V zadnjih dneh se v medijih pojavljajo informacije, ki napeljujejo na nepravilna ravnanja družbe BTC d.d., ki naj bi bila povezana z zaposlitvijo g. Borisa Koprivnikarja, na mesto Izvršnega direktorja za transformacijo poslovanja v družbi BTC d.d., ki v zvezi s tem podaja naslednje informacije:

Boris Koprivnikar se je 1. oktobra 2018 v BTC zaposlil na povabilo družbe, katere dejavnosti so poleg osnovnih stebrov tudi novi projekti, temelječi na digitalizaciji. Ker je bilo g. Koprivnikarju v prejšnji Vladi RS zaupano tudi usklajevanje najnovejših tehnologij na nivoju države, smo zaradi njegovega širokega poznavanja tega področja ocenili, da je prava oseba za omenjeno delovno mesto. V medijih so se pojavile informacije, da se je g. Koprivnikar lahko zaposlil v družbi BTC, ker naj bi družbi predhodno pomagal pri pridobitvi radijske frekvence 5G. Družbi je frekvence z dvema odločbama podelila AKOS (Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS), ki je predhodno javno, na svojih spletnih straneh, najprej dne 13.1. in ponovno 3.7.2017 objavila poziv za prijavo projektov za prva testiranja ter prihodnjo rabo 5G tehnologije tako, da so se lahko javili vsi. BTC se je prijavil šele na podlagi drugega, ponovnega poziva AKOS. Pojasnjujemo, da smo začasne frekvence prejeli za nekomercialno uporabo za potrebe testiranja za posamezne evropske projekte. Način izračuna frekvenčnine je določen z odločbama, kar je javno dostopno na spletnih straneh AKOSa. Frekvenc družba ne trži in jih v tem trenutku sploh še ne uporablja. Odločbe o dodelitvi frekvenc nam ni podelil g. Koprivnikar kot takratni minister ampak nam je bila vročena s strani AKOS. Fotografija, ki se pojavlja v medijih ne predstavlja podelitve frekvenc, ampak zgolj skupno fotografiranje na željo naših sodelavcev, ki delujejo na tem projektu, ob drugi priložnosti.

Prav tako želimo pojasniti tudi nakazila s strani Ministrstva za javno upravo (MJU). V celoti in odločno zanikamo trditev, da je g. Koprivnikar kot minister kakorkoli vplival na povečanje plačevanja državnega denarja za najemnine in stroške upravljanja in obratovanja. Dejstvo je, da je BTC oddajal poslovne prostore različnim državnim organom in službam že predno je g. Koprivnikar postal minister. V glavnem je šlo za poslovne prostore, ki jih je imela v najemu najprej Carina zaradi opravljanja carinske dejavnosti, od sredine leta 2014 sta se združila Carina in DURS v FURS in od 1.1. 2016 so na osnovi sklepa Vlade RS o centralizaciji upravljanja s premoženjem s pogodbami in aneksi prenešene na MJU.  Od 1.1. 2016 do konca septembra 2018 je BTC zaračunal državi iz naslova najemnin in stroškov vsega skupaj bruto 461.000 EUR. Višine najemnin iz tega naslova se državi niso nič povišale, kar je razvidno iz javno dostopne aplikacije  Erar.si. Koprivnikar je skupaj s ključnimi poznavalci poslov: generalno direktorico Finančne uprave republike Slovenije in z namestnikom generalne direktorice Finančne uprave republike Slovenije podpisal anekse k najemnim pogodbam, ki niso vsebovale nobenih vrednosti oziroma cen ampak le prenose pogodb na MJU po sklepu Vlade RS.

Po 1.1. 2017 pa je BTC, enota PROP, ki se zaradi dejavnosti upravljanja poslovnih objektov za druge lastnike (izven območja BTC, na območju celotne RS), javlja na domače in mednarodne razpise za pridobitev posla kot upravljavec poslovnih objektov. V nekaterih od teh objektov v lasti različnih lastnikov, je med drugimi najemnik tudi država, ki ima najemne pogodbe sklenjene s temi lastniki. Iz najemne pogodbe med lastniki in najemniki objektov izhaja namreč, da so najemniki dolžni plačevati obratovalne stroške lastniku oziroma/ali upravljavcu, ki ga izbere lastnik. BTC na osnovi pogodb o upravljanju, ki jih ima sklenjene z različnimi lastniki objektov, najemnikom obračunava stroške upravljanja, vzdrževanja in obratovanja (voda, elektrika, smeti, plin, …). BTC torej ni v nobenem pogodbenem odnosu z MJU ampak obratovalne stroške in upravljanje zaračunava v imenu lastnikov objektov. V obdobju od 1.1.2017 do konca septembra 2018 je BTC obračunal MJU-ju znesek bruto 397.000 EUR, ker pa v strukturi obratovalni stroški in stroški vzdrževanja znašajo preko 90% bruto, prihodek poslovne enote PROP znaša približno 35.000 EUR za omenjeno obdobje. Toliko o velikih zaslužkih. Trenutno je država najemnik v štirih objektih, kjer je BTC upravnik in je površina teh prostorov 5.761,66 m2.  Najemniki vedno lahko ugovarjajo glede višine stroškov in upravljalec je dolžan vse morebitne pripombe preveriti in uskladiti z dejanskimi podatki.

Po podatkih finančne službe BTC izhaja, da so izplačila za najemnine in upravljanje sledeča po posameznih letih:

Leto BTC najem BTC Prop
2011 255.610,09 0
2012 258.917,88 0
2013 206.884,07 0
2014 181.082,67 0
2015 178.900,23 0
2016 172.803,24 332,95
2017 170.748,18 232.853,52
do vključno avgust 2018 114.623,48 164.978,23
od 01.01.2016 do vključno 30.08.2018
BTC najem 458.174,90
BTC PROP 398.164,70
skupaj 856.339,60

 

Vir: BTC neposredne najemnine in BTC PROP upravljanje za druge lastnike-finančna služba BTC

Iz zgornje tabele izvira, da je delež plačil MJU-ja za najemnine in storitve upravljanja BTCju, v obdobju od 1.1.2016 do 30.08.2018 0, 42% od celotnih izplačil MJUja. Po prihodu ministra Koprivnikarja 2014 so bile najemnine celo nižje, kot v obdobju pred njim. Popolnoma nerazumljivo bi bilo, da bi se BTC udeleževal koruptivnih ravnanj zaradi zneskov, ki predstavljajo 0,5 odstotkov od celotnega prihodka BTC. Nobenih zadržkov nimamo, da pristojni organi pregledajo vse te posle.

Več informacij in pojasnil dobite na korporativni spletni strani BTC https://www.btc.si/novice/2018/10/pojasnila-druzbe-btc-d-d-v-zvezi-z-navedbami-nekaterih-medijev-o-druzbi-in-zaposlitvijo-bivsega-ministra-koprivnikarja/. Verodostojnost podatkov BTC lahko z vpogledom v pogodbene listine in fakturiranja dobite na naslovu BTC d.d., Šmartinska 140, 12. nadstropje, od ponedeljka 8. oktobra do vključno petka 12. oktobra 2018.

 

DETAJLNEJŠI PODATKI O ZGORNJIH NAVEDBAH:

PRVIČ: Podelitev frekvence 5G. 

  1. ) Poziv AKOSa k prijavi projektov za testiranje in prihodnjo rabo 5G tehnologije z dne 13.01.2017 in ponovni poziv AKOSa k prijavi projektov z dne 03.07.2017  https://www.akos-rs.si/5g-pobuda
  2. ) Odločbi AKOSa (obe odločbi v eni datoteki)  https://www.akos-rs.si/frekvence?search=search&page=1&stevilka_odlocbe=&imetnik=25191&rk_storitev=vse&lokacija=&oddajna_frekvenca_od=&oddajna_frekvenca_do=&sprejemna_frekvenca_od=&sprejemna_frekvenca_do=&enota=2&registracija_lt=-1&klicni_znak_ld=-1&registracija_ld=-1&mmsi_stevilka

 

DRUGIČ: najemnine in podpisi Borisa Koprivnikarja na aneksih k najemnim pogodbam

Država ima v najemu 907,60m2 pisarniških prostorov v Ljubljani, Češči vasi in Nemčavcih.

Država je lastnica poslovnih prostorov v Ljubljani, Šmartinska 152 in v Nemčavcih 1 D.

Lastništvo v Ljubljani, Šmartinska 152:

Pogodba o uskladitvi zemljiško knjižnega stanja z dejanskim z dne 30.10.2007;ureditev lastništva na objektu Šmartinska 152 Ljubljana

  • Aneks št. 1 k Pogodbi o uskladitvi zemljiško knjižnega stanja z dejanskim z dne 21.11.2008;
  • Aneks št. 2 Pogodba o uskladitvi zemljiško knjižnega stanja z dejanskim z dne 15.1.2016;
  • Dogovor o delitvi in plačevanju stroškov v objektu na Šmartinski 152 v Ljubljani z dne 13.3.2018; podpisal 13.3.2018 Uroš Korošec, generalni direktor Direktorata za stvarno premoženje MJU.

 

Minister Koprivnikar je dne 15.1.2016 skupaj z generalno direktorico Finančne uprave republike Slovenije, Jano Ahčin podpisal aneks št.2 k Pogodbi o uskladitvi zemljiško knjižnega stanja z dejanskim s katerim se je dogovorilo, da namesto dosedanje pogodbene stranke FURS vstopa v predmetno pogodbeno razmerje nova pogodbena stranka MJU.

V mandatu ministra Borisa Koprivnikarja je bil podpisan s strani generalnega direktorja Direktorata za stvarno premoženje 13.3.2018 Dogovor o delitvi in plačevanju stroškov stavbe v Ljubljani, Šmartinska 152, ki je od leta 1968 v solastnini države Slovenije (prej Zvezne carinske uprave) in BTC. S tem dogovorom sta se solastnici dokončno dogovorili za plačevanje vode in ravnanja z odpadki ter za strošek elektrike in čiščenja skupnega stopnišča ter za vzdrževanje skupnih delov in naprav stavbe.

Lastništvo v Nemčavcih 1 D

Minister Koprivnikar je dne 14.1.2016 skupaj z generalno direktorico Finančne uprave republike Slovenije, Jano Ahčin podpisal aneks št.1 k Dogovoru o obračunavanju stroškov za lastniške prostore v poslovni stavbi na območju BTC d.d. v Murski Soboti s katerim se je dogovorilo, da namesto dosedanje pogodbene stranke FURS vstopa v predmetno pogodbeno razmerje nova pogodbena stranka MJU

Najem

Pogodba o najemu poslovnega prostora z dne 23.5.1997, ki ima 14 aneksov in trenutno ima MJU v najemu po tej pogodbi:

– 328,61 m2 pisarniških prostorov v pritličju upravne stavbe na Letališki 16 v Ljubljani;

– 64,60 m2 pisarniških prostorov v pritličju upravne stavbe v Češči vasi 41 v Novem mestu;

– 514,39 m2 pisarniških prostorov v pritličju in tretjem nadstropju upravne stavbe v Nemčavcih 1D v Murski Soboti.

 

Minister Koprivnikar je dne 25.1.2016 skupaj z namestnikom generalne direktorice Finančne uprave republike Slovenije, Petrom Grumom podpisal aneks št.13 s katerim se je dogovorilo, da namesto dosedanje pogodbene stranke FURS vstopa v predmetno pogodbeno razmerje nova pogodbena stranka MJU.

Minister Koprivnikar je dne 8.11.2016 skupaj z generalno direktorico Finančne uprave republike Slovenije, Jano Ahčin podpisal aneks št.14 s katerim se je dogovorilo, da se storitve stacionarne telefonije v najetih prostorih opravljene po 1.11.2016 zaračunavajo v breme FURS-a.

 

TRETJIČ: primer plačila 121.000 EUR

To nakazilo vsebuje obratovalne stroške iz naslova pogodbe o upravljanju objektov s tujimi lastniki za prvih pet mesecev 2017, ker je lastnik objektov BTC, kot upravnika, obvestil o prenosu pogodbe iz FURS na MJU maja 2017, zato je BTC storniral pogodbe izdane na FURS in jih izdal na MJU.

 

Dodatne informacije

BTC d.d., Maja Oven, direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi