Na podlagi 22. člena statuta družbe Blagovno trgovinski center d.d., Šmartinska 152, Ljubljana, Uprava družbe sklicuje skupščino delničarjev, ki bo dne 31. maja 2019 ob 9.00 uri v poslovni stavbi Dvorana 7 – sejna soba, Šmartinska 152, Ljubljana.

 

Gradivo za skupščino

2. točka dnevnega reda:

  • predstavitev sprejetega revidiranega letnega poročila družbe za leto 2018 in poročila Nadzornega sveta o rezultatih preveritve revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2018 ter sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2018 ter podelitev razrešnice Upravi ter Nadzornemu svetu za poslovno leto 2018.
  • Revidirano Letno poročilo BTC d.d. 2018
  • Poročilo o preveritvi Nadzornega sveta

3. točka dnevnega reda:

  • imenovanje revizorja družbe za poslovna leta 2019, 2020 in 2021

4. točka dnevnega reda:

  • pridobivanje lastnih delnic na podlagi pooblastila skupščine

5. točka dnevnega reda:

  • uvedba enotirnega sistema upravljanja v družbi