Na podlagi 22. člena statuta družbe Blagovno trgovinski center d.d., Šmartinska 152, Ljubljana,

Uprava družbe sklicuje SKUPŠČINO,

ki bo 4. junija 2012 ob 09.30 uri v poslovni stavbi Dvorana VII – sejna soba, Ljubljana, Šmartinska 152.