Nadzorni svet družbe BTC je sprejel Letno poročilo družbe za poslovno leto 2008. Iz poročila izhaja dobro in uspešno poslovanje družbe v preteklem letu, saj so prihodki iz naslova storitev za 13 odstotkov višji, čisti dobiček pa je porasel od 6.010.677 EUR v letu 2007 na 9.596.759 EUR v letu 2008. Na dinamično poslovanje družbe so vplivale med drugim aktivirane naložbe v vrednosti 7,6 mio EUR, namenjene novim dopolnilnim programskim in vsebinskim izpopolnitvam cityjev v Ljubljani, Novem mestu in Murski Soboti ter razvoju logistike. Uprava in Nadzorni svet sta na osnovi teh rezultatov ocenila poslovanje družbe v lanskem letu kot zelo dobro in bosta skupščini predlagala izplačilo dividende v enaki vrednosti kot preteklo leto in to v višini 9,30 EUR bruto na delnico. Družba ima stabilen denarni tok in je finančno čvrsta, saj ima zagotovljene dolgoročne finančne vire. Pri sprejemanju revidiranega Letnega poročila je Nadzorni svet na osnovi zahtevane strokovne in neodvisne ekspertize o pravilnosti računovodskega evidentiranja poslovnih dogodkov v zvezi z umikom lastnih delnic sprejel tudi sklep o oblikovanju dodatnih trajnih virov v obliki kapitalskih in zakonskih rezerv. S tem je družba v celoti izpolnila sklep Višjega sodišča v Ljubljani, s katerim je le to odločilo glede umika kapitala iz leta 2001. Sklep sodišča je bil v letu 2008 tudi vpisan v sodni register. Z razporeditvijo 32,5 mio EUR iz naslova drugih rezerv iz dobička v kapitalske in zakonske rezerve se še povečuje in izboljšuje struktura vezanega kapitala, kar pomeni hkrati tudi večjo finančno stabilnost družbe.

Nadzorni svet je obravnaval poročila Uprave iz dosedanjega mandatnega obdobja ter srednjeročni strateški in programski razvoj družbe do leta 2014. Iz poročila o dosedanjem delu uprave izhaja, da je bilo v obdobju petletnega mandata izvedenih za 150 mio EUR mešanih domačih in tujih naložb v programe družbe, od tega je družba neposredno financirala 55 mio EUR, hkrati pa povečala število zaposlenih za 20%. V obdobju mandata so porasli čisti prihodki od 35 mio EUR na 51 mio EUR; v ljubljanskem cityju se je povečalo število obiskovalcev iz 18 na 21 milijonov letno; družba je uvedla okoljevarstvene standarde ISO 14001; Atlantis je obiskal milijonti kopalec; družba je postala vodilna v logistiki, za kar je pridobila priznanje Logist leta 2008 v RS…Nadzorni svet je sprejel program srednjeročnega strateškega in programskega razvoja družbe do leta 2014 ter za naslednji petletni mandat imenoval Upravo družbe: Jože Mermal, predsednik; Helena Petrin, generalna sekretarka; Marko Žehelj, tehnični direktor in Andrej Repina, finančni direktor.

Sicer pa je družba v novem razvojnem ciklusu, saj bo v petek 15. maja 2009, svečano položen temeljni kamen za izgradnjo novega, 46.000 m2 velikega poslovnega nebotičnika imenovanega Kristalna palača hkrati pa bo z banko podpisana pogodba o zagotovitvi dolgoročnih finančnih virov za naložbo v vrednosti 54 mio EUR.

Sektor za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi BTC d.d.

Več informacij: BTc d.d., Ljubljana, Sektor za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi, Šmartinska 152, 1533 Ljubljana, tel. 01 585 13 00.