Na skupščini delniške družbe BTC d.d., ki je bila 17. junija 2009 in so se jo udeležili delničarji družbe, katerih delnice so predstavljale 95,28% delnic z glasovalno pravico, je bilo predstavljeno revidirano letno poročilo družbe za poslovno leto 2008, delničarji pa so pohvalili dosežene rezultate družbe in soglasno sprejeli naslednje sklepe:

1. Bilančni dobiček na dan 31.12.2008 v višini 11.233.608,51 EUR se uporabi:

· Delničarjem se razdeli za dividende 9,30 EUR bruto za delnico, kar skupaj predstavlja 2.091.793,20 EUR. Na lastne delnice se dividenda ne izplača.

· Skladno z določili statuta družbe se izplača nagrada v obliki udeležbe na dobičku članom nadzornega sveta družbe v skupni višini bruto 37.220,96 EUR.

· Bilančni dobiček v višini 9.104.594,35 EUR ostane nerazporejen in bo o uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih.

· Upravi se za njeno dobro delo v letu 2008 podeli razrešnica s katero se potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe v poslovnem letu 2008.

2. Za poslovno leto 2009 se za revizorja družbe imenuje CONSTANTIA PLUS,

svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 160, Ljubljana.

POSLOVANJE DRUŽBE V LETU 2008 IN NAČRTI ZA LETO 2009

Iz revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2008 izhaja dobro in uspešno poslovanje družbe v preteklem letu, kar se med drugim kaže v prihodkih iz naslova storitev v višini 51.441.792 EUR, ki so bili za 13 odstotkov višji od preteklega leta, čisti dobiček pa je porasel od 6.010.677 EUR v letu 2007 na 9.596.759 EUR v letu 2008. Na dinamično poslovanje družbe so vplivale med drugim aktivirane naložbe v vrednosti 7,6 mio EUR, namenjene novim dopolnilnim programskim in vsebinskim izpopolnitvam cityjev v Ljubljani, Novem mestu in Murski Soboti ter razvoju logistike. Naložbe so bile namenjene novim dopolnilnim in svežim programskim vsebinam, kot npr. diagnostični center Clarus, ki ima več kot 15 diagnostičnih ambulant; izobraževalni center BMW; celovita prenova trgovin Big Bang; plesni studio Plesna zvezda; novo zabaviščno središče v Murski Soboti..Družba je pridobila sistem kakovosti ISO 14001 tudi na področju logistične dejavnosti, poleg tega pa še certifikat za skladiščenje in distribucijo eko proizvodov. Za visoko kvalitetne logistične storitve je direktor logističnega centra prejel tudi naziv Logist leta 2008 v RS. Družba je intenzivno razvijala eko indeks, kar pomeni uvedbo realnih, merljivih kazalcev v odnosu do porabe energije, vode, prometa, varnosti in odpadkov na območju BTC Cityja. Na osnovi uspešnega poslovanja je skupščina sprejela sklep o izplačilu dividende v višini 9,30 EUR, enako kot lansko leto. Družba ima stabilen denarni tok in je finančno čvrsta, saj ima zagotovljene dolgoročne finančne vire. Na skupščini je Uprava tudi pojasnila, da je Nadzorni svet sprejel srednjeročni strateški in programski razvoj družbe do leta 2014. Družba bo še naprej dolgoročno razvijala logistične programe in poslovne cityje ter ena od potrditev tega razvoja je tudi uvrstitev unikatnega BTC Cityja s strani največjega evropskega nepremičninskega sejma MIPIM med mega projekte 21. stoletja. Sicer pa je družba že intenzivno v novem razvojnem ciklusu, saj je bil 15. maja 2009, že položen temeljni kamen za izgradnjo najvišjega, 46.000 m2 velikega poslovnega nebotičnika v RS imenovanega Kristalna palača, za katerega so zagotovljeni tudi dolgoročni finančni viri v vrednosti 54 mio EUR. V bližjih načrtih družbe je tudi izgradnja 17. nadstropnega hotela s 500 posteljami. Trenutno družba išče investitorja, s katerim bi skupaj poiskali hotelskega operaterja z uveljavljeno hotelsko verigo, ki je sposobna izvesti močno marketinško podporo za pridobivanje domačih in tujih gostov.

Sektor za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi BTC d.d., Šmartinska 152, 1533 Ljubljana, e-naslov: maja.oven@btc.si