavcev na dobičku za poslovno leto 2009, na osnovi katere se za te namene uporabi največ do 10% čistega poslovnega izida poslovnega leta 2009 in se pooblasti predsednika uprave, gospoda Jožeta Mermala za njen podpis (Sklep sprejet s 100,00 %).

Mali delničar je napovedal izpodbojno tožbo na sklep o delitvi bilančnega dobička in imenovanju revizorja za poslovno leto 2008.

Pojasnilo v zvezi s sklepom Višjega sodišča

Družba je tudi pojasnila, da se njene bilance in višina kapitala ne bodo spremenile, kljub sodbi Višjega sodišča, ki je odločalo o tožbi manjšinskega delničarja in ugotovilo ničnost sklepa o znižanju kapitala iz leta 2001.

Osnovni kapital je pravnomočno vpisan v sodnem registru že od leta 2004, registrsko sodišče je po uradni dolžnosti že izvedlo sklep Višjega sodišča. Rok za pritožbo na vpis znižanega osnovnega kapitala je absolutno že zastaral. Tudi na podlagi strokovnih pravnih ekspertiz se vpisan osnovni kapital družbe ne more spremeniti, kakor se ne morejo spremeniti tudi vsa ostala kapitalska in lastniška razmerja, kakor tudi ne bilance družbe. Tudi če bi družba hipotetično morala spremeniti kapital, je uprava na skupščini pojasnila, da ima družba dovolj prostih virov, kot je tudi razvidno iz letnega poročila za leto 2007. Prosti viri znašajo 40 mio EUR, umik delnic pa je bil izveden v višini 34 mio EUR.
Še naprej je največji delničar družbe BTC d.d. Družba pooblaščenka Ajdacom d.d. 60% deležem.

Na skupščini so nekateri drugi manjšinski delničarji ostro nastopili proti malemu delničarju, ki v javnosti daje zavajajoče informacije o tem, da bi morala družba vzpostaviti kapitalsko stanje iz leta 2001. Poudarili so, da pri tem zasleduje le lastne interese, ki nimajo ničesar skupnega s pravno urejenim statusom znižanja kapitala iz leta 2001, saj so vsa sodišča doslej s sodbami potrdila zakonitost tega znižanja.

Poslovanje družbe v letu 2007 in načrti za 2008

Družba je leta 2007 poslovala uspešno, kar se med drugim kaže tudi v tem, da je njen poslovni, nakupovalni in rekreativno zasnovani city, v lanskem letu beležil 20 milijonov obiskovalcev. Posledice izrazito razvojno naravnane poslovne politike so bile naložbe v vrednosti 10,9 mio EUR, namenjene novogradnjam, izboljšanju infrastrukture, revitalizacijam obstoječih poslovnih prostorov in stavb ter nakupu nove opreme. Največja novogradnja je 4.400 m2 velika stavba v nakupovalnem središču v Murski Soboti, ki z 12. stezami za bowling pod eno streho združuje zabavo, trgovsko ponudbo in moderno samopostrežno restavracijo. Večje naložbe so bile namenjene revitalizaciji trgovskih prostorov v spodnji etaži dvorane Emporium, preureditvi nove upravne stavbe v dvorani VII, vlaganju v posodobitev poslovanja logističnega centra itd. V logističnem centru je bila podaljšana pogodba za opravljanje logističnih storitev za družbo Spar Slovenija do leta 2013, kar je najbolj pomembno za vseh 90 zaposlenih, ki delajo na tem programu. Tudi Atlantis, v katerem se je v lanskem letu obisk povečal za 13% in je bil absolutni zmagovalec akcije Slovensko naj kopališče, je pridobil nov kozmetični salon in dodaten zunanji otroški bazen. Družba je v lanskem letu na območju BTC Cityja uvedla brezplačni CITY bus z namenom, da se povečata pretočnost in prometna varnost na območju, na pešpoti med Atlantisom in Emporiumom je urejeno novo mini golf igrišče, v dvorani A je zaživela nova info točke, pred dvorano A pa je bila postavljena nova skulptura Vedra jutra z namenom humanizacije in oplemenitenja javnega prostora za obiskovalce. Z namenom zmanjšanja negativnih vplivov na okolje je družba dosegla, da se 60% odpadkov na območju reciklira, ponovno je potrdila ekološki ISO standard 14001. Število zaposlenih je v preteklem letu poraslo za 4%.

V& preteklem letu so bile izvedene priprave na izgradnjo novega poslovnega nebotičnika, hotela in sport cafe City-ja z izborom najboljših arhitekturnih rešitev. Potekale so tudi strokovne priprave na spremembe prostorskih aktov, ki jih je pred nedavnim sprejel Mestni svet MOL in so osnova za pričetek izgradnje novih projektov.

Nov poslovni, 20. nadstropni nebotičnik, katerega projekti so že intenzivno v teku, bo imel 45.000 m2 poslovnih površin, 600 parkirnih mest, 25.000 pisarniških površin s kongresno dvorano, centrom dobrega počutja, restavracije in trgovinami. Atrakcija te nove stavbe pa bo gotovo panoramsko dvigalo in helioport na strehi nebotičnika.

BTC bo to nedeljo gostil tudi tradicionalni Maraton Franja, eno največjih kolesarskih prireditev v Evropi, ki se ga bo udeležilo preko 3500 kolesarjev.

Sektor za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi BTC d.d.

Ljubljana, 13. maj 2008.