V družbi BTC je danes potekala skupščina delničarjev BTC d.d., ki se jo je udeležilo  95 odstotkov delničarjev. Skupščina je sprejela vse predlagane sklepe. Družba je leto 2017 zaključila s skoraj 6-odstotno rastjo prihodkov in 5-odstotno rastjo čistega poslovnega izida. BTC je na poti zelene tehnološke transformacije in bo izkoristil sodobne tehnološke rešitve za vzdržen nadaljnji razvoj, zato za leto 2018 vodstvo načrtuje preko 10 mio EUR novih naložb.

V letu 2017 so bile zaključene naložbe v višini 5,5 mio EUR, namenjene predvsem obnovi in revitalizaciji poslovnih prostorov, boljši prometni ureditvi s štirimi novimi enosmernimi ulicami, urbanizaciji BTC Cityja, prenovi cvetličnega dela Tržnice, sodobni preureditvi Trga mladih, nakupu poslovnih prostorov, zaživele so številne nove ali prenovljene trgovine, v Logističnem centru je bil zgrajen tudi 1000 m2 velik povezovalni logistični objekt. Za nadaljnjo širitev in razvoj BTC Cityja je ključnega pomena Sporazum o novi cestni infrastrukturi za izvedbo 300 milijonov evrov naložb na širšem območju BTC Cityja Ljubljana, ki so ga lani podpisale družba BTC, Ministrstvo za infrastrukturo, Mestna občina Ljubljana, DARS in Direkcija RS za infrastrukturo. Pomembno je, da že potekajo priprave na izvedbo, saj bo prometna ureditev vzhodnega dela Ljubljane tudi podlaga za nadaljnji gospodarski razvoj tega dela Ljubljane.

Tudi sicer je družba lani uspešno uresničevala strategijo razvoja do leta 2020 v smeri »odprte družbe«, predvsem v BTC Cityju Ljubljana, ki se razvija v smeri »Living Laba« (živi laboratorij). Novim projektom, ki so v testiranju – pametno mesto, energetski projekt NEDO za optimalno porabo energije in postavitev lastnih hranilnikov energije, zelena digitalna (električna) mobilnost ter projekt avtonomne vožnje – se bo pridružil še revolucionarni projekt s področja e-trgovine Eligma.

»V letu 2017 je bilo uresničenih veliko strateških in tekočih projektov, za katere je ključnega pomena odlično sodelovanje s poslovnimi partnerji. Poslovanje družbe v letu 2017 je temeljilo na inovativnosti, sodobnih tehnologijah, trajnostni naravnanosti in odprtosti. Dobri rezultati so osnova za optimističen poslovni načrt za leto 2018, ki temelji na projektih, ki bodo družbi omogočali nadaljnjo rast, modernizacijo, uvedbo novih tehnologij in naložbe, ki bodo generirale nove prihodke,« pojasnjuje Jože Mermal, predsednik uprave družbe BTC.

Eden glavnih izzivov družbe v letu 2018 je nadaljnja krepitev programov Cityja ter razvoj tehnološko naprednih poslovnih modelov in projektov, ki temeljijo na najnovejši tehnologiji in umetni inteligenci. Ambicija BTCja je med drugim postati učno okolje tehnologij prihodnosti. Eno od teh je družba prezentirala letos 27. aprila z vožnjami samovozečega shuttla Navyja po Ameriški ulici. Razvoj nakupovalnega središča pa se razvija v  smeri najnovejših trendov s tega področja, med drugim je BTC City na poti svoje misije, postati  BITCOIN mesto. V 2018 bo družba nadgradila City z nadaljnjo revitalizacijo severnega, osrednjega in južnega dela, ki vključuje vrsto vsebinskih in infrastrukturnih projektov.

Logistika BTC, ki je v 2017 dosegla 11,3-odstotno povečanje prihodkov, opravlja logistične storitve na 100.000 m2 skladiščnih površin na devetih lokacijah. Lani je bil zgrajen sodoben, 1000 m2 velik povezovalni skladiščni objekt, v katerem bodo testirali nove tehnologije in avtomatizacijo skladiščnih procesov. Poslovna enota BTC PROP (enota družbe za upravljanje nepremičnin v lasti drugih pravnih oseb) pa je lani pridobila v upravljanje več kot 70.000 m2 dodatnih površin. S tem se je obseg površin v upravljanju od začetnih 300.000 m2 povečal na skupno 600.000 m2.

Z aktivnostmi pod okriljem Misije: Zeleno družba ostaja pomemben akter trajnostnega razvoja. V Misiji: Zeleno združuje okoljevarstvo, zeleno energijo, energetsko učinkovitost in družbeno odgovornost. V 2017 so izvedli več kot 110 projektov trajnostnega razvoja, kar se odraža v izboljšanju energetske učinkovitosti in ravnanja z vodo ter odpadki, in podprli približno 300 družbeno odgovornih projektov, med katerimi so tudi »vseslovenski« (npr. Maraton Franja BTC City, Svetovni pokal v ženskih smučarskih skokih na Ljubnem, prva slovenska ženska profesionalna kolesarska ekipa BTC City Ljubljana, SiTi Teater BTC).

Vsi poslovni stebri družbe BTC v okviru poslovne enote za inovacije in digitalizacijo poslovanja nenehno iščejo in uvajajo nove prebojne modele in priložnosti. S tem se družba BTC pozicionira kot »Business Transformation Centre«, katerega glavni namen je digitalna transformacija v smislu posodobitve poslovnih procesov, modelov in segmentov poslovanja partnerskih podjetij in družb v poslovnem ekosistemu družbe BTC. V poslovnem načrtu za leto 2018 je izpostavljena nadaljnja rast družbe ter njena odprtost do sodelovanja in kreiranja skupnih prebojnih zgodb z akterji, ki razumejo razsežnosti uporabe novih tehnologij za izboljšanje poslovnih procesov, produktivnosti ter povečanje marketinških priložnosti.

Današnja skupščina delničarjev je sprejela vse predlagane sklepe. Delničarji so potrdili predlagano razdelitev bilančnega dobička: 2.135.846, 40 eur za dividende in 10.813.168,01 eur za nerazporejeni dobiček. Podeljeni sta bili razrešnici Upravi in Nadzornemu svetu za dobro delo v letu 2017. Za novega člana Nadzornega sveta kot predstavnika delničarjev so izvolili Andreja Repino, za revizorja družbe za leto 2018 so delničarji imenovali družbo Ernst&Young Revizija.

 

Dodatne informacije

Maja Oven, direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi