Na današnji skupščini delniške družbe BTC d.d., ki so se je udeležili delničarji, katerih delnice predstavljajo 95% vseh delnic, je bilo predstavljeno revidirano letno poročilo družbe za poslovno leto 2010. Iz predstavitve poslovanja družbe izhaja, da je bilo poslovanje družbe v letu 2011 zelo dobro, saj je družba ustvarila 52,8 mio EUR prihodkov, čisti dobiček je znašal 7,89 mio EUR, kar je 28% več kot v letu 2009. V letu 2010 se je znižala finančna zadolženost za 6,4 mio EUR tako, da je poslovanje družbe v letu 2010 omogočilo BTCju nadaljnji razvoj, večjo konkurenčnost ter poslovno učvrstitev identitete podjetja v prihodnje. Poleg investicije v izgradnjo Kristalne palače, katere neposredni investitor je Skai center d.o.o, ( družba v lasti BTC d.d.), je družba BTC investirala v druge projekte v vrednosti 5.877 tisoč EUR, med njimi je najbolj pomemben ekološko energetski projekt sončne elektrarne na površini 13.000 m2 z 900 kWp vršne moči, ki omogoča letno proizvodnjo en milijon kWh električne energije.

Vse na skupščini predlagane sklepe, so delničarji sprejeli s 100% glasov.

Sprejeti sklepi:

Bilančni dobiček na dan 31.12.2010 v višini 11.171.226,29

EUR se uporabi kot sledi:

· delničarjem se razdeli za dividende znesek 9,60 EUR bruto za delnico, kar skupaj predstavlja znesek 2.159.270,40 EUR. Na lastne delnice se dividenda ne izplača. Dividende se izplačajo najkasneje do 30.06.2011

· bilančni dobiček v višini 9.011.955,89 EUR ostane nerazporejen in bo o uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih.

· Upravi in Nadzornemu svetu se za njuno dobro delo v letu 2010 podeli razrešnica s katero se potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe v letu 2010.

Skupščina je poleg navedenega sprejela tudi sklep, da se za poslovno leto 2011, za revizorja družbe imenuje CONSTANTIA PLUS, svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 160, Ljubljana ter sklep o odobritvi sklenitve pogodbe o udeležbi zaposlenih pri dobičku za poslovno leto 2011.

Maja Oven, direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi