Na skupščini delniške družbe BTC d.d., ki je bila 12. junija 2014 in so se jo udeležili delničarji družbe, katerih delnice so predstavljale 95 odstotkov delnic, je bilo predstavljeno revidirano letno poročilo družbe za poslovno leto 2013, poleg tega pa so delničarji soglasno sprejeli sledeče sklepe:

Bilančni dobiček na dan 31.12.2013 v višini  10.181.977,98 EUR se uporabi:

  1. delničarjem se razdeli za  dividende znesek 9,60 EUR bruto za delnico, kar skupaj predstavlja  znesek 2.158.704,00 EUR.
  2. bilančni dobiček v višini 8.023.273,98 EUR ostane nerazporejen in bo o uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih.
  3. Upravi in Nadzornemu svetu je skupščina za njuno dobro delo v letu 2013 podelila razrešnico s katero se potrjuje in odobrava delo teh dveh organov.
  4. Za poslovno leto 2014 se za revizorja družbe imenuje  Ernst&Young revizija.
  5. Sprejete so bile spremembe in dopolnitve statuta družbe.

Družba  je  v letu 2013 poslovala dobro. Prihodki so znašali 56.821.923 EUR, kar je 8 odstotkov več kot v letu 2012, čisti dobiček pa je bil dosežen v višini 5.363.288 EUR. Družba je finančno stabilna, saj ima vse svoje pretekle naložbe financirane z dolgoročnimi kreditnimi linijami in redno servisira svoje obveznosti do bank. Ob tem pa so se nadaljevala  investicijska vlaganja v višini 4,4 mio EUR v smeri prenove poslovnih prostorov z novimi programskimi vsebinami, v optimizacijo porabe energije, ekološko in logistično opremo ter prenovo nakupovalnega centra v Novem mestu. K uspehu družbe so največ prispevali polna zasedenost Kristalne palače, novi logistični programi, nova dejavnost upravljanja s poslovnimi prostori v lasti drugih poslovnih partnerjev ter novi trgovski programi, ki so privlačni za potrošnike.

Veliko je bilo narejenega na področju znižanja porabe energentov: na osnovi številnih izboljšav in projektov je bila za 843.654 kWh nižja poraba elektrike, za 2,6 odstotka nižja poraba toplotne energije ter znižane emisije CO2. Aktivno dogajanje, novi projekti ter izvedba tekočega poslovnega načrta so podkrepile tudi nagrade, ki jih je družba prejela v letu 2013: evropska nagrada za družbeno odgovorne podjetniške prakse za projekt »BTC City in smučarski skoki za ženske« ter ostale nagrade: zelena logistika 2013, turistična prizma 2013 itd. Družba s  prakso družbeno odgovornih projektov nadaljuje, tako npr. je letos že drugo leto zapored izvedla projekt BTC Campus, v katerem skupaj z Zavodom RS za zaposlovanje ter Centrom odličnosti pri Ekonomski fakulteti nudi pomoč v obliki dodatnega podjetniškega izobraževanja fakultetno izobraženim iskalcem prve zaposlitve. Uspeh je neverjeten, saj je več kot polovica kandidatov začela svojo poslovno pot ali pa našla zaposlitev. BTC Campus je projekt v katerega je vloženo veliko truda z namenom, da bi ga posnemale druge gospodarske družbe v Sloveniji, ker bi s tem prispevale k reševanju te pereče problematike. BTC bo v letu 2014 zaradi postopnega povečanja logističnih programov povečal zaposlovanje do 20%.

V letu 2013 je družba sprejela tudi dolgoročni razvojni načrt: Strategijo družbe do leta 2020. V tem dokumentu se združujejo stebri poslovanja družbe z razvojem in z iskanjem novih poslovnih priložnosti ter s področjem okoljevarstva v smislu bolj zelenih in trajnostnih projektov, inovativnosti in odgovornosti do širše družbe. V strategiji je k osnovnim nosilcem dejavnosti dodan tudi nov steber Misija:Zeleno. Strategija družbe kaže na to, da je cilj BTC postati bolj odprta, inovativna, dinamična ter mednarodno uspešna družba, ki bo prinašala dodatne pozitivne učinke za nadaljnji napredek vseh deležnikov.

 

Dodatne informacije

Maja Oven, direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi