Na podlagi 22. člena statuta družbe Blagovno trgovinski center d.d., Šmartinska 152, Ljubljana, Uprava družbe sklicuje skupščino delničarjev, ki bo dne 24. maja 2018 ob 9.00 uri v poslovni stavbi Dvorana 7 – sejna soba, Šmartinska 152, Ljubljana.

Gradivo za skupščino

2. točka dnevnega reda:

3. točka dnevnega reda:

4. točka dnevnega reda:

  • imenovanje revizorja družbe