Na podlagi 22. člena Statuta družbe BTC d.d. Ljubljana, Šmartinska 152
&
sklicujem skupščino delničarjev,

ki bo 17. junija 2009 ob 10. uri
v Kongresni dvorani Mercurius, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana.

Dnevni red skupščine in predlogi sklepov:

1.& Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnega predsedstva skupščine.

Uprava predlaga skupščini sprejem sklepa:&
Ugotovi se sklepčnost skupščine in se imenujejo organi skupščine po& predlogu Uprave družbe.

Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo skupščini delničarjev prisostvoval notar& Bojan Podgoršek iz Ljubljane.

2.& Predstavitev sprejetega revidiranega Letnega poročila družbe BTC d.d. in skupine BTC za poslovno leto 2008 in Poročila Nadzornega sveta o rezultatih preveritve Letnega poročila ter sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2008 ter podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu.

Uprava in Nadzorni svet predlagata skupščini sprejem& sklepov:
Bilančni dobiček na dan 31.12.2008 v višini 11.233.608,51 EUR se uporabi kot sledi:
1.& delničarjem se razdeli za dividende znesek 9,30 EUR bruto za delnico, kar skupaj predstavlja znesek 2.091.793,20 EUR. Na lastne delnice se dividenda ne izplača.
2.& skladno z določili statuta družbe se izplača nagrada v obliki udeležbe na dobičku članom nadzornega sveta družbe v skupni višini bruto 37.220,96 EUR.
3.& bilančni dobiček v višini 9.104.594,35 EUR ostane nerazporejen in bo o uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih.
4.& Upravi in Nadzornemu svetu se za njihovo dobro delo v letu 2008 podeli razrešnica s katero se potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe v poslovnem letu 2008.

Za izplačilo dividend in udeležbe na dobičku se uporabi čisti poslovni izid poslovnega leta 2008.

Dividende in nagrade se izplačajo najkasneje do 30.junija 2009

Do dividende so upravičeni tisti lastniki delnic, ki so kot lastniki vpisani v delniško knjigo pri KDD – centralni klirinški depotni družbi d.d. Ljubljana, drugi delovni dan po seji skupščine, to je 19.6.2009.

3. Imenovanje revizorja.

Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem sklepa:
Za poslovno leto 2009 se za revizorja družbe imenuje CONSTANTIA PLUS,& svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 160, Ljubljana.

4.& Sprejem sprememb in dopolnitev 31. ter tretjega in četrtega odstavka& 53. člena Statuta družbe.

Uprava in Nadzorni svet predlagata skupščini sprejem sklepa:
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve 31. ter tretjega in četrtega odstavka 53. člena Statuta družbe.

Gradivo za skupščino BTC d.d. s predlogi sklepov z utemeljitvami, Letno poročilo za poslovno leto 2008 in Poročilo Nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila in predlog za uporabo bilančnega dobička za leto 2008 ter spremembe in dopolnitve Statuta družbe so delničarjem na vpogled na spletni strani družbe in v Kadrovsko pravnem sektorju BTC d.d. v poslovni stavbi v dvorani VII, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan od 9.00 do 12.00 ure od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine.

Udeležba na skupščini:
Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji in njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki s priporočenim pismom, ki prispe na sedež družbe najkasneje tri dni pred sejo skupščine, prijavijo svojo udeležbo na skupščini. Prijava udeležbe delničarja je pravočasna, če na sedež družbe prispe do vključno 12.6.2009.
Zastopniki in pooblaščenci delničarjev morajo ob priglasitvi predložiti pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi.
Udeleženci se ob prihodu identificirajo z osebnim dokumentom.

Vsaka delnica daje delničarjem en glas.
Prostor zasedanja skupščine bo odprt 30 minut pred začetkom zasedanja. Če skupščina ne bo sklepčna bo ponovno zasedanje skupščine isti dan ob 11.00 uri na istem kraju, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Jože Mermal
Predsednik Uprave BTC d.d.